Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3723z ostatnich 7 dni
14790z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie zbiornika na nieczystości ciekłe

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie zbiornika na nieczystości ciekłe

Data zamieszczenia: 2018-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku
ul. Dyrekcyjna 2/4
80-958 Gdańsk
powiat: Gdańsk
Tel.: (+48 58) 721 49 05, Fax: (+48 58) 721 49 06
bogumila.trojanowska@pkp.pl
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/68403
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa postępowania: ,,Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie zbiornika na nieczystości ciekłe oraz wykonanie kosztorysu inwestorskiego i nakładczego Królewo 70"
Opis postępowania: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie zbiornika na nieczystości płynne oraz wykonanie kosztorysu inwestorskiego i nakładczego w miejscowości Królewo 70.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

uzyskanie mapy do celów projektowych jeżeli będzie wymagana,

opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie zbiornika na nieczystości płynne wraz z przyłączem do budynku oraz wpięciem w istniejącą wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej lub zaprojektowanie nowej jeśli będzie potrzeba w formie papierowej oraz na nośniku elektronicznym,

w ramach przedmiotu zamówienia uzyskanie przez Wykonawcę wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji i pozwoleń, w takiej ilości egzemplarzy, jaka jest niezbędna do realizacji Przedmiotu Umowy,

uzgadnianie na bieżąco wszelkich rozwiązań projektowych z Administratorem lub Zarządcą Rejonu Tczew (KNGdR6) i Inspektorem Nadzoru (w oparciu o wizje lokalna oraz wytyczne Zarządcy Nieruchomości należy dobrać odpowiednią pojemność i rodzaj zbiornika na nieczystości płynne),

wykonanie, w razie potrzeby, innej dokumentacji niezbędnej do realizacji Przedmiotu Umowy,

po uzyskaniu wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji i pozwoleń oraz uzgodnieniu ostatecznej wersji dokumentacji z Rejonem dostarczenie Zamawiającemu powyższej dokumentacji również w formie elektronicznej, tj. na płycie CD lub DVD

dokonanie w imieniu Zamawiającego zgłoszenia robót właściwemu organowi i uzyskanie zgody lub złożenie Projektu Budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę.

dostarczenia Zamawiającemu potwierdzenia złożenia przedmiotowego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

dokumentację techniczną należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru wyznaczonym przez Oddział OGN Gdańsk.

w oparciu o dokumentacje techniczną wykonanie szczegółowego kosztorysu nakładczego i inwestorskiego. Kosztorysy nakładczy i inwestorski wykonane metodą szczegółową zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno -użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389). Jako bazę wyliczeń należy wykorzystać aktualne wskaźniki cenowe powszechnie stosowanych publikacji, np. Sekocenbud - informacja o cenach materiałów budowlanych, robocizny i sprzętu.

Dokumentacja projektowa winna być wykonana i przekazana Zamawiającemu w następujący sposób:

dokumentacja techniczna (projekt budowlany) w 5 egzemplarzach w formie papierowej (1 egz. wraz z oryginałami uzgodnień i 4 egz. zawierające kopie uzgodnień) oraz 1 egz. w formie elektronicznej w wersji edytowalnej tj. rysunki w plikach *.dwg. opisy w plikach *.doc. oraz komplet w wersji nieedytowalnej w formacie ogólnodostępnym *.pdf na płycie CD;

kosztorys nakładczy i kosztorys inwestorski podpisane przez osoby odpowiedzialne za sporządzenie, po 2 egz. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w wersji edytowalnej w programie NORMA lub kompatybilnym w formacie *.ath oraz w wersji nieedytowalnej, w formacie ogólnodostępnym *.pdf na płycie CD;

nazwy plików powinny wskazywać jednoznacznie na ich zawartość i być pogrupowane.

Dokumentacja projektowa musi zawierać oświadczenie wszystkich projektantów biorących udział w procesie projektowym o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, aktami wykonawczymi, właściwymi rozporządzeniami oraz zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt niezbędnych ekspertyz, badań, opinii i innych dokumentów, które są niezbędne do prac projektowych.

Wykonawca zobowiązuje się do:

udzielania wykonawcy robót budowlanych instrukcji i wyjaśnień w zakresie wykonanej dokumentacji projektowej oraz odpowiedzi na pytania, w terminie nie dłuższym niż 2 dni od przesłania zapytań przez Zamawiającego faxem lub drogą elektroniczną;

sporządzenia dodatkowych rysunków, jeżeli dokumentacja projektowa w niedostatecznym stopniu wyjaśnia przyjęte rozwiązania techniczne;

czynności wymienione w pkt. 7.1 i 7.2 wykonywane będą w trakcie realizacji umowy na roboty budowlane w późniejszym okresie.

