Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
520z dziś
3459z ostatnich 7 dni
11878z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi

Data zamieszczenia: 2018-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy
ul. Wrocławska 9
55-100 TRZEBNICA
powiat: trzebnicki
tel./Fax (071) 387-30-90
drogi@powiat.trzebnica.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: TRZEBNICA
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Domanowice - Kaszyce Wielkie.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Domanowice - Kaszyce Wielkie''.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego (z opisem technicznym, rysunkami Projektu Zagospodarowania Terenu, przekrojami konstrukcyjnymi, profilem podłużnym i profilami poprzecznymi) - w ilości 5 egz.,
- opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, zgodnie zapisami odpowiedniego rozporządzenia tj. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, ze zm.) - w ilości 3 egz.,
- opracowanie przedmiaru robót, zgodnie zapisami odpowiedniego rozporządzenia tj. ww. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury - w ilości 3 egz.,
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego, zgodnie zapisami odpowiedniego rozporządzenia tj. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 mają 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.) - w ilości 2 egz.,
- opracowanie kosztorysu ofertowego - 2 egz.
Cała ww. dokumentacja winna być również dostarczona do Zamawiającego w wersji elektronicznej na CD/DVD - 1 egz.

W zakres przedmiotu zamówienia i w kosztach oferowanej ceny wchodzą również odpowiednie uzgodnienia oraz decyzje i opinie niezbędne do uzyskania braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej wraz z tym brakiem sprzeciwu. Po podpisaniu umowy, Zamawiający wyda Wykonawcy odpowiednie upoważnienia.
Celem opracowania dokumentacji jest umożliwienie złożenia na jej podstawie wniosku o dofinansowanie we wrześniu 2018 r., w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą ,,Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019".
Mapy dla celów opracowania dokumentacji pozyska Wykonawca na swój koszt i uwzględni to w cenie oferty.
Prace projektowe obejmują pas drogowy części drogi powiatowej nr 1331 D na odcinku od końca zabudowań w Domanowicach do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1329 D w Domanowicach. Następnie od tego skrzyżowania część drogi powiatowej nr 1329 D w stronę miejscowości Kaszyce Wielkie i następnie Kaszyce Milickie do połączenia z nową nawierzchnią jezdni na styku dwóch gmin tj. Gminy Żmigród i Gminy Prusice.
Zakres rzeczowy:
długość drogi ok. 3 340 mb.

