Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
500z dziś
3440z ostatnich 7 dni
11859z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont dwóch kominów oraz pokrycia dachu

Przedmiot:

Remont dwóch kominów oraz pokrycia dachu

Data zamieszczenia: 2018-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: GOSPODARKA KOMUNALNA
ul. Regucka 5
05-430 Celestynów
powiat: otwocki
tel. /fax. 22-789-70 52, tel. 22-789-70-31
gospodarka.kom@celestynow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Celestynów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Remont dwóch kominów oraz pokrycia dachu w budynku komunalnym zlokalizowanym w
Celestynowie przy ul. Orzeszkowej 12"
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest remont dwóch dachów kominów oraz pokrycia dachu w
budynku komunalnym zlokalizowanym w Celestynowie przy ul. Orzeszkowej.
2. Charakterystyka obiektu - budynek mieszkalny wielorodzinny, niepodpiwniczony,
dwukondygnacyjny zlokalizowany w Celestynowie przy ul. Orzeszkowej 12. Konstrukcja
budynku murowana, tradycyjna. Kategoria I.
3. Zakres robót- kominy.
1) Demontaż istniejących kominów o wymiarach 0,8 m x 0,5 m x 1,0 m oraz 1,0 m x 0,5
m x 1,0 m,
2) Rozebranie obróbek blacharskich wokół kominów,
3) Wymurowanie nowych kominów z cegły o wymiarach zgodnych z istniejącymi,
4) Montaż dwóch czapek kominowych o grubości 7 cm,
5) Ocieplenie kominów wełną mineralną o grubości 3 cm,
6) Tynk cienkowarstwowy,
7) Wymurowanie kominów z cegły klinkierowej,
8) Uzupełnienie obróbek blacharskich wokół kominów,
9) Montaż kratek z siatki stalowej na wylotach z kominów.
4. Zakres robót- dach
1) Demontaż istniejącego pokrycia dachowego w północno-wschodniej części dachu o
powierzchni około 70 m2
2) Montaż nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej o pow. 70 m2
5. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) ponoszenia odpowiedzialności, za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich
czynności i operacji na terenie budowy, metod budowy, metod użytych przy robotach
budowlanych oraz za prawidłowe wykonanie wszystkich robót budowlanych związanych z
realizacją przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim
prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi
przepisami,
2) stosowania podczas realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia wyłącznie wyrobów
nowych, wolnych od wad dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.). Materiały i
urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie określonym w ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 157 z późn. zm.). Wszystkie materiały użyte do
prawidłowego wykonania robót budowlanych muszą być zgodne z PN i PN-EN oraz powinny
posiadać aprobatę techniczną oraz decyzję Państwowego Zakładu Higieny dopuszczającą do
kontaktu z wodą pitną.
3) do niezwłocznego wykonania, po uzgodnieniu z Zamawiającym, robót nieobjętych umową, jeżeli
są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią;
4) uzyskanie zgody na dojazd ciężkim sprzętem (jeżeli istnieje taka konieczność),
5) uzgodnienie warunków zabezpieczenia znaków geodezyjnych (jeżeli istnieje taka konieczność),
6) pisemnego powiadamiania zamawiającego o planowanych odbiorach: tj. końcowym - z
wyprzedzeniem co najmniej 7 dni,
7) ponoszenia odpowiedzialności za ochronę przekazanych punków pomiarowych do chwili
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na własny koszt,
8) urządzenia terenu budowy oraz ponoszenia kosztów zużycia wody, energii i innych mediów.
Wykonawca zobowiązany będzie do opomiarowania wszelkich przyłączy używanych podczas
wykonywania robót oraz ustali rozliczenie za zużyte media z Zamawiającym;
9) ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie
realizacji robót budowlanych oraz za szkody wynikające z wadliwego wykonania robót,
ujawnione w okresie gwarancji jakości;
10) ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie spowodowane przez działania uszkodzenia
instalacji, a szkody wyrządzone podczas realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest
naprawić niezwłocznie na własny koszt,
11) wszelkie materiały pochodzące z demontażu Wykonawca musi usunąć na składowisko w
ramach ceny przewidzianej za wykonanie przedmiotu zamówienia,
12) w przypadku uszkodzenia jakichkolwiek części budynku, wyposażenia, urządzeń
infrastruktury technicznej lub innych elementów obiektu/nieruchomości Wykonawca
powiadomi natychmiast o zaistniałym fakcie Zamawiającego oraz zobowiązuje się do
naprawy uszkodzenia na własny koszt, według wytycznych i w uzgodnieniu z Zamawiającym;
w przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić
wykonanie tych czynności innemu Wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy,
13) wady ujawnione w czasie odbioru oraz wszelkie naprawy gwarancyjne będą usunięte
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
14) Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia,
15) Wykonawca ponosi odpowiedzialność od następstw i za wyniki działalności w zakresie:
a) organizacji i wykonywania prac,
b) zabezpieczenia interesów osób trzecich,
c) ochrony środowiska,
d) warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
e) organizacji i utrzymywania zaplecza budowy,
f) ochrony mienia związanego z prowadzeniem prac.
6. Wykonawca zobowiązuje się do delegowania do prac związanych z realizacją przedmiotu
zamówienia pracowników posiadających niezbędne doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje.
7. W związku z rozliczeniem ryczałtowym Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej
terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko,
wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia
umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie
Wykonawca. Przedmiar robót nie stanowi podstawy do obliczenia wartości zamówienia. Nie
uwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów robót budowlanych na etapie
sporządzania oferty nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy w stosunku do
Zamawiającego.
8. Przedmiot zamówienia finansowany jest ze środków pochodzących z dotacji celowej przyznanej
przez Gminę Celestynów.

