Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2881z ostatnich 7 dni
11876z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branżach: - sanitarna, -elektryczna, - konstrukcyjno -...

Przedmiot:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branżach: - sanitarna, -elektryczna, - konstrukcyjno - budowlana

Data zamieszczenia: 2018-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Karczmiska
ul. Centralna 17
24-310 Karczmiska
powiat: opolski (lubelski)
tel. 81 8287026 fax. 81 8287026 w. 25
sekretariat@poczta.karczmiska.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Karczmiska
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
3. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branżach: - sanitarna, -elektryczna, - konstrukcyjno - budowlana podczas wykonywania zadania inwestycyjnego pn. ,,Dostawa i montaż kolektorów słonecznych służących do uzyskiwania ciepłej wody
użytkowej," w ramach projektu pn.: ,,Budowa mikroinstalacji OZE z przeznaczeniem dla budynków mieszkalnych na terenie Gminy Karczmiska - zestawy solarne." Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WL 2014-2020), Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, Oś. Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku.
Zadanie inwestycyjne będzie realizowane na terenie Gminy Karczmiska (Powiat Opolski) i będzie polegało na dostawie i montażu indywidualnych zestawów kolektorów słonecznych dla mieszkańców w 194 indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie całej Gminy Karczmiska oraz 1 zestawu solarnego w bloku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej w Karczmiskach Pierwszych. Łącznie 195 zestawów.
Systemy te posłużą wytworzeniu ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), co spowoduje znaczną poprawę stanu środowiska naturalnego dzięki ograniczeniu emisji szkodliwych pyłów i zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery jako produktu ubocznego spalania nieodnawialnych nośników energii. Realizacja projektu przyczyni się do spadków kosztów utrzymania obiektów, co przełoży się na oszczędności dla ich użytkowników.
2. Do zadań Wykonawcy przedmiotu zamówienia będzie należało:
1) kontrolowanie poprzez stały nadzór sprawowany w godzinach wykonywania robót i rozliczanie budowy od strony kosztowej, potwierdzanie wykonanych przez Wykonawcę robót oraz ich zakresu finansowego;
2) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy;
3) uczestniczenie w spotkaniach i naradach budowy organizowanych przez Zamawiającego w trakcie trwania inwestycji;
4) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonywania robót oraz innych dokumentów budowy;
5) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
6) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
7) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych;
8) ujawnianie występujących na nadzorowanej budowie nieprawidłowości i im przeciwdziałanie. W razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu robót lub w prowadzeniu robót w sposób mogący narazić Zamawiającego na straty, inspektor nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy i w porozumieniu z Zamawiającym podejmuje odpowiednie decyzje, które wpisuje do dziennika budowy i zawiadamia o nich na piśmie Zamawiającego, Wykonawcę robót;
9) potwierdzanie aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach, gdy zajdzie potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczenia Wykonawcy robót z Zamawiającym,
10) przygotowanie danych rzeczowych i finansowych niezbędnych do częściowych i końcowego rozliczenia inwestycji;
11) nadzór i wyegzekwowanie usunięcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbiorów częściowych i końcowego robót;
12) weryfikacja dokumentacji powykonawczej wraz z jej akceptacją i zatwierdzeniem;
13) opracowanie opinii dotyczących wad przedmiotu odbioru uznanych za nie nadające się do usunięcia;
14) uczestniczenie w kontrolach prowadzonych przez właściwe organy nadzoru oraz inne instytucje kontrolujące projekt i współudział przy realizacji ewentualnych zaleceń pokontrolnych;
15) egzekwowanie od Wykonawcy robót usunięcia usterek zgłaszanych przez użytkownika w trakcie trwania gwarancji i ich odbiór;
16) udział w pracach komisji powołanych do dokonania przeglądów gwarancyjnych dla zrealizowanej inwestycji, objętej pełnionym nadzorem inwestorskim i o ile zajdzie taka potrzeba w pracach komisji powołanych do ustalenia przyczyn stwierdzonych wad i usterek na realizowanym zadaniu inwestycyjnym;
17) wykonywanie innych czynności wynikających z umowy i z ustawy Prawo budowlane.
3. Nadzór inwestorski prowadzony będzie wg następujących specjalności:
1) branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
2) branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
3) branża konstrukcyjno - budowlana;
4. Wymagania stawiane Wykonawcy:
1) Wykonawca (Inspektor Nadzoru) zobowiązany jest do nadzorowania realizacji robót w takich odstępach czasu, aby była zachowana skuteczność nadzoru. Poza tym, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przyjazdu na teren wykonywania robót na każde żądanie Zamawiającego.
2) Przedłożenie przez Wykonawcę:
2.1.imiennego wykazu osób, którymi dysponuje Wykonawca:
- osoby posiadającej uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności: branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważnych (jeśli dotyczy) uzyskanymi zgodnie z odnośnymi przepisami obowiązującymi w miejscu zamieszkania lub siedziby (w Polsce: zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ) oraz doświadczenie w nadzorowaniu montażu instalacji solarnych dla przygotowania ciepłej wody użytkowej,
- osoby posiadającej uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności: branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych uzyskanymi zgodnie z odnośnymi przepisami obowiązującymi w miejscu zamieszkania lub siedziby (w Polsce: zgodnie
z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 290),
- osoby posiadającej uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności: branża konstrukcyjno - budowlana uzyskanymi zgodnie z odnośnymi przepisami obowiązującymi w miejscu zamieszkania lub siedziby (w Polsce: zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 290).
Dopuszcza się pełnienie przez jedną osobę funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w więcej niż jednej branży, pod warunkiem posiadania uprawnień.
Wykaz osób stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
4. Kody CPV - 71520000-9 - usługi nadzoru budowlanego,
71631300-3 - usługi technicznego nadzoru budowlanego.

CPV: 71520000-9, 71631300-3

Dokument nr: GPI.042.3.1.2017.GM

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.06.2018 r. o godz. 14.15.

Składanie ofert:
12. Miejsce oraz termin składania oraz otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, nie później niż do dnia 13.06.2018 r. do godz. 14:00, lub przesłać listem poleconym na adres siedziby Zamawiającego.

Wymagania:
10. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
W niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną bądź za pomocą faksu. Dane do kontaktu zostały podane w rozdziale 1 ,,Zamawiający". W przypadku porozumiewania się drogą e-mailową należy w adresie wskazać w zakładce ,,do wiadomości" m.bigos@poczta.karczmiska.pl oraz g.makolus@poczta.karczmiska.pl
11. Sposób przygotowania Oferty
1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego pod rygorem odrzucenia oferty.
3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Oferenta ściśle według postanowień Zapytania Ofertowego.
4. Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Wraz z nim Wykonawca składa wykaz osób, stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
5. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub
ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem dużymi drukowanymi literami. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
6. Oferta ma być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta (zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze przedsiębiorców, centralnej ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Oferenta).
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez określoną w punkcie poprzedzającym osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
8. Wykonawca przygotowuje i składa ofertę na własny koszt.
2. Wszelkie oferty otrzymane po terminie, określonym w podpunkcie poprzedzającym, nie będą rozpatrywane.
3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi w formie pisemnej oraz elektronicznej (e-mailem) każdego Wykonawcę, który złożył ofertę.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.