Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
516z dziś
3397z ostatnich 7 dni
12392z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja instalacji hydrantów wewnętrznych

Przedmiot:

Modernizacja instalacji hydrantów wewnętrznych

Data zamieszczenia: 2018-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
powiat: kętrzyński
Tel.: 89 751 17 46, FAX 89 751 17 14, tel. (089) 751-17-30
cuw@starostwo.ketrzyn.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Kętrzyn
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w imieniu i na rzecz Zespołu Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie w postępowaniu pn.: ,,modernizacja instalacji hydrantów wewnętrznych H25 z wężem półsztywnym w obiekcie zespołu szkół
M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie"
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja instalacji hydrantów wewnętrznych h25
z wężem półsztywnym w obiekcie zespołu szkół M.C. skłodowskiej w kętrzynie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do zapytania -Projekt budowlany (wykonany przez Pracownie projektowa P.U.-H. ,,B.M." Beata Moszyk Wilkasy).

Otwarcie ofert: V. Termin otwarcia ofert:
1. Miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie Zamawiającego - Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, 11-400 Kętrzyn, Pl. Grunwaldzki 1, pokój Nr 75, w dniu 14.06.2018 r. godz. 11:15.
2. Otwarcie ofert jest jawne.

Składanie ofert:
5. Ofertę w terminie do 14.06.2018 r. do godz. 11:00, należy złożyć w siedzibie pełnomocnika Zamawiającego - Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, 11-400 Kętrzyn, Plac Grunwaldzki 1, w Punkcie Obsługi Klienta (pok. nr 14) z dopiskiem:
Oferta w postępowaniu: ,,Modernizacja instalacji hydrantów wewnętrznych h25 z wężem
półsztywnym w obiekcie zespołu szkół M.C. skłodowskiej w kętrzynie"
Nie otwierać przed 14.06.2018 r. godz. 11:15

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 20 sierpnia 2018 roku.

Wymagania:
3. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy, stanowiącymi załącznik nr 2 do zapytania.
4. Umowę dotyczącą realizacji zamówienia podpisze dyrektor Zespołu Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie zgodnie z posiadanymi środkami budżetowymi.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
III. Kryteria oraz sposób oceny ofert:
1. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Cena oferty wskazana przez Wykonawcę w formularzu oferty jest ceną ryczałtową, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.
4. Cenę oferty należy wyliczyć na podstawie Projektu budowlanego i Przedmiaru robót.
5. Do wyliczonej kwoty należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.
6. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, bez których nie można wykonać zamówienia.
7. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę wykonania zamówienia.
8. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu, powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym związane z załadunkiem, dostawą i rozładunkiem materiałów, itp.
9. Oferty będą oceniane na podstawie ceny ofertowej brutto - 100%.
IV. Miejsce, forma oraz termin złożenia oferty:
1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, z wykorzystaniem formularza oferty - na druku Zamawiającego.
2. Oferta musi być złożona w formie oryginału i podpisana przez osobę/osoby uprawnioną/ne do reprezentowania Wykonawcy.
3. Oferta powinna zawierać cenę całkowitą brutto, obejmującą przedmiot zamówienia, podając ją cyfrowo i słownie. Cena oferty powinna być wyrażona w PLN.
4. Zaoferowana w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszelkie koszty i opłaty ponoszone przez Wykonawcę, związane z realizacją przedmiotu zamówienia, uwzględniające m. in. podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, opłaty celne, koszty transportu sprzętu.
6. Informacja o wyniku postępowania zostanie przesłana wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu po jego zakończeniu.
7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
8. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10. Wykonawcy, których oferty nie zostały wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego w tytułu nie otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na zapytanie.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
3. Przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania i okresu gwarancji zawartych w ofertach.
W terminie do 4 dni od opublikowania ogłoszenia na stronie internetowej (do dnia 11.06.2018 r.) Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania. Treść zapytań należy wysłać na adres e-mail podany powyżej. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na zapytania, wysyłając informację pytającemu oraz zamieszczając odpowiedzi na stronie internetowej nie później niż jeden dzień przed terminem otwarcia ofert.
VIII. Dokumenty, które należy dołączyć do formularza ofertowego:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
IX. Warunki płatności:
Płatność za wykonanie zamówienia zrealizowana będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Uwagi:
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
I. Tryb udzjelenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w imieniu i na rzecz Zespołu Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie, który jest Zamawiającym i podpisującym umowę z wybranym Wykonawcą.

Kontakt:
VI. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
o Irena Hadziewicz - dyrektor ZS im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie - przedmiot zamówienia, tel. (089) 751-29-83
o Marta Szymkiewicz - inspektor CUWPK - procedura wyboru wykonawcy tel. (089) 751-17-30, e-mail Marta.Szymkiewicz@starostwo.ketrzyn.pl.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.