Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
521z dziś
3460z ostatnich 7 dni
11880z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń oraz utrzymanie czystości przyległego terenu...

Przedmiot:

Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń oraz utrzymanie czystości przyległego terenu zewnętrznego

Data zamieszczenia: 2018-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gdański Teatr Szekspirowski
ul. Wojciecha Bogusławskiego 1
80-818 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel. 58 35 10 151, faks 58 35 10 150
biuro@bozp.com.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w budynku Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 1 oraz utrzymanie czystości przyległego terenu zewnętrznego
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w budynku Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku (80-818), ul. Wojciecha Bogusławskiego oraz utrzymanie czystości przyległego terenu zewnętrznego. 2. Ponadto, przedmiot zamówienia obejmuje: 1) przygotowanie pomieszczeń na przyjście widzów, gości, zgodnie z harmonogramem wydarzeń, 2) czyszczenie powierzchni podłóg, pochwytów, po zapoznaniu się z rodzajem czyszczonego materiału, stosowanie instrukcji czyszczenia i konserwacji danej nawierzchni, zgodnie z zaleceniami producenta, w szczególności dotyczy to elementów wyłożonych kamieniem naturalnym Vratza, panelami, drewnem, 3) w przypadku pielęgnacji elementów z kamienienia naturalnego należy stosować środki, preparaty powodujące ich nabłyszczenie, posiadające właściwości antypoślizgowe po każdorazowym ich umyciu, aby nie powodowały zmatowienia powierzchni poziomych posadzek, 4) zgodnie z zaleceniem i wymogami gwarancyjnymi producenta, do pielęgnacji podłóg drewnianych olejowanych należy używać wyłącznie oryginalnych preparatów wskazanych w dokumentacji technicznej (odbiorowej) budynku, 5) czyszczenie i konserwacja foteli skórzanych, krzeseł, mebli, urządzeń oraz innych elementów wystroju i wyposażenia teatru np. parapety, zlewozmywaki, umywalki, lady w szatni, materiałami i środkami dostosowanymi do danego rodzaju powierzchni, 6) czyszczenie elementów metalowych i szklanych wyposażenia, mycie szyb wiatrołapów, windy i innych powierzchni szklanych środkami i ściereczkami przystosowanymi do konserwacji powierzchni szklanych, 7) czyszczenie i odkurzanie drewnianych powierzchni ścian i sufitów (opraw oświetleniowych oraz urządzeń i elementów zamontowanych na ścianach i sufitach, itp.), ilość opraw oświetleniowych - 590 szt. - w tym 100 z koniecznością zdejmowania klosza, 8) usuwanie pajęczyn ze ścian i sufitów, mycie balustrad, 9) mycie i czyszczenie wind ze szczególnym uwzględnieniem prowadnic drzwi, 10) czyszczenie, mycie wycieraczek przy wejściach do budynku i pomieszczeń, 11) opróżnianie koszy, odkurzanie, przecieranie na wilgotno, wymiana wkładów z worków foliowych dostosowanych do wielkości kosza na śmieci, 12) w pomieszczeniach sanitarnych: a) mycie wszystkich urządzeń sanitarnych (armatura, wyposażenie sanitariatów), pojemniki na odpadki, deski sedesowe, sedesy, uchwyty na papier, szczotki sedesowe wraz z pojemnikiem, b) mycie podłóg (zapoznanie się z rodzajem materiału, z którego wykonano podłogi i stosowanie instrukcji czyszczenia i konserwacji producenta podłogi lub środków niezbędnych do prawidłowego utrzymania czystości tych powierzchni) z zachowaniem szczególnej uwagi i staranności obszarów przy futrynach drzwi drewnianych (na styku posadzka-futryna), c) uzupełnianie środków i materiałów eksploatacyjnych, mydła, płynów, papierów, ręczników papierowych, d) opróżnianie i czyszczenie pojemników na śmieci, wymiana worków z PCV, czyszczenie na wilgotno pojemników na materiały eksploatacyjne, suszarki do rąk, pojemniki na papier, pojemniki na szczotki inne elementy wyposażenia łazienek lub kabin sanitarnych, mycie luster, powierzchni pionowych (glazura), mycie drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, e) systematyczne utrzymanie czystości kratek wentylacyjnych i opraw sufitowych, koszy na śmieci, popielniczek itp

CPV: 90911200-8,90620000-9

Dokument nr: 569041-N-2018, ZP/PN/2/GTS/18

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.teatrszekspirowski.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Gdański Teatr Szekspirowski ul. W. Bogusławskiego 1, 80-818 Gdańsk

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-14, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 12 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykonali lub wykonują w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej 2 usługi sprzątania budynków, o wartości nie niższej niż 200.000,00 zł brutto każda, z których każda trwała nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy, b) skierują do realizacji zamówienia co najmniej 5 (pięć) osób, na potrzeby bieżącego utrzymania czystości w sali teatralnej i wystawienniczej Zamawiającego, w godzinach ich otwarcia oraz na terenie pomieszczeń biurowych po zakończeniu urzędowania Zamawiającego (tj. od godz. 16.00), c) skierują do realizacji zamówienia co najmniej jedną osobę koordynatora (kierownika ekipy) pełniącą nadzór nad osobami, o których mowa powyżej (lit. b), odpowiedzialną za koordynację, kontrolę jakości usług i kontakty z Zamawiającym
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca złoży na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty: 1) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami dotyczącymi zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (tj. dotyczącej: 1) kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona złoży: oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, zgodnie z którym, z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2c do SIWZ
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
jakość usługi 20,00
nowoczesne rozwiązania technologiczne i sprzętowe 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.