Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2881z ostatnich 7 dni
11876z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie obowiązku inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie obowiązku inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2018-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim
Plac Wolności 1
87-410 Kowalewo Pomorskie
powiat: golubsko-dobrzyński
(56) 684 10 24, fax (56) 684 10 71
um.kowalewo@wp.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Kowalewo Pomorskie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia:
1.1 Pełnienie obowiązku inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,96 kWp wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu pn. Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pomorskim, zgodnie z projektem budowlanym wykonawczym branży elektrycznej infrastruktury do produkcji i przesyłu energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł fotowoltaicznych, STWiORB - wykonanymi przez mgr inż. Andrzeja Raczkowskiego.
Realizacja zamówienia (projektu) odbywa się w ramach Działania 3.1 ,,Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawianych" zgodnie z konkursem nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-077/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Instalacja fotowoltaiczna o mocy docelowej 39,96 kWp zostanie wykonana przy budynku pływalni w Kowalewie Pomorskim ul. Jana Pawła II2a, dz. 255/1. Jako źródło energii odnawialnej zastosowane zostaną moduły fotowoltaiczne polikrystaliczne o mocy min. 270 Wp/moduł. Moduły zostaną zamontowane do specjalnie przygotowanej konstrukcji bazowej, mocowanej do lekkiej konstrukcji ustawionej bezpośrednio w gruncie, za pomocą systemu montażowego dedykowanego dla instalacji naziemnych. System montażowy powinien być montowany zgodnie z zaleceniami producenta.
Moduły PV należy połączyć ze sobą w odpowiednio dobrane łańcuchy (stringi 2x19, 2x19, 2x18, 2x18 modułów), które będą tworzyły generator słoneczny i zostaną podłączone do dwóch falowników trójfazowych o mocy znamionowej minimum 17,5 kW.
Falowniki zostały zaprojektowane do pracy systemu fotowoltaicznego z siecią zewnętrzną (in grid). Falowniki umiejscowić pod stołem fotowoltaicznym na przystosowanej do tego konstrukcji wsporczej. Obok falowników umieścić rozdzielnice z odpowiednim zabezpieczeniem AC/DC. Dla projektowanej instalacji fotowoltaicznej, ze względu na wartość prądu obciążenia nie przekraczającej wartości 100A pomiar zostanie wykonany poprzez licznik energii elektrycznej do pomiaru bezpośredniego umieszczonego standardowo w falowniku. Dodatkowo system rozliczeniowy wspierać będzie inteligentny licznik dwukierunkowy, który powinien posiadać:
- ekran dotykowy do wyświetlania i wprowadzania danych,
- możliwość monitoringu, optymalizacja oraz zarządzanie własną konsumpcją,
- możliwość ograniczenia do 0 energii elektrycznej wypływającej do sieci OSD,
- współpraca z dobranym inwerterem.
Instalację dodatkowo należy ogrodzić ogrodzeniem modułowym o wysokości min. 1,40 m wraz z zamontowaniem furtki o szer. min. 90 cm.

CPV: 71520000-9

Dokument nr: TIiGG.271.14.2018

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim przy ul. Św. Mikołaja 5, 87-410 Kowalewo Pom. - referat TIiGG - parter w dniu 12 czerwca 2018 r. o godz. 12:30.

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie Zamawiającego
Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie
Sekretariat (pokój nr 2) do dnia 12 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: do 31 lipca 2018 r. i okresie gwarancji
Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.

Wymagania:
1.2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie m.in. takich czynności jak:
a. Kontrolę zgodności realizacji zamówienia z dokumentacją przetargową, z projektem budowlanym, zgodności z umową zawartą z generalnym Wykonawcą montażu instalacji, a także przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym;
b. Systematyczne monitorowanie i dokumentowanie postępów realizacji zamówienia w ramach zadania zgodnie z dokumentami przetargowymi oraz przyjętym harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz informowanie Zamawiającego o wszelkich kwestiach, które mogą zagrażać zakończeniu projektu oraz zaproponowanie programów naprawczych;
c. Sprawdzanie jakości wykonanych prac i wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i/lub niedopuszczonych do zastosowania.
d. Kontrolowanie wymaganych certyfikatów i świadectw dla wyrobów budowlanych;
e. Kontrola terminowości realizacji projektu;
f. Zapewnienie kompletności dokumentacji związanej z realizacją projektu, w tym w szczególności przekazywanych Zamawiającemu wymaganych odrębnymi przepisami świadectw, certyfikatów, atestów, oświadczeń, zgłoszeń itp.
g. Udział w naradach koordynacyjnych, problemowych i innych spotkaniach, które będą prowadzone w razie potrzeby, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i Wykonawcą prac montażowych instalacji, a także przygotowywanie notatek i raportów w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp realizacji zadania oraz inicjowanie i prowadzenie takich spotkań;
h. Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników procesu realizacji projektu
i. Uczestniczenie w próbach i odbiorze technicznym instalacji, urządzeń technicznych;
j. Potwierdzanie faktycznie wykonanych prac, przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego i rozruchu instalacji,
k. Stwierdzenie zakończenia prac montażowych instalacji, sprawdzenie kompletności oraz prawidłowości dokumentów odbiorowych, w tym dokumentacji powykonawczej;
l. Egzekwowanie usunięcia przez Wykonawcę pac montażowych usterek stwierdzonych w trakcie odbioru;
m. Bieżące rozwiązywanie problemów technicznych;
n. Udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu, czynnego uczestniczenia we wszelkich kontrolach, jakim zostanie poddany Zamawiający w obszarze realizacji projektu oraz egzekwowanie realizacji zaleceń, usunięcia uchybień ujawnionych podczas kontroli, a także udzielanie wyjaśnień,
o. Weryfikacja przy udziale Zamawiającego stanu faktycznego i dokumentacji;
p. Udział w odbiorze końcowym zadania, po zrealizowaniu całego zakresu zamówienia, objętego umową;
q. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach, zagrożeniach i ryzyku przy realizacji zadania;
r. Realizacja zamówienia przy zachowaniu należytej staranności i zgodnie z najlepszą praktyką zawodową, w sposób gwarantujący spełnienie warunków prawa budowlanego, właściwych przepisów bhp i ppoż.;
s. Udział w przeglądach technicznych w okresie gwarancji i rękojmi.
Wszelkie prace powinny być wykonane zgodnie z normami i przepisami budowlanymi, w tym w szczególności wynikającymi z obowiązującego prawa budowlanego (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.), norm i przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dokumentacji projektowej.
3. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą zdolną do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane, bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (branża elektryczna) do nadzoru nad realizacją zamówienia wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności.
4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Wymienione dokumenty powinny być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
4.1. Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, w tym członkostwo w izbach samorządowych architektów i inżynierów budownictwa (wg zał. nr 2).
4.2. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wg zał. Nr 3).
5. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga składania wadium.

Uwagi:
ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie jest prowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2017 poz. 1579 ze zm.) z uwagi na to, iż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 EURO.
6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena
11. Z uwagi na to, iż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 EURO w niniejszym przetargu nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z Zarządzeniem Nr 40/2018 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30 000 euro.

12. Załączniki
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o uprawnieniach
3. Wykaz osób
4. Projekt umowy.
5. Dokumentacja projektowa.
6. Oświadczenie RODO

Kontakt:
Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:
Bożena Rymanowska - kierownik Referatu Techniczno - Inwestycyjnego i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 5 tel. (56) 684 10 24 wew. 59
Małgorzata Dębińska - inspektor Referatu Techniczno - Inwestycyjnego i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorski, tel. (56) 684 10 24 wew. 58.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.