Dokument nr: WNP-008306

Składanie ofert:
Wykonawca składa ofertę (zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) w elektronicznej w formie skanów do dnia 14.06.2018 r. do godziny 9:30
Oferta powinna zostać dostarczona do Zamawiającego w formie skanów za pośrednictwem Platformy zakupowej PKP S.A.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji: do 120 dni od dnia zawarcia umowy.
Termin realizacji: do 120 dni od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu ich spełniania:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający nie uszczegóławia sposobu spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu

posiadają wiedzę i doświadczenie

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający nie uszczegóławia sposobu spełniania niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie uszczegóławia sposobu spełniania niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

potencjał kadrowy

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku:

Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający nie uszczegóławia sposobu spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów i oświadczeń:

aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (Zamawiający dopuszcza dokumenty pobrane ze stron https://ems.ms.gov.pl/ oraz https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z Wykonawców;

wypełniony formularz cenowy stanowiący Załącznik nr 1;

oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2;

oświadczenie wykonawcy o braku podstawa do wykluczenia z postępowania zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3;

oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4;

oświadczenie o zachowaniu poufności - Załącznik nr 5;

wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6

Kryteria wyboru oferty stanowi:

Wartość brutto (cena) - waga 100%. Punkty w niniejszym kryterium przyznane zostaną wg następującego wzoru: najniższa oferowana cena / cenę oferty ocenianej x 100%

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

Nazwę i adres wykonawcy,

Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,

Wartość oferty (netto) oraz cenę brutto, z wyszczególnieniem stawki podatku VAT,
Termin związania ofertą.

Dopuszczalne jest złożenie oferty na innym druku, jednakże musi on zawierać treść zawartą w załączonym wzorze.

Oferta powinna być posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez Wykonawcę.
Oferta winna być złożona w formie elektronicznej, tj. podpisany, zeskanowany i zapisany w formacie PDF zestaw dokumentów należy umieszczać na platformie https://pkp.eb2b.com.pl/. Wysłane dokumenty muszą być odpowiedniej jakości minimum 150 dpi (umożliwiające bezproblemowe odczytanie treści zawartej w dokumencie). Zaleca się skanowanie dokumentów w odcieniach szarości. Zamawiający zaleca, aby waga jednego dokumentu nie przekraczała 10 MB. Złożenie oferty możliwe jest po zalogowaniu do systemu. Szczegółowa instrukcja składania ofert dostępna jest po zalogowaniu na platformie eB2B w menu ,,Pomoc".

Realizacja umowy nastąpi na podstawie zaakceptowanej przez obie strony umowy. Warunki realizacji stanowi Załącznik nr 8.
O wyborze oferty Zamawiający przekaże informacje za pośrednictwem Platformy zakupowej PKP S.A lub e-mailowo.

Najpóźniej w dniu podpisania umowy w sprawie zamówienia Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobligowany jest do dostarczenia oryginału złożonej oferty oraz dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, pod rygorem wyboru kolejnej w rankingu wyników danego postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego nie dokonując ponownego badania i oceny ofert.

Klauzula informacyjna RODO

Spółka Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 142A, 02-305 Warszawa (dalej ,,PKP S.A.") oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych (przedsiębiorców), osób fizycznych reprezentujących podmiot biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu, osoby wskazane w ofercie oraz osoby odpowiedzialne za wykonanie Umowy lub wykonywanie czynności w ramach prowadzonego postępowania i udzielenia Zamówienia.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w PKP S.A.: iod@pkp.pl, PKP S.A. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 142A.

Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez PKP S.A. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania, udzielenia zamówienia oraz wykonania umowy - w kategorii dane zwykłe - imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu/faksu, służbowy adres email, a także dane identyfikujące wykonawcę biorącego udział w prowadzonym postępowaniu o udzielenie Zamówienia, tj. nazwę wykonawcy, siedzibę i adres wykonawcy, REGON, NIP, PESEL, adres zamieszkania, adres strony internetowej - jeżeli dane te zostały przez wykonawcę przekazane PKP S.A. w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie Zamówienia.

Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez PKP S.A. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, polegających na:

przeprowadzeniu postępowania o udzielenie Zamówienia;

wyłonieniu wykonawcy oraz udzielenia Zamówienia poprzez zawarcie Umowy;

realizacji zawartej Umowy;

przechowywaniu dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;

przekazaniu dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia do archiwum, a następnie jej zbrakowanie (trwałe usunięcie i zniszczenie);

- w kategorii dane zwykłe - imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu i/ lub faksu, służbowy adres email, a także dane identyfikujące wykonawcę biorącego udział w prowadzonym postępowaniu o udzielenie Zamówienia, tj. nazwę wykonawcy, siedzibę i adres wykonawcy, REGON, NIP, PESEL, adres zamieszkania, adres strony internetowej - jeżeli dane te zostały przez wykonawcę podane PKP S.A. w prowadzonym postępowaniu o udzielenie Zamówienia.

Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, są przetwarzane także przez eB2B Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. KEN 51 lok. U21, 02-797 Warszawa - właściciela Platformy Zakupowej eB2B (pkp.eb2b.com.pl), za pośrednictwem której była składana oferta lub inne dokumenty przekazywane przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, mogą być przetwarzane również przez Krajową Izbę Odwoławczą (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa) oraz sądy powszechne, w sytuacji skorzystania przez wykonawcę ze środków ochrony prawnej.

Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, mogą być przetwarzane również przez podmioty świadczące dla PKP S.A. usługi:

bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych;

przygotowywania i wysyłania korespondencji oraz zarządzania korespondencją;

pocztowe lub kurierskie.

Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez PKP S.A. na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych z prowadzonym postępowaniem o udzielenie Zamówienia i realizacją zawartej Umowy w kategorii dane zwykłe - imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu/faksu, służbowy adres email, a także dane identyfikujące wykonawcę biorącego udział w prowadzonym postępowaniu o udzielenie Zamówienia, tj. nazwę wykonawcy, siedzibę i adres wykonawcy, REGON, NIP, PESEL, adres zamieszkania, adres strony internetowej - jeżeli dane te zostały przez wykonawcę dobrowolnie podane w formularzu ofertowym składanym wraz z ofertą w prowadzonym postępowaniu o udzielenie Zamówienia.

Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom trzecim, o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji Umowy lub obowiązków nałożonych na podmiot prowadzący postępowanie o udzielenie Zamówienia.

Dane osobowe osób wskazanych w ust. 1 nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Umowa została wykonana lub postępowanie o udzielenie Zamówienia zostało zakończone bez zawarcia umowy, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jeżeli ono przysługuje na podstawie art. 20 RODO.

Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ze względu na miejsce pobytu lub naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Podanie danych osobowych, o których mowa w niniejszym piśmie, jest wymagane do przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia i zawarcia umowy. Wniesienie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych skutkuje obowiązkiem po stronie przedsiębiorcy niezwłocznego wskazania innej osoby w miejsce osoby żądającej ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych.

Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przez eB2B Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i będą podlegały profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO, wyłącznie w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia prowadzonych na Platformie Zakupowej eB2B. W takiej sytuacji dane osób zarejestrowanych na Platformie Zakupowej eB2B, po udzieleniu przez nie osobnej zgody na profilowanie, będą przetwarzane w celu powiadamiania ich o postępowaniach otwartych, publicznie dostępnych, organizowanych przez PKP S.A. oraz innych użytkowników Platformy Zakupowej eB2B, w tych branżach, jakie wskażą w procesie rejestracji lub doprecyzują po rejestracji lub grupach asortymentowych definiowanych przez PKP S.A. oraz innych użytkowników Platformy Zakupowej eB2B. Zgoda na otrzymywanie biuletynu informacyjnego jest deklarowana w czasie rejestracji i może być w każdej chwili przez zarejestrowaną osobę cofnięta na profilu Użytkownika.

W przypadku udostępnienia do PKP S.A. przez Podmiot biorący udział w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, będący adresatem niniejszego pisma, danych osobowych swoich pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób, PKP S.A. prosi o poinformowanie tych osób:
-zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych PKP S.A.,
-tym, że PKP S.A. jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej,
-tym, że ww. Podmiot jest źródłem, od którego PKP S.A. pozyskała ich dane.

Grupa asortymentowa:
Postępowanie testowe: Nie
Typ postępowania: Otwarte
Rodzaj postępowania: Niepubliczne
Automatyczne wyproszenie oferentów, którzy nie złożyli oferty lub załączników: Tak

Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Wartość
Rodzaj ceny: Cena brutto
Wymóg składania ofert: Wybrane przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: 60 dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Oferent widzi ilość punktów: Nie
Domyślna waluta: PLN

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pani Bogumiła Trojanowska; e-mail: bogumila.trojanowska@pkp.pl ; tel.:782-997-862 (pon-pt, godz. 9-13).

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.