Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
578z dziś
2938z ostatnich 7 dni
11360z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przeprowadzenia ekspertyzy prawnej, technicznej i technologicznej określającej...

Przedmiot:

Przeprowadzenia ekspertyzy prawnej, technicznej i technologicznej określającej możliwości wybudowania nowej kwatery odpadów przemysłowych na istniejącej kwaterze składowiska odpadów przemysłowych

Data zamieszczenia: 2018-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Polska Miedź S.A
Robotnicza 16
53-608 Wrocław
powiat: Wrocław
71 356 66 689
pawel.kawa@centrozlom.com.pl
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=395271
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przeprowadzenia ekspertyzy prawnej, technicznej i technologicznej określającej możliwości wybudowania nowej kwatery odpadów przemysłowych na istniejącej kwaterze składowiska odpadów przemysłowych Centrozłom Wrocław S.A w 55-200 Godzikowice
Opis postępowania 1. Przeprowadzenia ekspertyzy prawnej, technicznej i technologicznej określającej możliwości wybudowania nowej kwatery odpadów przemysłowych na istniejącej kwaterze składowiska odpadów przemysłowych Centrozłom Wrocław S.A w 55-200 Godzikowice w tym:
- wizję lokalną terenu składowiska,
- wstępne badania terenowe obejmujące: właściwości geotechniczne odpadów zdeponowanych w składowisku, oraz parametry gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie składowiska,
- szczegółowy przegląd dostępnych materiałów,
- określenie prawnych możliwości wybudowania nowej kwatery,
- określenie zakresu wymaganej dokumentacji środowiskowej i projektowej,
- przedstawienie mapy drogowej procedur administracyjnych prowadzących do realizacji celu jakim jest uruchomienie możliwości składowania odpadów na nowej kwaterze, organy prowadzące kolejne postępowania administracyjne, czas uzyskania decyzji, wymagane materiały, badania, opracowania,
- w odniesieniu do stanu aktualnego składowiska, wyników prowadzonego monitoringu oddziaływania składowiska na środowisko - określenie wariantowej koncepcji konstrukcji składowiska - sposób zabezpieczenia podłoża, konstrukcja nadbudowy i sposób eksploatacji,
- określenie maksymalnej kubatury złoża odpadów możliwej do uzyskania,
- oszacowanie zagrożeń dla realizacji przedsięwzięcia.
2. Termin wykonania remontu: 7 tygodnie od momentu wysłania zamówienia
3. Osoba kontaktowa ze strony Zamawiającego: Andrzej Sobolak
Category Manager ds. obrotu odpadami 502 737 935 andrzej.sobolak@centrozlom.com.pl
4. Dojazd - koszt Wykonawcy
5. Płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania faktury VAT
6. Warunkiem udziału w przetargu jest przedstawienie 1 referencji na podobną usługę wykonaną w ciągu ostatnich 5 lat
Grupa asortymentowa B0601 - Badania strefy ochronnej
B0602 - Rekultywacja i utrzymanie strefy ochronnej
B1202 - Pozostałe ekspertyzy, analizy i usługi z zakresu nauki i techniki
B14 - EKSPERTYZY, ANALIZY I POZOSTAŁE USŁUGI Z ZAKRESU NAUKI I TECHNIKI
Z012320 - OsadyZawiesinWodyRzeczPiask
Czy umowa ramowa? Nie

Dokument nr: CENTROZLOM/FT/18/52485

Składanie ofert:
Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2018-06-13 12:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2018-06-13 12:00
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=395271

Wymagania:
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami uprawnionymi do wykonywania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
d) nie są w sporze sądowym z KGHM Polska Miedź S.A. i/lub Spółką Zależną oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że KGHM Polska Miedź S.A. i/lub Spółce Zależnej przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy,
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie §12 pkt.1 Zasad wyboru wykonawców robót i usług, dostawców wyrobów oraz trybu zawierania umów na rzecz KGHM Polska Miedź S.A.
Postanowienia umowy/ zlecenia 1. Płatność 30 dni od chwili otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2. Kary:
Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne:
- za odstąpienie od zlecenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego netto
- za odstąpienie od zlecenia przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego netto
- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zlecenia w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego netto, za każdy dzień opóźnienia
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 1,0000
Załączniki dla Oferentów
BRAK PLIKU

Kontakt:
KGHM Polska Miedź S.A
Imię: Paweł
Nazwisko: Kawa
Ulica: Robotnicza 16
Miejscowość: Wrocław
Kod pocztowy: 53-608
Email: pawel.kawa@centrozlom.com.pl
Telefon: 71 356 66 689

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.