Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
521z dziś
3460z ostatnich 7 dni
11880z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa drogi wewnętrznej - etap II

Przedmiot:

Przebudowa drogi wewnętrznej - etap II

Data zamieszczenia: 2018-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kunice
ul. Gwarna 1
59-216 Kunice
powiat: legnicki
tel. 768 575 322, faks 768 575 482
zp@kunice.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Kunice
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Szczęśliwa w Ziemnicach - etap II
Zakres zamówienia obejmuje: a) ułożenie nawierzchni z brukowej kostki betonowej , kolor szary o grubości 8 cm - 1985,90 m2 b) ułożenie nawierzchni z brukowej kostki betonowej , kolor czarny o grubości 8 cm - 367,50 m2 c) wzmocnienie podłoża kruszywem stabilizowanym cementem o grubości 15 cm - 2353,40 m2 d) podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub. 20 cm po zagęszczeniu - 2353,40 m2 e) krawężniki betonowe 15x30 na podsypce cementowo piaskowej - 593,70 m f) krawężniki betonowe najazdowe 15x22 na podsypce cementowo piaskowej - 227,4 m g) obrzeża betonowe 30x8 na podsypce cementowo piaskowej - 228,6 m h) urządzenia bezpieczeństwa ruchu progi zwalniające z tworzywa sztucznego szer. 1 m - 2szt. i) rurociągi kanalizacji deszczowej o śr. 315 mm - 234,00 m j) rurociągi kanalizacji deszczowej o śr. 400 mm 182,50 m k) rurociągi kanalizacji deszczowej o śr. 500 mm 160,00 m l) drenaż rurowy z PP DN 100 z owinięciem geowłókniną - 377,00 m. m) studzienki z tworzyw sztucznych o śr. 600 mm - 15 szt n) studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem 15 szt. o) ułożenie rur osłonowych RHDPD 75 - 4 m p) ułożenie rur osłonowych RHDPD 110 - 7,5 m q) ułożenie rur dwudzielnych fi 75 - 9 m r) ułożenie rur dwudzielnych fi 110 - 37 m s) ułożenie rur dwudzielnych fi 160 - 4,5 m t) przełożenie kabla YAKXS 4x35 mm2 - 56,00 m

CPV: 45233220-7

Dokument nr: 569113-N-2018, ZP.271.3.2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-14, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-09-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Spełniają warunki udziału w postępowaniu: 1. posiadają zdolność zawodową. 1) Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie: co najmniej 1 zadanie w zakresie budowy porównywalnych odcinków dróg o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z chodnikami. 2) Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli dysponuje: co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami drogowymi w zakresie objętym zamówieniem lub odpowiadające im uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która kierowała przynajmniej jedna robotą budowlaną zakończoną uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 2. Warunki szczegółowe przedmiotu zamówienia: 1) Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca, zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( t. j. Dz.U. z 2018 r. poz.108 z późn. zm) osoby wykonujące następujące czynności: - pracowników niższego szczebla techniczno-administracyjnego w zakresie organizowania i realizacji robót budowlanych, - pracowników fizycznych, wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia czynności w zakresie: a) robót ziemnych, porządkowych i wykończeniowych, Wymagania dotyczące zatrudnienia ww. osób, zostały szczegółowo określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do IDW. Umowa reguluje także: sposób udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, sankcje z tyt. niespełnienia tych wymagań, rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.