Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2881z ostatnich 7 dni
11876z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót remontowych malarsko - tynkarskich, izolacyjnych oraz wykończeniowych

Przedmiot:

Wykonanie robót remontowych malarsko - tynkarskich, izolacyjnych oraz wykończeniowych

Data zamieszczenia: 2018-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Mszana
ul. 1 Maja 81
44-325 Mszana
powiat: wodzisławski
Telefon: 32 47 597 57 Fax: 32 47 597 60
marek.malek@mszana.ug.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Mszana
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
(rozszerzony zakres robót)
W związku z koniecznością dokonania remontu pomieszczeń Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Połomi przy ul. Szkolnej 21 zapraszam do złożenia oferty na wykonanie w/w roboty.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Wykonanie robót remontowych malarsko - tynkarskich, izolacyjnych oraz wykończeniowych w Zespole
Szkolno - Przedszkolnym w Połomi przy ul. Szkolnej 21.
Zakres robót określony został w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do zapytania.

Dokument nr: PI.2510.3.2018, PI.ZD.0532.2018

Składanie ofert:
9. Miejsce i termin składania oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 12 czerwca 2018 r. do godz. 12:00:
1) . pocztą na adres:
Urząd Gminy Mszana
ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana
2) elektronicznie za pomocą platformy przetargowej Gminy Mszana pod adresem:
https://mszana.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Termin wykonania: 1 - 20 sierpnia 2018 r. (w okresie przerwy wakacyjnej)

Wymagania:
4. Cena ofertowa:
Cenę ofertową należy obliczyć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, rysunków i przedmiaru robót z
uwzględnieniem wszystkich czynności związanych z realizacją robót, jak również w oparciu o zapoznanie się
z terenem robót. Do ceny ofertowej należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.
5. Wynagrodzenie i sposób płatności
1) Wynagrodzenie określone w cenie ofertowej musi obejmować wszystkie czynności związane z
wykonaniem przedmiotowych robót określonych w zapytaniu oraz przedmiarze robót.
2) Za wykonaną robotę Wykonawca wystawi fakturę VAT lub rachunek, płatny przelewem na jego konto w
terminie do 14 dni od wpływu faktury wraz z protokołem końcowego odbioru robót bez wad lub usterek.
6. Kryteria wyboru wykonawcy robót: najniższa kwota brutto. Zamawiający zastrzega sobie prawo
odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego w przypadku gdy wartość oferty przekroczy kwotę
jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie robót. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty
najkorzystniejszej ze względu na to że dwie lub więcej ofert zostanie złożonych w takiej samej cenie,
Zamawiający wezwie Wykonawców którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym
ofert dodatkowych.
7. Gwarancja:
Okres gwarancji 36 miesięcy
Termin usunięcia usterek: do 14 dni od potwierdzonego terminu zawiadomienia o usterkach lub spisania
protokołu odbioru, przeglądu.
8 Kary umowne:
a. za opóźnienie w przekazaniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w umowie, licząc od
następnego dnia po upływie terminu umownego do dnia zgłoszenia do odbioru (dzień zgłoszenia do
odbioru nie jest liczony do biegu okresu opóźnienia), o He odbiór został dokonany,
b. za opóźnienie w usunięciu wad wynikających z protokołu odbioru robót w wysokości 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia,
c. za opóźnienie w usunięciu usterek wynikających z pisemnego wezwania do usunięcia usterek, protokołu
odbioru robót lub protokołu przeglądu gwarancyjnego, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto, za każdy dzień opóźnienia,
Wykonawca za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.
Niezależnie od kar umownych, wyszczególnionych powyżej Zamawiający ma prawo dochodzenia
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach określonych w
Kodeksie Cywilnym.
Oferta nie musi zawierać kosztorysu.
Umowa na wykonanie robót budowlanych z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie w terminie do 14 dni od
rozstrzygnięcia zapytania. Załącznikiem do umowy będzie kosztorys szczegółowy przedłożony przez
Wykonawcę przed podpisaniem umowy, zgodny z złożoną ofertą z wyszczególnieniem wszystkich czynników
cenotwórczych (robocizna, materiały, sprzęt, narzuty). Rozliczenie kosztorysowe.

Kontakt:
Szczegółowych informacji udziela Pan Marek Małek tel. 32 475 97 57, 697 687 844,
email: marek.malek@mszana.ug.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.