Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
516z dziś
3397z ostatnich 7 dni
12392z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Przedmiot:

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2018-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Otwock
Armii Krajowej 5,
05-400 Otwock
powiat: otwocki
tel.: 22 779-20-01, fax: 22 779-42-25
umotwock@otwock.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Otwock
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zadanie pt:
wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ulicy Mazurskiej w ramach zadania budżetowego pod nazwą ,,projekt budowy ul. Mazurskiej"
. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z STWiOR, projektami stałej organizacji ruchu i organizacji ruchu na czas budowy oraz pozyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych dla zadania pn. budowa ul. Mazurskiej z kostki betonowej wraz z odwodnieniem w ramach zadania budżetowego pn. ,,projekt budowy ul. Mazurskiej" W zakres prac będących przedmiotem umowy wchodzi w szczególności:
1) Wykonanie mapy do celów projektowych,
2) Wykonanie map podziałowych
3) Wykonanie dokumentacji projektowej budowy pasa drogowego,
4) Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót,
5) Wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiaru robót z podziałem na poszczególne branże,
6) Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz stałej organizacji ruchu drogowego,
7) Wykonanie projektów odwodnienia projektowanych ciągów komunikacyjnych wraz z kosztorysem inwestorskim.
8) Wykonanie projektów przebudowy kolidujących odcinków linii energetycznych/teletechnicznych, oświetlenia, wodociągowej i innych linii uzbrojenia technicznego w przypadku wystąpienia kolizji,
9) Opracowanie inwentaryzacji drzew i projektu nasadzeń zastępczych (w przypadku konieczności wycinki drzew w pasie drogowym),
10) pozyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa decyzji i opinii niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID
11) uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej,

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
a) Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 11.06. 2018 r. do godz. 10.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego: Biuro Obsługi Mieszkańców - bud. ,,B" pok. 1 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5.

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin realizacji zamówienia : do 150 dni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
3. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena-100%
4. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
a) Kompletny, wypełniony formularz ofertowy wg załączonego wzoru - zał. nr 1
b) oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2
Oferta niespełniająca warunków wymienionych w pkt. a), b) nie zostanie poddana procesowi punktacji.
5. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
A) Cenę należy wliczyć:
a) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.
B) Czas realizacji stanowi ilość dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy do wykonania przedmiotu umowy.

b) Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
- ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: oferta cenowa na ,,wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo -kosztorysowej na budowę ulicy Mazurskiej", ceny w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie, czas wykonania wyrażony w dniach cyfrowo i słownie,
- oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
c) Oferta cenowa otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy nie otwarta.
d) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę cenową przed terminem upływu jej składania.

Kontakt:
7. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Pan Kamil Mazek Pan Krzysztof Cyra
Urząd Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock bud. ,,B" pok. 37, tel. 22 779 20 01 wew.156.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.