Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2881z ostatnich 7 dni
11876z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa części zamiennych do urządzeń odżużlania i odpopielania przykotłowego kotła

Przedmiot:

Dostawa części zamiennych do urządzeń odżużlania i odpopielania przykotłowego kotła

Data zamieszczenia: 2018-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin SA
Kazimierska 45
62-510 Konin
powiat: Konin
kloc-wiatrowska.urszula@zepak.com.pl
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,456820,cfbdd084304d940e84cedf38f300344c.html
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Konin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa części zamiennych do urządzeń odżużlania i odpopielania przykotłowego kotła K-9 w El. Pątnów II.
Treść zapytania:
Zamawiający - Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA zaprasza do złożenia oferty techniczno-handlowej na zakup i dostawę.
1. Przedmiot zamówienia.
Dostawa części zamiennych do urządzeń na instalacji odżużlania i odpopielania przykotłowego kotła K-9 dla Elektrowni Pątnów II, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku - szczegółowy wykaz materiałów.
Załącznik - szczegółowy wykaz materiałów
Oferowane materiały powinny posiadać karty charakterystyk, stosowne świadectwa jakości, atesty materiałowe potwierdzające jakość produktu czy dokumenty potwierdzające pochodzenie towarów (na podstawie przepisów celnych).
Zamawiający nie dopuszcza zamienników, tylko części oryginalne produkcji europejskiej i producenta europejskiego.
Zamawiający nie posiada dokumentacji warsztatowej dla urządzeń zabudowanych na kotle K-9
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczenia o statusie podatnika w podatku VAT
2. Termin dostawy:
Do 28.09.2018r.
3. Warunki dostawy:
1) Miejsce dostawy: Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA: Elektrownia Pątnów, ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
2) Oferta winna być skalkulowana na bazie formuły DDP wg Incoterms 2010. Dostawca ponosi koszty i ryzyko dostarczenia towaru do Zamawiającego. Ubezpieczenie dostaw podczas transportu leży po stronie Dostawcy.
4. Warunki płatności
Płatność przelewem w terminie 30 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego.
5. Termin składania ofert.
1) Oferty można składać do dnia 14.06.2018r., godz. 12.00
2) Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone.
6. Sposób przygotowania oferty.
1) Oferty w formie i terminie określonym niniejszym zaproszeniem należy składać z wykorzystaniem Internetowej Platformy Zakupowej.
2) Oferta winna zawierać propozycję wynagrodzenia netto w PLN plus określenie wysokości podatku VAT, ze wszystkimi kosztami. W/w propozycję należy wpisać przy składaniu oferty na Platformie Zakupowej.
3) Do oferty składanej na Internetowej Platformy Zakupowej należy załączyć:
formularz ofertowy (Załącznik nr 1) wraz z opisem przedmiotu zamówienia
4) Dostawcy, którzy dotychczas nie realizowali zamówień do ZE PAK S.A. zobowiązani są dołączyć do oferty scan Wykazu zrealizowanych dostaw (Załącznik nr 2). Zamawiający wymaga przedstawienia minimum dwóch wykonanych dostaw o podobnym zakresie wykonanych w okresie ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w terminie od początku działalności (z podaniem przedmiotu dostaw, ich wartości, dat wykonania i odbiorców, ze wskazaniem ich adresu i numeru telefonu).
5) Oferta może zostać odrzucona, jeżeli:
- dostawca nie spełnia warunków formalnych udziału w postępowaniu
- dostawca złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania
- dostawca złożył ofertę po terminie składania ofert
Składając ofertę na platformie zakupowej z wykorzystaniem formularza oferty (tabela z podaniem ceny) w przypadku braku oferowania którejkolwiek pozycji, pole w kolumnie Oferta należy pozostawić puste (niewypełnione). Podanie wartości 0 zł w polu cena oznacza złożenie oferty na produkt w kwocie 0 zł.
7. Otwarcie ofert.
Otwarcie ofert nastąpi na platformie zakupowej bez obecności Oferentów.
8. Koszty przygotowania oferty.
1) Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z opracowaniem ofert.
2) Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem Dostawcy w niniejszym postępowaniu
aż do udzielenia zamówienia są również ponoszone przez Dostawcę i nie będą zwracane przez Zamawiającego.
9. Okres związania Ofertą.
Dostawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, a bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonego w pkt. 5 Zapytania Ofertowego. W sytuacji, gdy przeprowadzona zostanie dogrywka w formie negocjacji lub aukcji i Oferent nie zmieni swojej oferty w dogrywce, oferta pozostaje wiążąca w okresie ujętym w niniejszym zaproszeniu.
10. Gwarancja
1) Dostawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji liczonej od daty dostawy. W przypadku wystąpienia wad Zamawiający niezwłocznie powiadomi Dostawcę o wadach na piśmie, a Dostawca zobowiązany jest do usunięcia wad na swój koszt, w terminie do 7 dni od daty powiadomienia. Termin usunięcia wad może być wydłużony za zgodą Zamawiającego.
2) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2 % łącznej wartości netto zamówienia za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 10% tej wartości, a Zamawiający może podjąć własne działania na koszt i ryzyko Wykonawcy, nie tracąc żadnych uprawnień wynikających z gwarancji. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wad, a w przypadku wymiany towaru na nowy, wolny od wad, biegnie od początku.
11. Warunki formalne udziału w postępowaniu.
1) Złożenie oferty zgodnej z wymaganiami Zamawiającego, w formie i terminie określonym niniejszym zaproszeniem.
2) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Dostawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę
i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i ekonomicznym, a także pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia. Nie otwarto wobec Dostawcy likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dostawca nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
3) Dostawca ubiegający się o zamówienie, winien mieć pełne i niezaprzeczalne prawo do wykonania usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania na terenie Polski i ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich. W przypadku wystąpienia roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich, wynalazczych i innych związanych z wykonaniem zamówienia, roszczenia te przejmuje Dostawca/Wykonawca. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego jakichkolwiek strat wynikłych z tego tytułu, straty te będą rekompensowane przez Dostawcę/Wykonawcę z uwzględnieniem wszystkich kosztów dodatkowych, sądowych i prawniczych.
4) W celu spełnienia powyższych warunków Dostawca jest zobowiązany do złożenia stosownego oświadczenia w trakcie składania oferty poprzez platformę zakupową.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania od Dostawcy dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnianie powyższych wymagań (np. odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie z ,,CEIDG" (Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, stosowne zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego i oddziału ZUS lub KRUS, referencje, wykazy pracowników).
12. Wyjaśnienia do Zapytania Ofertowego
1) Do dnia 13.06.2018r. godz. 12.00 Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia Ofertowego.
2) Pytania należy przesłać poprzez platformę zakupową lub e-mailem na adres: kloc-wiatrowska.urszula@zepak.com.pl
3) Treść wyjaśnień będzie przekazana e-mailem, faksem lub poprzez aktualizację Zaproszenia Ofertowego na platformie zakupowej.
4) W przypadku, gdy Dostawca złoży ofertę przed aktualizacją Zaproszenia Ofertowego, musi ona zostać złożona ponownie.
5) Informacji udzielają:
a) w zakresie technicznym: Krzysztof Lewandowski, tel. 63 240 59 60
b) w zakresie proceduralnym: Urszula Kloc-Wiatrowska, tel. 63 247 32 75
13. Istotne postanowienia umowy
Przy podpisywaniu ewentualnej umowy, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zapisów o karach umownych: za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki (nie więcej niż 10% wartości wynagrodzenia netto); za odstąpienie od realizacji umowy lub przerwanie prac w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto.
