Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2881z ostatnich 7 dni
11876z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa materiału kamiennego

Przedmiot:

Dostawa materiału kamiennego

Data zamieszczenia: 2018-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego
Kościuszki 131
50-440 Wrocław
powiat: Wrocław
071/7221700, fax. 071/7221706
przetargi-wdit@powiatwroclawski.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa zamówienia: Dostawa materiału kamiennego o uziarnieniu ciągłym dla potrzeb referatów
drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie w podziale na 2 zadania:
ZADANIE 1 - Dostawa materiału kamiennego o uziarnieniu ciągłym dla potrzeb Referatu
drogowego w Mirosławicach w ilości do 800 Mg
ZADANIE 2 - Dostawa materiału kamiennego o uziarnieniu ciągłym dla potrzeb Referatu
drogowego w Sulimowie w ilości do 800 Mg
CPV 14 21 00 00-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa
II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiału kamiennego o uziarnieniu ciągłym dla potrzeb
referatów drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie w podziale na 2 zadania:
ZADANIE 1 - Dostawa materiału kamiennego o uziarnieniu ciągłym dla potrzeb Referatu
drogowego w Mirosławicach w ilości do 800 Mg:
o frakcji 0-31,5 mm o uziarnieniu ciągłym przy współczynniku piaskowym (SE) badanym
według PN-EN 933-8+A1:2015-07, gdzie wartość przekracza 45 - w ilości do 800 Mg
ZADANIE 2 - Dostawa materiału kamiennego o uziarnieniu ciągłym dla potrzeb Referatu
drogowego w Sulimowie w ilości do 800 Mg:
o frakcji 0-31,5 mm o uziarnieniu ciągłym przy współczynniku piaskowym (SE) badanym
według PN-EN 933-8+A1:2015-07, gdzie wartość przekracza 45 - w ilości do 500 Mg,
o frakcji 0-63 mm o uziarnieniu ciągłym w ilości do 300 Mg.
Z uwagi na to, iż każde zadanie stanowi odrębne zamówienie, Zamawiający dopuszcza
składanie ofert częściowych.

CPV: 14 21 00 00-6

Dokument nr: SP.ZP.272.17.2018.I.DT

Składanie ofert:
. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy przesłać do dnia: 13.06.2018r. do godz. 10:00 drogą elektroniczna na adres:
przetargi-wdit@powiatwroclawski.pl z dopiskiem w tytule: Postępowanie
nr SP.ZP.272.17.2018.I.DT - Dostawa materiału kamiennego
Po złożeniu oferty Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego telefonicznego
(tel.71-72-21-835 lub 71-72-21-738) poinformowania Zamawiającego o przesłaniu oferty drogą
elektroniczna. Zamawiający niezwłocznie potwierdza drogą e-mailowa otrzymanie oferty.

Miejsce i termin realizacji:
. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2018r.
2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:
1) dla ZADANIA 1 - dostawa do Referatu drogowego w Mirosławicach, ul. Czerńczycka 1,
55-050 Sobótka w ilości do 800 Mg - frakcja 0-31,5 mm
2) dla ZADANIA 2 - dostawa do:
o miejscowości Kiełczówek, gmina Długołęka - działka nr 111/1:
- w ilości do 200 Mg - frakcja 0-31,5 mm
- w ilości do 200 Mg - frakcja 0-63 mm
o miejscowości Turów, gmina Żórawina - działka nr 92/4:
- w ilości do 300 Mg - frakcja 0-31,5 mm
- w ilości do 100 Mg - frakcja 0-63 mm

