Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
516z dziś
3397z ostatnich 7 dni
12392z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa osprzętu do kamer i urządzeń peryferyjnych niezbędnych do wdrożenia wyników...

Przedmiot:

Dostawa osprzętu do kamer i urządzeń peryferyjnych niezbędnych do wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych

Data zamieszczenia: 2018-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: TDS Polska Sp. z o.o.
ul. Sarmacka 13 lok. 92
01-458 Warszawa
powiat: Warszawa
+48 22 885 81 21
radoslaw@kielek.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1116739
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa osprzętu do kamer i urządzeń peryferyjnych niezbędnych do wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa osprzętu do kamer i urządzeń peryferyjnych niezbędnych do wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez TDS Polska sp. z o.o. dotyczących opracowania udoskonalonego systemu do wideoweryfikacji decyzji sędziowskich w sporcie, prowadzących do wdrożenia nowego (unikatowego) produktu na rynek.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zapewnienie osprzętu do kamer i urządzeń peryferyjnych niezbędnych do wdrożenia innowacji produktowej w skali światowej, jaką jest system do wideoweryfikacji decyzji sędziowskich w sporcie.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa osprzętu do kamer i urządzeń peryferyjnych spełniających następujące minimalne wymagane przez Zamawiającego parametry w podziale na następujące części zamówienia. Każda z części dotyczy zakupu wraz z dostawą przedmiotu zamówienia na wskazany przez zamawiającego adres :
Część I zamówienia:
1. Skrzynia transportowa na kółkach, 82 x 46 x 28 cm wypełnienie z gąbki twardej - 5 szt.
Część II zamówienia:
1. Konwerter/skaler HDMI/DVI do SDI - 5 szt.
o Wbudowane złącza:
o wyjście video SDI - 2x SD/HD/3G-SDI
o Wejście HDMI - HDMI typu A lub DVI
o Obsługiwane standardy:
- wspierane formaty SD - 525i29.97 NTSC, 625i25 PAL, 576i50
- wspierane formaty HD - 720i50, 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080i50, 1080p50, 1080p59.94,1080p 60, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60
- zgodność SDI - SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 425M
- próbkowanie video SDI - 4:2:2
- precyzja kolorów SDI - 4:2:2
- przestrzeń kolorów SDI - YUV i RGB
- próbkowanie audio SDI - 48kHz przy 24 bitach
- wspierane formatu HDMI - 525i29.97 NTSC, 625i25 PAL, 720p50, 59.94, 60, 1080p24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60, 1080i50, 59.94, 60
o zarządzanie przez USB lub wbudowane menu (pilot)
o współpraca z systemami operacyjnymi: Windows 10 lub nowsze
o zasilacz
o kabel długość 1,8m do podłączenia wejścia konwertera z gniazdemHDMI
o kabel długości 1,8m DisplayPort - miniDP
Część III zamówienia:
1. Kable UTP cat. 6 ze złączami RJ-45, 5 - 32m według poniższej specyfikacji)
Długość [m] Typ Wtyki Kolor osłonki Ilość szt.
32 UTP linka RJ-45 czarny 5
29 UTP linka RJ-45 biały 5
23 UTP linka RJ-45 szary 10
17 UTP linka RJ-45 czerwony 10
4 UTP linka RJ-45 zielony 10
13 UTP linka RJ-45 niebieski 10
5 UTP linka RJ-45 żółty 5
20 UTP linka RJ-45 biały 5
2. Rozdzielacz USB - 5 szt.
o 6 portów USB 3.0
o aktywny, z zasilaczem
Część IV zamówienia:
1. Statyw fotograficzny (tripod) z głowicą kulową 50 szt.
o minimalna wysokość 1,2m,
o maksymalna waga z głowicą 1,3 kg
o regulowany kąt rozstawu nóg
o brak rozpórek pomiędzy nogami statywu
o adapter montażowy ze śrubą 1/4"
o minimalna nośność 1 kg
2. Statyw fotograficzny (monopod) z głowicą kulową 15 szt.
3. Uchwyt fotograficzny łamany z zaciskiem do blatu/rury/uniwersalnym 10 szt.