14. Zastrzeżenia.
1) Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany treści Zaproszenia Ofertowego.
2) Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty , prawo udzielenia zamówień częściowych więcej, niż jednemu Dostawcy lub zamknięcia postępowania zakupowego w dowolnym momencie bez wybrania oferty i bez podania przyczyn takiej decyzji.
3) Zamawiający po zakończeniu postępowania zastrzega sobie prawo żądania potwierdzenia złożonej oferty.
15. Pozostałe postanowienia
1) Zamawiający nie zwraca materiałów przesłanych w związku z postępowaniem zakupowym.
2) Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4) Oferta, której treść nie odpowiada treści Zaproszenia Ofertowego zostanie odrzucona.
5) Zamawiający może wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę/dostawcę, który w okresie 3 lat przed rozpoczęciem postępowania nie wykonał lub nienależycie wykonał inne zamówienie.
6) Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści zaproszenia do składania ofert, Regulaminu korzystania z Platformy Zakupowej dostarczanej przez Logintrade Sp. z o.o. oraz Ogólnych Warunków Zakupów umieszczonych na stronie internetowej https://zepak.logintrade.net/rejestracja/.
7) Zamawiający przewiduje zastosowanie negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej (aukcje nie są aukcjami elektronicznymi w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w drugim etapie postępowania, do którego zostaną zakwalifikowane najkorzystniejsze oferty. Zamawiający poinformuje Dostawców o wszelkich postanowieniach dotyczących przeprowadzenia drugiego etapu poprzez Internetową Platformę Zakupową, e-mailem lub faksem.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. PRZENOŚNIK TKF800 ŁAŃCUCH ZGRZEBŁOWY 70 mb
2. PRZENOŚNIK TKF800 ZGRZEBŁO W011TKF 86 szt.
3. PRZENOŚNIK TKF800 KOŁO NAP. W005TKK 2 szt.
4. PRZENOŚNIK TKF800-ZESP.USZCZEL.W002TKB 2 komplet
5. PRZENOŚNIK TKF800-LISTWY ŚLIZG.W019TKA 1 komplet
6. PRZENOŚNIK TKF800 - KOMPLET ŚLIZGÓW 1 komplet
7. PRZENOŚNIK TKF800-WYKŁ.DNA KOR.W080TKT 1 komplet
8. PRZENOŚNIK TKF390 ŁAŃCUCH W056TKX P.001 1 komplet
9. PRZENOŚNIK TKF390-2 ZESP. NAP. W016TKKO 2 szt.
10. PRZENOŚNIK TKF390-2 KOŁO ZWROTNE W019TKK 1 szt.
11. PRZENOŚNIK TKF390-1 KOŁO ŁAŃC. W017TKK 2 szt.
12. PRZENOŚNIK TKF390-1 KOŁO ŁAŃC. W018TKK 2 szt.
13. PRZENOŚNIK TKF390-2 ŁAŃCUCH NAPĘDU 1 komplet
14. PRZENOŚNIK TKF390-1 ŁAŃCUCH NAPĘDU 1 komplet
15. PRZENOŚNIK TKF390-1 ZESP.ŁOŻ.STAC.NAPĘDO 1 komplet
16. PRZENOŚNIK TKF390-1 ZESP.ŁOŻ.STAC.ZWROTN 1 komplet
17. PRZENOŚNIK TKF390-1 ŚLIZGI GÓRNE KPL. 2 komplet
18. PRZENOŚNIK TKF390-1 DNA Z LISTWĄ ŚLIZG. 1 komplet
19. BINEX 5000-A3 - RAMIĘ WYBIERAJĄCE 1 szt.
20. BINEX 5000-A3 GÓRNA CZĘŚĆ STOŻKA W034AAK 1 komplet
21. DOZOWNIK CELKOWY 400 ZESTAW REMONTOWY 1 komplet
22. KRUSZARKA 2311/06-10 ZESTAW MONTAŻOWY 1 komplet
23. KRUSZARKA 2311/06-10- ZESPÓŁ ŁOŻYSKOWY 1 komplet
24. KRUSZARKA 2311/06-10 ZESP.ŁOŻYSKA PRZESU 1 komplet
25. KRUSZARKA 2311/06-10 GRZEBIEŃ KRUSZĄCY 2 szt.
26. KRUSZARKA 2311/06-10 LISTWA KRUSZĄCA 12 szt.
27. KRUSZARKA 2311/06-10 WAŁ NAPĘDOWY 1 szt.
28. KRUSZARKA MŁOTKOWA - ŁOŻYSKO 2 szt.
29. PRZENOŚNIK PT650 - ZESPOŁY ŁOŻYSKOWE 1 komplet

Dokument nr: Z229/106131

Składanie ofert:
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
07- 06- 2018 08: 00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
14- 06- 2018 12: 00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
13- 06- 2018 12: 00

Wymagania:
Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):
Oferta winna spełniać wymagania Zamawiającego, określone w przedmiocie zamówienia.

Uwagi:
Kryteria oceny oferty
Cena - 100%
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego " Dostawa części zamiennych do urządzeń odżużlania i odpopielania przykotłowego kotła K-9 w El. Pątnów II."
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Urszula Kloc-Wiatrowska
tel:
e-mail: kloc-wiatrowska.urszula@zepak.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.