Wymagania:
3. Ustalenia organizacyjne i obowiązki Wykonawcy związane z wykonaniem zamówienia:
1) Ustalenia i decyzje dotyczące dostaw uzgadniane będą przez Zamawiającego z
ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
2) Wykonawca po podpisaniu umowy przekaże Zamawiającemu numery telefonów
kontaktowych i adresów e-mail oraz dokonywać będzie na bieżąco ustaleń niezbędnych
dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
3) Poszczególne partie materiału kamiennego zamawiane będą sukcesywnie przez
wskazanych w umowach pracowników referatów drogowych.
4) Przewidywana wielkość jednorazowej dostawy dla ZADANIA 1 - od 50 Mg do 100 Mg.
5) Przewidywana wielkość jednorazowej dostawy dla ZADANIA 2 - od 25 Mg do 100 Mg;
transport materiału kamiennego samochodami ciężarowymi o dopuszczalnej masie
całkowitej 40 Mg.
6) Termin realizacji poszczególnych dostaw - do 3 dni roboczych (za dni robocze uznaje się
dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od
dnia złożenia zamówienia drogą elektroniczną (potwierdzonego telefonicznie) na określony
rodzaj i określoną w tym zamówieniu ilość materiału kamiennego oraz na wyznaczone
miejsce.
7) Wykonawca będzie dostarczać materiał kamienny w dni robocze oraz w awaryjnych
sytuacjach w soboty. Materiał kamienny będzie dowożony w godzinach pracy referatów
drogowych od 7:00 do 15:00 w ilości podanej w zamówieniu.
8) Transport materiału kamiennego na wskazane miejsca dostaw zapewni Wykonawca, koszty
transportu zawarte będą w cenach jednostkowych materiału kamiennego (wliczone w cenę
materiału kamiennego).
9) Dostarczany materiał kamienny o uziarnieniu ciągłym o należytej jakości będzie
odpowiadać wymogom norm: PN-EN 13242+A1:2010 przy czym w materiale kamiennym
o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm, wartość wskaźnika piaskowego (SE), badanego wg PN-
EN 933-8+A1:2015-07 przekracza wartość 45.
10) Niespełnienie wymogów dot. ilości, jakości i parametrów dostarczonego materiału
kamiennego spowoduje konieczność jego wymiany w terminie 2 dni.
11) Za ewentualne szkody w terenie powstałe w czasie wykonywania dostaw odpowiadać
będzie Wykonawca.
12) Wykonawca wraz z każdą partią dostarczonego materiału kamiennego dostarczy
Zamawiającemu oświadczenie, że dostarczana partia materiału kamiennego spełnia
wymogi opisu przedmiotu zamówienia.
Pozostałe obowiązki Wykonawcy zostały określone projekcie umowy stanowiącym załącznik nr
1 i załącznik nr 1 a do niniejszego zapytania ofertowego.
III. PODWYKONAWCY
1. Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia poprzez powierzenie części zamówienia
Podwykonawcom.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
powierzy Podwykonawcom.
3. W przypadku niewskazania części zamówienia, która ma być realizowana
przez Podwykonawcę, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonana
przez Wykonawcę osobiście.
IV. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę na dowolna ilość zadań. Zamawiający
dopuszcza składanie ofert częściowych, ti. na Zadanie 1 lub Zadanie 2,
2. Oferta Wykonawcy powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy oraz zawierać nazwę Wykonawcy lub pieczątkę nagłówkową firmy.
3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika
z innych dokumentów załączonych do oferty.
4. Oferta powinna być przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2
do zapytania ofertowego. Wszystkie pola i pozycje powinny być wypełnione,
a szczególności musi zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi
na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnych, co do treści i formy
dokumentów.
5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie i opatrzone własnoręcznym podpisem
osoby podpisującej ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać słownie.
6. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie
czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i
siedziby.
7. Wszystkie strony oferty powinny być opieczętowane, podpisane i ponumerowane.
8. Dokumenty składające się na ofertę:
1) Wypełniony formularz oferty - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania
ofert
3) Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę (pełnomocnictwo),
o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.
9. Składający ofertę będzie nią związany przez okres 30 dni.
Zasady i formy kontaktu:
1) wszelkie oświadczenia, wnioski, pytania, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczna (poczta
elektroniczna),
2) oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje oraz pytania kierowane
do Zamawiającego przekazywane z zachowaniem formy pisemnej (papierowej) należy
kierować na adres Zamawiającego podany w Rozdziale I niniejszego zapytania,
3) oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje oraz pytania kierowane
do Zamawiającego przekazywane za pomocą poczty elektronicznej należy kierować
na adres poczty elektronicznej Zamawiającego podany w ust. 1,
4) oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje oraz pytania kierowane
do Zamawiającego przekazywane za pomocą faksu należy kierować na numer faksu
Zamawiającego podany w ust. 1,
5) każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą
elektroniczną.
VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena ofertowa powinna uwzględnić wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu.
2. Cenę ofertową za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w ,,Formularzu
oferty" stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z uwzględnieniem podatku
VAT, do dwóch miejsc po przecinku.
4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami
ustawy o podatku od towarów i usług.
5. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.
6. Struktura ceny ofertowej:
1) Wyliczone wartości muszą być wyrażone w złotych polskich, zgodnie z polskim systemem
płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (dwa miejsca po przecinku), przy czym
końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się
do 1 grosza.
2) W celu uniknięcia różnic wynikających z zaokrągleń matematycznych, wyliczenie ceny
powinno być sprawdzone w 2 wariantach. Wychodząc od kwoty netto + podatek
Vat = kwota brutto oraz od kwoty brutto - podatek Vat = kwota netto. Ma to znaczenie przy
wystawianiu faktury, gdzie różnica 1 grosza powoduje, że faktura jest wystawiona
nieprawidłowo.
7. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen jednostkowych.
8. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia ma charakter maksymalny dla zakresu dostaw
ustalonych w zapytaniu ofertowym. Rozliczenie za dostawę materiału kamiennego nastąpi na
podstawie faktycznie wykonanych dostaw i będzie dokonywane w okresach miesięcznych.
9. Wskazana wielkość zamówienia jest wielkością szacunkową i uzależniona będzie od faktycznych
potrzeb Zamawiającego.
10. Zamawiający zastrzega sobie, w ramach wartości umowy, możliwość zmian ilościowych
w przedstawionym asortymencie, stosownie do rzeczywistych potrzeb, przy zachowaniu cen
jednostkowych określonych w umowie.

