Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2881z ostatnich 7 dni
11876z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie zbiornika bezodpływowego na ścieki o pój. 6m3 wraz z kanalizacją sanitarną...

Przedmiot:

Wykonanie zbiornika bezodpływowego na ścieki o pój. 6m3 wraz z kanalizacją sanitarną łączącą zbiornik z mieszkaniem oraz wyposażenie mieszkania w urządzenia sanitarne

Data zamieszczenia: 2018-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu
ul. Fredry 12,
61-701 Poznań
powiat: Poznań
tel./fax (0-61) 8560601 / 8515092, tel. 602 759 495
e.buda-mikolajczak@kowr.gov.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie zbiornika bezodpływowego na ścieki o pój. 6m3 wraz z
kanalizacją sanitarną łączącą zbiornik z mieszkaniem oraz wyposażenie mieszkania w urządzenia sanitarne w m. Dziadkowo 6/2
gm, Mieleszyn ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, póz. 1579)
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik numer 1 do zapytania ofertowego.

Otwarcie ofert: VIII. Termin otwarcia ofert: 4,3 06.2018r. godz. 12:30.

Składanie ofert:
VI. Sposób przygotowania oferty
Wypełniony i podpisany odręcznie przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną formularz oferty wraz z pozostałymi załącznikami
należy dostarczyć do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu ul. Fredry 12, Kancelaria Oddziału
- parter do dnia 13.06.2018r. godz. 12:00. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie opatrzonej napisem ,,Oferta na
wykonanie zbiornika bezodpływowego na ścieki o poj. 6m3 wraz z kanalizacją sanitarną łączącą zbiornik z mieszkaniem oraz
wyposażenie mieszkania w urządzenia sanitarne w m.Dziadkowo 6/2 gm, Mieleszyn". Nie otwierać przed 13.06.2018 godz.
12:30 - Kancelaria Zamawiającego"
VII. Termin składania ofert: 13.06.2018r. godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji: 30 dni od protokolarnego przekazania placu budowy.

Wymagania:
III. Dokumenty jakie powinni dostarczyć Wykonawcy
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy-stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2. Aktualny wpis do CEiDG / KRS.
3. Pełnomocnictwo /upoważnienie. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty
dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
IV. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium - ,,cena".
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
V. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Cena oferty jest ceną ryczałtową i powinna zawierać wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu
realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Cenę ofertową należy wyrazić w złotych polskich, przy czym wszystkie zawarte w ofercie ceny (jednostkowe i łączone) są
cenami w rozumieniu art. 3. Ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U.
z 2014 r. póz. 915 z późn. Zm.)
3. Cenę oferty stanowić będzie cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem ofertowym.
4. Wykonawca oblicza cenę brutto oferty (z VAT) i wpisuje ją w formularzu oferty. Cena ta będzie brana pod uwagę w trakcie
wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. Stawka podatku VAT musi zostać określona zgodnie z ustawą z 11 marca 2014 r. podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r.
póz. 710 z późn. Zm.)
IX. Informacje dodatkowe:
1. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z Istotnymi Postanowieniami Umowy (IP11)
2. Oferty składa wykonawca uprawniony do składania wiążących oświadczeń woli.
3. Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Pzp. Wykonawcy nie będą uprawnieni do
występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi bądź niepieniężnymi wobec Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w
związku z niniejszym zapytaniem ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i ewentualnych szkód, w
szczególności w przypadku unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie lub wyboru innego wykonawcy,
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszej z ofert jeżeli
wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy o realizację przedmiotu
niniejszego zamówienia.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania. Zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynął po upływie
terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może
udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
7. Zamawiający bez rozpoznania może pozostawić również wniosek Wykonawcy, w których Wykonawcy będą zwracali się do
Zamawiającego w innym celu niż wyjaśnienie.
8. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający:
1) poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, jeżeli
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego i w terminie przez niego wyznaczonym nie wniesie sprzeciwu wobec czynności
poprawienia jego oferty,
2) jeżeli nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam
bilans ceny, spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli nie będzie to możliwe, ponieważ oferty te zawierają
taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych;
3) odrzuci ofertę, jeżeli:
a) jest niezgodna z kodeksem cywilnym,
b) jej treść nie odpowiada treści Zapytania, z zastrzeżeniem ust. 8 pkt 1 lit. c,
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu Zamówienia,
e) zawiera błędu w obliczeniu ceny z wyłączeniem błędów, o których mowa w ust 8. pkt 1 lit. b) i c),
f) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
4) unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
c) w przypadkach, o których mowa w ust. 8 pkt 2 zapytania ofertowego, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie Zamówienia nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub zmiany niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez
podania przyczyny. Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie wobec Zamawiającego z tego tytułu.

Kontakt:
1. Osoby upoważnione do kontaktów w sprawie zamówienia: Ewa Buda Mikołajczak tel. 602 759 495; e-mail: e.buda-
mikolajczak@kowr.gov.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.