Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
516z dziś
3397z ostatnich 7 dni
12392z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: DOSTAWA I MONTAŻ DWÓCH KLIMATYZATORÓW

Przedmiot:

DOSTAWA I MONTAŻ DWÓCH KLIMATYZATORÓW

Data zamieszczenia: 2018-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Siewierz
ul. Żwirki i Wigury 16
42-470 Siewierz
powiat: będziński
tel. 32 64 99 400 fax 32 64 99 402
it@siewierz.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Siewierz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA I MONTAŻ DWÓCH KLIMATYZATORÓW W SERWEROWNI
URZĘDU MIASTA I GMINY SIEWIERZ
Przedmiotem zapytania jest dostawa, montaż i uruchomienie dwóch nowych klimatyzatorów ściennych (typu
inyerter split - przystosowanych do pracy w niskich temperaturach, cały rok). Klimatyzatory powinny być
zamontowane w siedzibie Zamawiającego w pomieszczeniu serwerowni znajdującego się na II piętrze
budynku urzędu. Dokładna lokalizacja jednostek zewnętrznych i wewnętrznych należeć będzie do decyzji
Zamawiającego z uwzględnieniem lokalnych wymagań. Całość prac powinna być przeprowadzona
estetycznie tzn. się kable, przewody powinny być poprowadzone w korytach, itp. Docelowo przy montażu
wymagane jest aby jednostki zewnętrzne nowych klimatyzatorów znajdowały się na dachu budynku.
Oferowane klimatyzatory powinien być objęty objęty 24 miesięczną gwarancją. Zakres prac powinien
obejmować również, demontaż obecnie zainstalowanego klimatyzatora, którego jednostka zewnętrzna
znajduje się na wysokości II piętra na ścianie budynku urzędu.
Parametry minimalne oferowanych klimatyzatorów:
Jednostka wewnętrzna klimatyzatora:
Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)
Regulacja kierunku nawiewu w poziomic tak, ręczna
Filtr mechaniczny, przeciwpyłowy tak, elektrostatyczny
Przepływ powietrza (m3/h) 750 m3/h
Waga do 16 kg
Kolor biały
Typ montażu: ściana
Jednostka zewnętrzna klimatyzatora:
Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)
Wydajność podczas chłodzenia (kW) 5,0
Wydajność podczas grzania (kW) 5,0
Klasa energetyczna - chłodzenie A+
Klasa energetyczna - grzanie A+
Temperaturowy zakres pracy urządzenia (°C) od -10 do +46
Czynnik chłodniczy R410A
Zasilanie 230V, 50Hz
Waga do 45 kg
Kolor biały
Poziom hałasu: do 48dB
Pilot, sterownik:
Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)
Zegar tak
Timer tak
Tryb pełnej mocy tak
Zasilanie tak, AAA lub AA - 2 szt.
Wyświetlacz tak
Zawartość opakowania: jednostka wewnętrzna, jednostka zewnętrzna, pilot, instrukcja oraz gwarancja.

Dokument nr: 11.2635.000003.2018

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w formie: pisemnej w Sekretariacie Urzędu
Miasta i Gminy Siewierz (pok. 11), faxem, poczta tradycyjną lub poprzez, pocztę e-mail na adres
it@siewierz.pl do dnia 14.06.2018 r. do godziny 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
14 dni od dnia podpisania umowy lub zlecenia dostawy.

Wymagania:
IV. Opis sposobu przygotowywania ofert, forma składania dokumentów:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy podpisać przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli dokumenty będą
podpisane przez pełnomocnika firmy lub inną osobę upoważnioną, to do oferty należy dołączyć prawnie
skuteczne pełnomocnictwo lub upoważnienie.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie spółki cywilnej,
konsorcjum, porozumienia zawartego między podmiotami). Wykonawcy występujący wspólnie muszą
ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres
umocowania. Wszelka korespondencja oraz. rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z. pełnomocnikiem
(liderem).
V. Informacja o dokumentach składających się na ofertę:
Wykonawca ma obowiązek przedłożenia w ofercie następujących dokumentów:
1. Formularz ofertowy załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, jeżeli oferta będzie podpisana przez osobę (y)
upoważnionego) lub w przypadku występowania podmiotów wspólnie w trybie art. 23 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
VI. Opis sposobu obliczenia ceny
W ofercie należy podać łączną cenę brutto oraz ceny za poszczególne elementy dostawy (wraz z kosztami
dostawy, instalacji, itp.) obliczone zgodnie z załącznikiem nr 1.
VIII. Istotne dla wnioskodawcy postanowienia umowy:
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana otrzyma wzór umowy do zatwierdzenia.
2. /apisy umowy muszą być zgodne z. niniejszym zapytaniem ofertowym.
3. Warunki płatności: 14 dni, przelew.
4. Gwarancja: 24 miesiące.
5. Wykonawca zapłaci kary umowne:
a) za opóźnienie w terminie realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto.
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i
rękojmi w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od
terminu wyznaczonego na usunięcie wad.
c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
d) za odstąpienie od umowy przez. Zamawiającego z powodu okoliczności leżących po stronic
Wykonawcy w wysokości 10%.
6. W przypadku zapytań do niniejszego postępowania, wszelkie odpowiedzi będą publikowane na stronach
sicwicrz.pl oraz bip.siewierz.pl w działach zapytań ofertowych.
IX. Termin ważności oferty:
30 dni od daty złożenia.
X. Kryterium wyboru ofert:
Najniższa cena brutto za wykonanie całości zadania. Zamawiający nic odsyła złożonych ofert. Z wybranym
Wykonawcą Zamawiający skontaktuje się telefonicznie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania
zapytania ofertowego jeśli oferowana cena będzie przekraczała jego możliwości finansowe.

Kontakt:
VII. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień są:
Kukasz Matyja - Kierownik Referatu ds. Informatyki, tel. 32 64 99 433, e-mail: l.matyja@siewierz.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.