CPV: 32351000-8

Dokument nr: 1116739, 04/2018

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 14-06-2018
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy przesłać pocztą na adres Zamawiającego lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem
kuriera/posłańca w siedzibie Zamawiającego:
TDS Polska Sp. z o.o.
ul. Sarmacka 13 lok. 92
01-458 Warszawa
albo mailowo na adres poczty elektronicznej: radoslaw@kielek.com
Oferty należy składać do dnia 14 czerwca 2018 r. do godz. 16:00. Liczy się data wpływu do Zamawiającego.
Oferty złożone po terminie ich składania zostaną odesłane do Wykonawców bez otwierania.
Wykonawca składa ofertę, na którą składa się:
a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego,
b) wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące Załącznik 2 do niniejszego Zapytania ofertowego;
2) Oferty przygotowywane i składane są na koszt Wykonawcy.
3) Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, przy czym podpis musi być czytelny lub złożony wraz z imienną pieczątką danej osoby.
4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
6) Poprawki lub zmiany w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
7) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
radoslaw@kielek.com

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: olsztyński Miejscowość: Sętal
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: 31.07.2018 dla wszystkich części zamówienia

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie precyzuje warunków w tym postępowaniu
Wiedza i doświadczenie
Zamawiający nie precyzuje warunków w tym postępowaniu
Potencjał techniczny
Zamawiający nie precyzuje warunków w tym postępowaniu
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie precyzuje warunków w tym postępowaniu
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie precyzuje warunków w tym postępowaniu
Dodatkowe warunki
Zamawiający nie precyzuje warunków w tym postępowaniu
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmian Umowy o udzielenie zamówienia w zakresie:
1) oczywistych omyłek pisarskich,
2) warunków lub terminów płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia, jak również w przypadku, gdy ze względu na interes Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu płatności będzie konieczna,
3) przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, a mających wpływ na prawidłową realizację zamówienia.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Na ofertę składa się:
a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego,
b) wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące Załącznik 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1) Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie najlepszego bilansu punktów uzyskanych w ramach kryterium ceny.
Przedstawiona cena musi być stawką netto za dostawy w ramach danej części zamówienia.
Każda część zamówienia będzie oceniania oddzielnie.
waga: 100%
maksymalna ilość punktów do uzyskania 100 pkt.
W ramach przedmiotowego kryterium punkty będą przyznawane według poniższego wzoru:
C = (Cmin / Cof ) x waga kryterium
gdzie:
C - ilość punktów za cenę brutto przyznanych danej ofercie na realizację danej części zamówienia,
Cmin - najniższa cena netto spośród wszystkich złożonych ofert na realizację danej części zamówienia,
Cof - cena netto badanej oferty,
Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez oferentów cenę netto w złotych polskich.
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
2) W toku badania i oceny ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) korygowania oczywistych omyłek pisarskich lub dotyczących wyliczeń ceny,
b) sprawdzenia wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
3) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
W przypadku gdy oferta wzbudzi wątpliwości Zamawiającego co do rażąco niskiej ceny, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnień. Zamawiający odrzuci ofertę potencjalnego wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranym Wykonawcą zaoferowanej ceny, w szczególności w przypadku, gdy przewyższać ona będzie środki przeznaczone przez Zamawiającego na realizację zamówienia.
5) Od rozstrzygnięcia niniejszego postępowania nie przysługują odwołania.
Wykluczenia
Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy: są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
TDS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
Sarmacka 13/92
02-972 Warszawa
mazowieckie , Warszawa
Numer telefonu
48228858121
Fax
+48223506209
NIP
9512359737
Tytuł projektu
Wdrożenie wyników prac B+R w celu uruchomienia nowego systemu wideoweryfikacji decyzji sędziowskich w sporcie
Numer projektu
RPWM.01.05.01-28-0051/17-00
Inne źródła finansowania
nie dotyczy

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Radosław Kiełek
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 22 885 81 21

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.