Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
234z dziś
3116z ostatnich 7 dni
12111z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbiórka budynków gospodarczych

Przedmiot:

Rozbiórka budynków gospodarczych

Data zamieszczenia: 2018-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Jedlina-Zdrój
ul. Poznańska Nr 2
58-330 Jedlina-Zdrój
powiat: wałbrzyski
tel: 74 84 55 215; 74 84 55 216; 74 88 55 054; 74 88 55 269, fax: 74 85 10 980
lisa@jedlinazdroj.eu
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Jedlina-Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPRASZA
do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienie pn.:
I. rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Jana Pawła II; dz. Nr 236/2 obręb Jedlina-Zdrój,
II. rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Moniuszki; dz. Nr 10/6 obręb Glinica.
1. Opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do Zaproszenia*: dokumentacje projektowe, ślepe kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary

Dokument nr: GPM.7021.21.19.2018

Składanie ofert:
9. Miejsce i termin złożenia propozycji oferty (ceny):
Oferty w formie papierowej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Biuro Obsługi Klienta - Kancelaria Ogólna, pokój Nr 4, czynne w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 730 do 1530, wtorki w godz. 730 do 1700, piątki w godz. 7 30 do 1400, nie później niż do dnia 12.06 2018 r. do godz. 1000.

Miejsce i termin realizacji:
4. Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia - do dnia 31.07.2018 r.

Wymagania:
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią poniższe warunki udziału w postępowaniu, a dotyczące:
1) posiadania uprawnień: nie określam
2) posiadania wiedzy i doświadczenia: udokumentowania dokonania rozbiórki w okresie ostatnich pięciu lat o wartości min.10.000,-zł brutto
3) dysponowania odpowiedniego potencjału technicznego: nie określam
4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
osoba posiadająca uprawnienia konstrukcyjno-budowlane
3. Opis sposobu przygotowania propozycji oferty (ceny):
1) ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
2) oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,
3) oferta ma obejmować całość zamówienia lub poszczególne zadania i zawierać opis spełnienia innych kryteriów wynikających z opisu przedmiotu zamówienia.
5. Przy wyborze propozycji (oferty) Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Lp.
Opis kryterium
Waga (%)
1
Cena
100
2

3

6. Wykonawca składając propozycję oferty (ceny), składa następujące dokumenty:
1) wypełniony formularz propozycji oferty (ceny) wg załączonego wzoru,
2) kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym,
3) parafowany projekt umowy
4) potwierdzenie wykonania rozbiórki (protokół odbioru, zaświadczenie inwestora)
5) oświadczenie Wykonawcy, że:
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiada wiedzę i doświadczenie, w zakresie realizowanego zamówienia,
c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
7. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji oferty (ceny):
Zaproponowana oferta (cena) powinna zawierać:
1) wartość usługi/dostawy/robót budowlanych przedmiotu zamówienia,
2) obowiązujący podatek od towarów i usług.
Cena podana przez Wykonawcę będzie obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym Zaproszeniu oraz została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
10. Oferty w formie papierowej należy składać w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu (np.: koperta) oznaczonym nazwą i adresem Wykonawcy, przy czym koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego oraz oznakowana następująco:
Propozycja oferty (ceny) na: dostawę/usługę/roboty budowlane* pn.:
rozbiórka budynków gospodarczych zad. I i II *lub
I. rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Jana Pawła II; dz. Nr 236/2 obręb * Jedlina-Zdrój,
II. rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Moniuszki; dz. Nr 10/6 obręb Glinica *
Nr sprawy: GPM.7021.21.19.2018
Nie otwierać przed komisyjnym otwarciem ofert
do dnia 12.06.2018 r., do godz. 1000
*-niepotrzebne skreślić
UWAGA!
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. Propozycja oferty (ceny) otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona przy wyborze.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję oferty (ceny) przed upływem terminu jej składania.
12. Informacje dotyczące zawierania umowy:
W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w powiadomieniu o wyborze propozycji oferty (ceny) wybrany Wykonawca zobowiązany jest podpisać umowę.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

14. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój ul. Poznańska Nr 2, 58-330 Jedlina-Zdrój;

2) kontakt do inspektora danych osobowych: tel. 74 84 55 215, email: iodo@jedlinazdroj.eu; adres do korespondencji: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój ul. Poznańska Nr 2, 58-330 Jedlina-Zdrój;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych z tym, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO z tym, że prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
11. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego są:
Aleksander Lis, tel. 748510965
e-mail lisa@jedlinazdroj.eu

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.