Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
257z dziś
3139z ostatnich 7 dni
12134z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup elementów do budowy narzędzi

Przedmiot:

Zakup elementów do budowy narzędzi

Data zamieszczenia: 2018-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: POLMOTORS SP. z o.o.
Mazańcowice
43-391 Mazańcowice
powiat: bielski
+48 33 827 39 36
oferty@polmotors.com.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1116830
Województwo: śląskie
Miasto: Mazańcowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup elementów do budowy narzędzi: nyple, złączki, końcówki węża, wąż, oprawki, korki, tuleje, króciec, siłowniki, czujnik, szybko złączki, adapter, rura karbowana, nakrętki, kołki, wkręty, śruby, podkładki
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zakup elementów do budowy narzędzi zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną, przedmiot zamówienia został podzielony na 5 pakietów.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, dotyczących całości pakietu nr 1, całości pakietu nr 2, całości pakietu nr 3, całości pakietu nr 4 lub całości pakietu nr 5.
Kod CPV:44514200-8
Cel zamówienia
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu "Prace B+R nad technologią projektowania i konstrukcji tłoczników do obróbki metali metodą tłoczenia na gorąco, bazującą na systemie obliczeniowym mechaniki płynów i sprzężonych symulacjach przepływów ciepła i czynnika chodzącego oraz uwzględniającą zjawiska odkształceń hartowniczych wytłoczek". Badania będą miały na celu opracowanie rozwiązania pozwalającego na osiągnięcie optymalnego kształtu powierzchni formujących, jak również optymalnej lokalizacji, kształtu i objętości kanałów chłodzących matryc i stempli już na etapie projektowania i konstrukcji tłocznika. Zamówienie dotyczy zakupu elementów do budowy narzędzi.
Przedmiot zamówienia
Zakup elementów do budowy narzędzi zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną, przedmiot zamówienia został podzielony na 5 pakietów.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, dotyczących całości pakietu nr 1, całości pakietu nr 2, całości pakietu nr 3, całości pakietu nr 4 lub całości pakietu nr 5.

CPV: Kod CPV44514200-8

Dokument nr: 1116830

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 14-06-2018
Miejsce i sposób składania ofert
Oferta musi być złożona w formie elektronicznej na adres: oferty@polmotors.com.pl
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
oferty@polmotors.com.pl

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: śląskie Powiat: Bielsko-Biała Miejscowość: Bielsko-Biała
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji nie później niż do 12.07.2018 r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Dodatkowe warunki
1. Oferta musi zawierać:
- Dane oferenta (pełna nazwa i adres pocztowy, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub numer innego właściwego rejestru, adres e-mail oraz numer telefonu osoby kontaktowej).
- Specyfikację techniczną przedmiotu zapytania.
- Datę sporządzenia oraz termin ważności oferty (ważność oferty minimum 30 dni)
- Cenę całkowitą netto.
- Warunki płatności (przelew minimum 7 dni po dostawie).
- Termin realizacji całości przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, dotyczących całości pakietu nr 1, całości pakietu nr 2, całości pakietu nr 3, całości pakietu nr 4 lub całości pakietu nr 5.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia postępowania konieczności bez podania przyczyny
b) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
c) przeprowadzenia negocjacji techniczno-cenowych z wybranym Oferentem,
W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia postępowania z uwagi na tą samą liczbę punktów uzyskaną przez kilku Oferentów, Zamawiający przeprowadzi negocjacje techniczno-cenowe z tymi Oferentami. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia postępowania po przeprowadzeniu negocjacji techniczno-cenowych z uwagi na tą samą liczbę punktów uzyskaną przez kilku Oferentów, Zamawiający dokona wyboru oferty najbardziej korzystnej pod względem oddziaływania na środowisko i klimat.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwości zmiany warunków umowy zawartej w wyniku przedmiotowego postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru, z następującymi zastrzeżeniami:
a) W umowie dopuszcza się zmiany wartości objętych kryteriami ocen, pod warunkiem przedstawienia przez oferenta w trakcie negocjacji handlowych korzystniejszych warunków w stosunku do przedstawionej oferty.
b) Wybór najkorzystniejszej oferty nie stanowi zawarcia umowy i w tym zakresie wyłącza się przepisy K.C dotyczące przyjęcia oferty, może jednak stanowić zaproszenie do udziału w negocjacjach dotyczących warunków przyszłej umowy.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie planuje realizacji zamówień uzupełniających.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Cena netto
Waga kryterium: 40%
Sposób oceny: (najniższa cena/cena wskazana w ofercie ocenianej)x40= liczba punktów
2. Termin realizacji
Waga kryterium: 40%
Sposób oceny: (najkrótszy termin realizacji/termin realizacji wskazany w ofercie ocenianej)x40=liczba punktów.
3. Warunki płatności
Waga kryterium: 20%
Sposób oceny: (termin płatności ocenianej oferty/najdłuższy oferowany termin płatności)x20=liczba punktów
Wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu interesów, z udziału w postępowaniu wyklucza się podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
c) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
POLMOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
43-391 Mazańcowice
śląskie , bielski
Numer telefonu
48225863321
NIP
9372385461
Tytuł projektu
Prace B+R nad technologią projektowania i konstrukcji tłoczników do obróbki metali metodą tłoczenia na gorąco, bazującą na systemie obliczeniowym mechaniki płynów i sprzężonych symulacjach przepływów ciepła i czynnika chodzącego oraz uwzględniającą zjawiska odkształceń hartowniczych wytłoczek
Numer projektu
POIR.01.01.01-00-0572/15-00
Inne źródła finansowania
Projekt finansowany będzie ze środków PO IR (poddziałanie 1.1.1) oraz środków własnych Zamawiającego.
Załączniki

Załącznik nr 1 -SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Paweł Gutan
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 33 827 39 36

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.