Dokument nr: ZP/ 26 /2018

Składanie ofert:
1. Ofertę zapakowaną i oznaczoną zgodnie z punktem 5 należy dostarczyć do siedziby
zamawiającego tj. Gospodarka Komunalna w Celestynowie, ul. Regucka 5, 05-430 Celestynów.
1) Termin składania ofert upływa dnia 14 czerwca 2018 r. godz. 09:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: 31 sierpień 2018 r.

Wymagania:
III. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, KTÓRE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY.
W celu wykazania się przez wykonawcę spełnianiem warunków udziału w postępowaniu do oferty
załączyć należy:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone zgodnie ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert
3) Wykaz robót budowlanych sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do
zapytania ofertowego. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w
postępowaniu Wykonawca musi wykazać się odpowiednim doświadczeniem tj.: w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (ukończył), co najmniej
jedną robotę budowlaną, której przedmiotem był remont dachu / kominów o wartości,
co najmniej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) - należy podać ich rodzaj, daty i miejsca
wykonania robót budowlanych, wartość oraz załączyć dowody dotyczące robót,
określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
4) Opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na
kwotę minimum 10.000,00 zł, związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia. W
przypadku, gdy z treści polisy nie wynika iż jest ona opłacona/ważna, do polisy należy
dołączyć dowód jej opłacenia.
III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do
zapytania ofertowego oraz podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji
wykonawcy.
2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko
jedna cena.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie
postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język
polski.
4. Dokumenty są składana w formie oryginału lub kopi poświadczonej za zgodność oryginałem
przez wykonawcę.
5. Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisanej przez
siebie treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy.
6. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarciu mowy w sprawie zamówienia,
zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
7. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach
zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja
zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy zgłosili się do
zamawiającego oraz zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego. Wszystkie zamiany
dokonane przez zamawiającego stają się wiążące dla wykonawców.
8. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści zapytania
ofertowego niezbędny jest czas na wprowadzenie zmian w ofertach, o czym zostaną
powiadomieni wszyscy wykonawcy, którym przekazano zapytanie ofertowe oraz informacja
zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.
9. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty w przypadku, gdy
żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez zamawiającego.
10. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
11. Oferty nie kompletne i niepotwierdzające spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w Rozdziale 3, nie będą badane.
12. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w stosunku do wykonawcy, który złożył
najkorzystniejszą ofertę, może wezwać wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do
wyjaśnień treści złożonej oferty lub uzupełnień dokumentów złożonej oferty.
13. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje
się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za
zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo
należy przedstawić w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
IV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY.
1. Ceną oferty jest cena brutto, za cały zakres wykonywania przedmiotu zamówienia,
wymieniona w ofercie Wykonawcy.
2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania wynikające z zapytania ofertowego wraz z
załącznikami, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
3. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiający zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Wykonawca określi wartość oferty z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do
prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia wynikających wprost z zapytania
ofertowego oraz ujmie wszystkie inne koszty i składniki w nich niezawarte, a bez których nie
można wykonać zamówienia.
5. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być
konieczne do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia i zawarcia umowy, gdyż wyklucza
się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub
pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
6. Obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.
7. Podstawą obliczenia ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia jest opis przedmiotu
zamówienia oraz i zasady zawarte w treści zapytania ofertowego, wzór umowy, wizja lokalna
w terenie oraz dokumentacja projektowa istniejącej kanalizacji sanitarnej dostępna w
siedzibie Zamawiającego.
V. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBIORZE OFERTTY.
1. Przy ocenie ważnych ofert zamawiający będzie się kierował n następującym kryterium:
Cena - 100%
C= Cn/Cbx100x100%
gdzie:
C - ilość punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena
Cn - oferowana najniższa cena oferty
Cb - oferowana cena w badanej ofercie
100 - wskaźnik stały
Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punków wynosi 100. Wszystkie obliczenia będą dokonywane
z dokładności do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający przyzna zamówienia wykonawcy, który
zdobędzie najwyższą ilość punków.
2) Oferty złożone po terminie, określonym w ust. 2 nie będą rozpatrywane.
3) Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę, ponosząc koszty jej przygotowanie i złożenia.
4) Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie,
gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalności do terminu otwarcia ofert.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w formie elektronicznej.
5) Koperta powinna zostać oznakowana w następujący sposób:
GOSPODARKA KOMUNALNA W CELESTYNOWIE
ul. Regucka 5, 05-430 Celestynów
oraz napis:
Oferta w postępowaniu na
,,Remont dwóch kominów oraz pokrycia dachu w budynku komunalnym zlokalizowanym w
Celestynowie przy ul. Orzeszkowej 12"
Nr postępowania ZP/ 26 /2018
Nie otwierać przez dniem 14 czerwca 2018 r., godz. 09:00
6. Koperta powinna także zawierać nazwę i adres wykonawcy (dopuszcza się pieczątkę
wykonawcy).
7. Wykonawca może przed terminem do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez
siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem wyznaczonym do składnia ofert.
8. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak określa
pkt 5 oraz dodatkowo opisane zmiana lub wycofanie.
9. Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty po upływie
terminu składania ofert.
1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Strony mogą przekazywać sobie
faksem, za pomocą poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że oferta wykonawcy pod rygorem
nieważności musi być złożona na piśmie.
VIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.
1. Jeżeli Wykonawca, którego ofertę wybrano, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą
przesłanki do unieważnienia postępowania.
2. Warunkiem, koniecznym ze strony Wykonawcy, do zawarcia umowy będzie dostarczenie
Zamawiającemu przed jej zawarciem nw. dokumentów:
1) w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia:
dostarczenie Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kserokopii (potwierdzonej ,,za
zgodność z oryginałem") umowy współpracy lub umowy konsorcjum - określającą w
szczególności zasady odpowiedzialności i rozliczeń stron najpóźniej w dniu zawarcia
umowy,
3. W przypadku niedostarczenia przed podpisaniem umowy dokumentów, o których mowa w
ust. 2 Zamawiający uzna, że Wykonawca uchyla się od podpisania umowy z winy Wykonawcy i
dokona ponownego wybory oferty zgodnie z ust. 1.
IX. Rękojmia za wady i gwarancja.
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia.
2. Termin rękojmi za wady wynosi 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru robót
budowlanych objętych umową.
3. Niezależnie od rękojmi za wady Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, jakości na
roboty budowlane i towary na okres 3 lat liczony od dnia podpisania bezusterkowego
protokołu odbioru końcowego.
4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi obejmuje wszelkie wady i wszelkie usterki.
5. Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji po
wygaśnięciu tych uprawnień, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o istnieniu wad lub usterek przed
ich wygaśnięciem.
6. O wykryciu wady Zamawiający powiadomi Wykonawcę w każdym czasie trwania rękojmi za
wady i gwarancji, w terminie 10 dni od daty jej wykrycia.
7. W przypadku wykrycia i zgłoszenia wady przez Zamawiającego Wykonawca przedłuży okres
rękojmi za wady o czas od zgłoszenia do usunięcia wady.
8. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad i usterek ujawnionych w
okresie rękojmi i gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów
związanych z ich usunięciem.
9. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia wad ujawnionych w okresie
rękojmi i gwarancji w terminie 14 dni od dnia wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do
usunięcia wad, względnie nie usunięcia ujawnionych wad w odpowiednim terminie,
Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi na koszy
Wykonawcy, do czego Wykonawca upoważnia niniejszym Zamawiającego.
10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, oraz ma
prawo do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako
wadliwych.
X. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO",
informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gospodarka Komunalna w Celestynow z
siedzibą ul. Regucka 5 05-430 Celestynów;
2) inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Anna Michalska, kontakt
amichalska@celestynow.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartośc nie
przekracza 30.000 na ,,Remont dwóch kominów oraz pokrycia dachu w budynku komunalnym
zlokalizowanym w Celestynowie przy ul. Orzeszkowej 12"
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy kodeks cywilny,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie
z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
2) Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest Tomasz Bąk tel. 603 116 134 w
sprawach merytorycznych oraz Anna Michalska tel. 605 110 776 w sprawach proceduralnych.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.