Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
516z dziś
3397z ostatnich 7 dni
12392z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i dostawa pomostu pływającego

Przedmiot:

Zakup i dostawa pomostu pływającego

Data zamieszczenia: 2018-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Gryfino
ul. 1 Maja 16
74-100 Gryfino
powiat: gryfiński
tel. 91 416 20 11 wew. 463, tel. 91 416 20 11 wew. 223; faks: 91 416 27 02
zamowienia.publiczne@gryfino.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Gryfino
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Zakup i dostawa pomostu pływającego z przeznaczeniem na
realizację zadania pn.: Rozbudowa istniejącego kąpieliska w miejscowości Steklno".
5. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomostu pływającego
z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rozbudowa istniejącego kąpieliska
w miejscowości Steklno.
2) Szczegółowa specyfikacja techniczna dotycząca zakupu i dostawy pomostu
pływającego. Na pomost składają się:
a) Moduły pływające - 20 szt.
Moduł o długości min. 110 em, szerokości min. 70 em, wysokości min. 30 em,
wyporności min. 245 kg/do poziomu pływalności w kolorze niebieskim.
Elementy wykonane z tworzywa polietylenowego, odpornego na olej, gaz,
promieniowanie UV;
b) Łączniki modułów - 40 szt.
Łączniki wykonane z tworzywa polietylenowego, odpornego na olej, gaz,
promieniowanie UV w kolorze niebieskim.
Wymiary oczka od 80x80 mm do 100x100mm. Grubość splotu 3-4 mm;
c) Materiały
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać
wymaganiom polskich norm, atestom higienicznym dopuszczających materiał
do powszechnego stosowania.

Dokument nr: BZP.271.57.2.2018.AB

Składanie ofert:
19. Termin i miejsce składania ofert: do dnia 12. czerwca 2018 r. godz. 12:00
Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy
w Gryfinie, ul. 1 Maja 16 (parter). Ofertę przesłaną pocztą uważa się za złożoną
w terminie, jeśli znajdzie się w siedzibie Zamawiającego do daty składania ofert.
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną
zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

Miejsce i termin realizacji:
11. Wymagany termin realizacji zamówienia: 21 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
3) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć pomost pływający do miejscowości
Steklno, działka nr 60/2 w obrębie ewidencyjnym Steklno.
4) Zadanie realizowane jest w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach
działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego
Programem w zakresie: 4.6 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.
6. Podstawa udzjelenia zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych /Dz. U. z 2017 r. póz. 1579 ze zm./.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
9. Cena oferty jest ceną ryczałtową w znaczeniu i ze skutkami określonymi w art. 632
Kodeksu cywilnego. Cena musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do terminowego,
prawidłowego i całkowitego zrealizowania zamówienia, w tym m. in. wszelkie koszty
bezpośrednie i pośrednie związane z realizacją zamówienia.
10. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
12. Okres gwarancji jakości: 36 miesięcy.
W razie wykrycia w okresie gwarancji jakichkolwiek wad przedmiotu umowy,
Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od daty otrzymania
zawiadomienia o wadzie. W razie nieusunięcia wad w terminie Zamawiający jest
uprawniony do ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy. Umowa stanowi dokument
gwarancyjny.
13. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny - 100%.
14. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie
wymagania określone w zaproszeniu i złoży najkorzystniejszą ofertę.
15. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej nie będzie możliwy z uwagi na fakt, iż dwóch lub
więcej Wykonawców złożyło oferty o takiej samej cenie, Zamawiający przeprowadzi
negocjacje z Wykonawcami lub zaprosi Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.
16. Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą
ofertę w celu uzyskania korzystniejszej oferty.
17. Jeżeli wybrany Wykonawca odmówi podpisania umowy Zamawiający może dokonać
ponownego wyboru oferty spośród nie odrzuconych ofert.
18. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Zainteresowaniu wzięciem udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są
złożyć ofertę, na którą składa się m.in. formularz oferty stanowiący załącznik do
zaproszenia.
2) Oferta winna być sporządzona w języku polskim. Oferty nieczytelne nie będą
rozpatrywane.
3) Zaleca się umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej
kopercie. Koperta powinna być zaadresowana następująco:
Gmina Gryfino
ul 1 Maja 16
74-100 Gryfino
Oferta: ,,Zakup i dostawa pomostu pływającego z przeznaczeniem na realizację
zadania pn.: Rozbudowa istniejącego kąpieliska w miejscowości Steklno"
nie otwierać przed dniem 12 czerwca 2018 r. godz. 12:00
4) Koszt złożenia oferty ponosi Wykonawca.
20. Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).
21. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
22. Zamawiający w niniejszym postępowaniu preferuje sposób komunikacji
z Wykonawcami za pomocą faksu i poczty elektronicznej. W przypadku oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanej faksem lub pocztą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez
Wykonawcę istnieje domniemanie, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na podany
adres e-mail lub numer faksu przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób
umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.
23. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.

Uwagi:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
ul. 1 Maja 16; 74 -100 Gryfino
telefon: 91 416 20 11
e-mail: burmistrz@gryfino.pl
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Urząd Miasta i Gminy
ul. 1 Maja 16; 74-100 Gryfino
telefon: 91 416 20 11
e-mail: iod@gryfino.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz
e RODO w celu prawidłowego przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy.
4) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem niezbędnym. Jest
Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania w związku z realizacją celu
wskazanego w pkt. 3, a ich nie podanie uniemożliwi realizację tego celu.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1) pracownicy merytoryczni,
2) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania,
3) podmioty obsługujące systemy informatyczne i teleinformatyczne,
4) podmioty świadczący obsługę prawną,
5) podmioty prowadzące działalność płatniczą, np. banki,
6) podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
7) inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie
odpowiednich przepisów prawa.
6) Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
celu dla jakiego zostały zebrane i przechowywane zgodnie z terminami archiwizacji
określonymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Dokumentacja
zamówień publicznych przechowywana jest przez okres 5 lat, a umowy -10 lat.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
A) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO.
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
7. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
1) w zakresie merytorycznym:
Daniel Cieślak - Referat Spraw Społecznych w Wydziale Edukacji i Spraw
Społecznych
tel. 91 416 20 11 wew. 463
2) w zakresie formalno-prawnym:
Alicja Buczkowska - Jóśkowiak - Wydział Zamówień Publicznych
tel. 91 416 20 11 wew. 223; faks: 91 416 27 02
e-mail: zamowienia.publiczne@gryfino.pl

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.