Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2881z ostatnich 7 dni
11876z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi powiatowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi powiatowej

Data zamieszczenia: 2018-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Gdańska 4
06-300 Przasnysz
powiat: przasnyski
tel./fax 29-752-27-28
Województwo: mazowieckie
Miasto: Przasnysz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi powiatowej nr 3230W Sierakowo - Cierpigórz - Przasnysz od km 9+523,00 do km 9+719,00 ul. Gołymińska w Przasnyszu".
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi powiatowej nr 3230W Sierakowo - Cierpigórz - Przasnysz na odcinku miejskim o długości 196,00 mb ul. Gołymińska, wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, pełnieniem nadzoru autorskiego, przekazaniem praw autorskich do opracowanej dokumentacji projektowej (zwanej dalej ,,dokumentacja projektowa").
Opracowana dokumentacja projektowa musi uwzględniać rozwiązania projektowe z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. Wymagane projektowanie tzw. uniwersalne odnosi się do tych rozwiązań, które są użyteczne dla wszystkich ludzi, w jak największym zakresie, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznych zmian.
2.1. Zamówienie nie przewiduje podziału zamówienia na części,
2.2. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy pzp,
2.3. Zamawiający nie przewiduje sposobu dzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 74 ustawy pzp,
3. Zakres zamówienia obejmuje,
1) Opracowanie dokumentacji projektowej na odc. 196,00 mb, branży drogowej z elementami odwodnienia,
2) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
3) Przygotowanie zgłoszenia do wykonywania robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę,
4) Pełnienie nadzoru autorskiego - prawo opcji,
5) Przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Dokument nr: SIiZP.252.160.2018

Otwarcie ofert: 10. Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj.: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Gdańska 4, 06-300 Przasnysz, I piętro, sala konferencyjna - pokój nr 10,

Składanie ofert:
4) Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Gdańska 4, 06-300 Przasnysz, Oferta na: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi powiatowej nr 3230W Sierakowo - Cierpigórz - Przasnysz od km 9+523,00 do km 9+719,00 ul. Gołymińska w Przasnyszu".
Nie otwierać przed dniem: 14.06.2018 roku, godz. 9:00
9. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
Ofertę należy:
-złożyć w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg, ul. Gdańska 4, 06-300 Przasnysz, I piętro, w pokoju nr 10, lub w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia 14.06.2018 roku do godziny 9:00

Miejsce i termin realizacji:
- etap I - do 6 lipca 2018 r.,
- etap II - do 20 lipca 2018 r.

Wymagania:
5. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.,
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
6. Opis warunków udziału w postępowaniu.

6.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
6.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

6.3. Zdolności technicznej lub zawodowej.

1) Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował min. dwiema osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, legitymującymi się wykształceniem technicznym i kwalifikacjami zawodowymi posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, wydanymi na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia według przepisów kraju ich uzyskania, uprawniające do funkcji w zakresie robót drogowych min.:
-1 osoba do pełnienia funkcji w zakresie projektowania branży drogowej,
-1 osoba do pełnienia funkcji w zakresie projektowania branży drogowej/sprawdzenia projektu budowlanego
objętych niniejszym zamówieniem.
UWAGA 1 :
a) Osoby, o których mowa wyżej powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz.1278) w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych obowiązujących przepisów prawa.
b) Zgodnie z art.12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art.12 ust.1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz.65)

8.2 Oferta winna zawierać:

a) Formularz Oferty, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1,
b) Tabelę opracowań projektowych sporządzoną wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1a,
c) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2,
d) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3,
e) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4,
f) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.
8. Opis sposobu przygotowania oferty
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Oferta ma być złożona w formie pisemnej.
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie osoby/osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty (dokumentów rejestrowych i/lub pełnomocnictw).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.