Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
500z dziś
3440z ostatnich 7 dni
11859z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2018-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach Nadleśnictwo Brynek
ul. Grabowa 3
42-690 Tworóg
powiat: tarnogórski
tel. 032 285 74 63
Województwo: śląskie
Miasto: Tworóg
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe

Dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn: .:

Wykonanie projektu renaturalizacji rowu Potempa - Świniowice na długości ok. 4 km
a w kolejnym etapie nadzór nad pracami związanymi z renaturalizacją rowu
Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Brynek Nr 4/2017 z dnia 07.02.2017 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych na usługi, dostawy, roboty budowlane o wartości nie przekraczającej kwoty przewidzianej w art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisów ustawy Kodeks Cywilny.
Rodzaj zamówienia - usługa związana z prowadzeniem nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym
Opis nadzorowanego zadania na etapie projektowym i w trakcie realizacji :

Etap I Prace projektowe

Przedmiotem zadania jest nadzór nad pracami projektowymi, których efektem będzie projekt renaturalizacji rowu Potempa - Świniowice na długości ok. 4 km w ramach programu małej retencji nizinnej na lata 2016 - 2022.

Realizacja przedmiotowego zadania obejmuje w szczególności:

? Sporządzenie mapy do celów projektowych

? Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych w zgodności z obowiązującymi przepisami,

? Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

? Sporządzenia przedmiaru robót i kosztorysu szczegółowego,

? Pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacja robót (z wykonawcą zostanie zawarta odrębna umowa w tym zakresie)

Etap II Roboty budowlane

Przedmiotem zadania jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z renaturalizacją rowu na podstawie wcześniej sporządzonego projektu. Etap II odbywał się będzie po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót.

Wartość zadania Etap I na prace projektowe ok. 93.000,00zł netto

Wartość zadania Etap II roboty ok.531.000,00
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalnościach:

- konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub w specjalności hydrotechnicznej bez ograniczeń albo odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Do podstawowych obowiązków i czynności inspektora należy:

Sprawdzenie i akceptacja projektu (Etap I inwestycji).
Pełnienie nadzoru zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych związanych z realizacją inwestycji.
Współpraca z nadzorem autorskim.
Organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych z udziałem wykonawcy, a także w zależności od potrzeb projektanta i przedstawiciela zamawiającego. Narady koordynacyjne zwoływane będą w zależności od potrzeb na wniosek wykonawcy bądź zamawiającego.
Zapewnienie zgodności wykonywanych robót z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania robót.
Rozwiązanie problemów technicznych w trakcie realizacji inwestycji.
Rzeczowe i finansowe rozliczanie robót budowlanych.
Zatwierdzanie i kontrolowanie jakości wykonywanych robót budowlanych, materiałów i ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacją techniczną.
Sporządzanie protokołów odbiorów robót zanikowych wraz z dokumentacją fotograficzną.
Organizacja oraz przeprowadzenie odbioru końcowego oraz przygotowanie protokołu odbioru w porozumieniu z Zamawiającym
Zapoznanie się z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami
Udział w weryfikacji harmonogramu rzeczowego zadania i jego ewentualnych aktualizacji.
Sprawowanie kontroli w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego, w tym:

- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych i stosowanych materiałów (do obowiązków inspektora nadzoru będzie należało egzekwowanie i odbiór od wykonawcy robót atestów i certyfikatów wyrobów i materiałów przed ich wbudowaniem oraz ich szczegółowa weryfikacja), a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych.

- sprawdzenie i odbiór robót wynikających z harmonogramu robót budowlanych.

- kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilości, jakości, wartości robót), w czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytności poprzez dokonanie stosownego zapisu,

- potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy (w tym weryfikacja kosztów ewentualnych zmian w zakresie zadania i rodzaju materiałów w stosunku do oferty wykonawcy),

- przygotowanie dokumentacji niezbędnej do odbioru końcowego i do odbiorów częściowych, udział w komisjach odbiorowych.

Dokument nr: ZPN.270.6.2018

Składanie ofert:
Miejsce oraz termin złożenia ofert:

Oferty należy złożyć do dnia 13.06.2018 r. godzina 9:00 w zamkniętych kopertach z napisem ,,Renaturalizacja rowu - nadzór" w siedzibie zamawiającego Brynek, ul. Grabowa 3 - sekretariat.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji inwestycji Etap I do 10.12.2018 r.

Planowany termin realizacji inwestycji Etap II 31.12.2019 r.
Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia - od dnia podpisania umowy do dnia odbioru końcowego osobno dla Etapu I i II

Uwagi:
Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest Wanda Kogut st.specjalista ds. administracji, tel. 32 285-74-63 wewn.*672 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.