Projektem należy objąć w szczególności:
- część działki nr 636/1 dr, AM-1, obręb Domanowice, gmina Trzebnica,
- działka nr 628 dr, AM-1, obręb Domanowice,gmina Trzebnica,
- działka nr 580 dr, AM-1, obręb Domanowice, gmina Trzebnica,
- działka nr 360 dr, AM-1, obręb Kaszyce Wielkie, gmina Prusice,
- działka nr 348 dr, AM-1, obręb Kaszyce Wielkie, gmina Prusice.
Należy zaprojektować w szczególności:
a) drogę o nawierzchni bitumicznej z poszerzeniem wraz z konstrukcją drogi pod poszerzeniem, w celu zapewnienia zgodności z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2016 poz. 124 z poźn. zm.), bez poszerzania pasa drogowego i wydzielania działek, poszerzenia będą wykonane w celu uzyskania szerokości jezdni ok. 5,5 - 6 mb, zalecane zaprojektowanie spadku dwustronnego jezdni oraz obustronne pobocza z kruszywa łamanego o szerokości ok. 0,8 m (parametry należy doprać do drogi klasy Z). Nowa nawierzchnia jezdni od strony Kaszyc Milickich posiada szerokość 6 m. Na długości drogi objętej projektowaniem istniejąca szerokość jezdni wynosi od 5,1 m przez ok. 5,5 m do max 5,7 m. Zasadne będzie więc zaprojektowanie poszerzenia jezdni w celu uzyskania jednolitej szerokości. Należy przewidzieć profilację i lokalne ewentualne frezowanie istniejącej nawierzchni. W miejscowości Domanowice nawierzchnia jest stosunkowo dobra, należy więc na długości tej miejscowości przewidzieć tylko nakładkę bitumiczną. W miejscowości Domanowice projektowany jest jednostronny chodnik, należy więc uwzględnić w projekcie jego występowanie w fazie projektowej.
Pomiędzy miejscowościami Domanowice i Kaszyce Wielkie występuje przynajmniej 1 most (na rzece Kątna) i przepust, przebiegające w poprzek jezdni. Obiekty występują na działce drogowej. Należy przewidzieć prace na tych obiektach, stosownie do ich stanu technicznego oraz zamontowanie barier energochłonnych.
Należy przewidzieć poszerzenia na łukach drogi,
b) chodnik o nawierzchni bitumicznej na terenie zabudowanym w miejscowości Domanowice na odcinku od końca zabudowań w Domanowicach do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1329 D w Domanowicach (dł. ok. 160 mb), wraz z odwodnieniem,
c) chodnik o nawierzchni bitumicznej na terenie zabudowanym w miejscowości Kaszyce Wielkie, wraz z odwodnieniem,
d) ścinkę zawyżonych poboczy szczególnie na odcinku Domanowice - Kaszyce Wielkie,
e) projektant zobowiązany jest dokonać doboru ewentualnych miejsc nawierzchni drogi wymagających wzmocnienia - na zastosowanie siatki wzmocnieniowej lub wykonanie nowej podbudowy na lokalnych zapadnięciach jezdni,
f) konserwację rowów przydrożnych, z lokalnym ich umocnieniem betonowymi ażurowymi płytami prefabrykowanymi - w razie potrzeby. Przy konserwacji rowów należy przeanalizować ewentualną konieczność obniżenia posadowionych za wysoko/za nisko przepustów, żeby zapewnić swobodny przepływ wody,
g) wycięcie pozostałych lokalnych zakrzaczeń w rowie przydrożnym, szczególnie na odcinku między miejscowościami Domanowice - Kaszyce Wielkie,
h) skrzyżowania oraz zjazdy przylegające do odcinka przebudowywanej drogi,
i) elementy odwodnienia jezdni,
j) wymianę istniejących znaków drogowych znajdujących się w złym stanie technicznym.

Dokument nr: ZDP/407/7/Z/2018

Składanie ofert:
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta wraz załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: drogi@powiat.trzebnica.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy, ul. Wrocławska 9, 55-100 Trzebnica.
2. Oferty należy złożyć do dnia 13.06.2018 r. (środa).

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania opracowań oraz uzyskania braku sprzeciwu do zgłoszenia z odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej do 07.09.2018 r.

Wymagania:
Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionych faktur.
Płatność w częściach:
- 75 % po wykonaniu opracowań - dokumentacji,
- 25 % po uzyskaniu braku sprzeciwu do zgłoszenia z odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej.
Faktury można wystawić odpowiednio po protokólarnym bezusterkowym odebraniu przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu zamówienia tj. opracowań/po uzyskaniu braku sprzeciwu do zgłoszenia z odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
UWAGA!! Każdy Oferent przed złożeniem oferty ma obowiązek na własną odpowiedzialność dokonać oględzin terenu objętego pracami projektowymi w celu przygotowania swojej oferty.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć Ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna:
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu,
- być podpisana czytelnie przez wykonawcę.
VI. DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTÓW
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
2. Uprawnienia budowlane związane z projektowaniem dróg oraz aktualna polisa ubezpieczenia (ubezpieczenie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa).
3. Poświadczenie/referencje na wykonanie projektu przebudowy drogi o długości min. 1 km wraz z uzgodnieniami i decyzjami.
VII. OCENA OFERT
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie jednego kryterium
Cena =100%.
2. Ocena ofert zostanie dokonana niezwłocznie po złożeniu i ocenie ofert a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony pisemnie dla wykonawców i na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy.
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem pisma z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty i telefonicznie.
Oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę otrzyma umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.

Kontakt:
IX. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Paweł Kaźmierczak pod numerem telefonu 71 387 30 90 (605 601 740) oraz adresem email:drogi@powiat.trzebnica.pl.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.