Uwagi:
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące realizacji zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro.
Zamówienie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej łącznej kwoty 30 000 EURO udzielone zostanie
z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017
póz. 1579 z późn. zm.) - na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy, z zastosowaniem przepisów: ustawy Kodeks
cywilny z dnia 23.04.1964r. (Dz. U. 2017 póz. 459 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o
finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. póz. 2077 z późn. zm.) oraz Regulaminu udzielania
zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu.
VIII. INNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
IX. ZASADY i TRYB WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Zamawiający uzna oferty za ważne, tj. spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego
rozpatrywania, jeżeli:
1) oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
2) z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne
określone niniejszym zapytaniu ofertowym
3) złożone dokumenty są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
4) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.
2. Oferty złożone po terminie lub niespełniające wymogów Zamawiającego nie będą rozpatrywane
i zostaną uznane za nieważne.
3. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
1) Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium
najniższej ceny spośród ważnych ofert.
2) Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który spełni warunki
i zaoferuje najniższą cenę.
3) W przypadku złożenia co najmniej dwóch najkorzystniejszych ofert (w tej samej cenie)
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji cenowych z Wykonawcami, którzy te
oferty złożyli.
4) Jeżeli cena najkorzystniejszej oferty będzie przekraczała kwotę, jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji
cenowych z Wykonawcą, który taką ofertę złożył. W przypadku, gdy Wykonawca, który złożył
najkorzystniejszą ofertę, nie zgodzi się na negocjacje, Zamawiający może przeprowadzić
negocjacje z kolejnym Wykonawcą, który złożył ofertę z najniższą ceną spośród pozostałych
ofert.
X. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wszystkich
Wykonawców, którzy złożyli oferty o wynikach postępowania wraz z uzasadnieniem. Przekazuje
wybranemu Wykonawcy informację o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej z podaniem
terminu podpisania umowy. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie również
umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.
XI. PRZESŁANKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA
Zamawiający unieważni postępowanie, jeśli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:
1) nie złożono co najmniej jednej ważnej oferty,
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty,
3) cena zaproponowana przez Wykonawcę podczas ewentualnych negocjacji przewyższa kwotę,
jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, chyba że Zamawiający
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej
przewidzieć,
5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą prawną uniemożliwiającą zawarcie
umowy w sprawie zamówienia publicznego,
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
XII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY
1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego
zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie postanowienia i wymagania zawarte w
zapytaniu ofertowym oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza.
2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych
w ofercie.
3. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawca będą prowadzone w złotych.
4. Płatność wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni od daty dostarczenia poprawnie wystawionej
faktury wraz z dokumentami WZ na dostarczony materiał, potwierdzonymi przez przedstawicieli
Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, przy czym za dzień zapłaty będzie
uznawany dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Pozostałe istotne dla stron postanowienia umowy zawarto w projektach umów, stanowiących
załączniki nr 1 i 1a do zapytania ofertowego.
XIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1. Po wyborze oferty Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą oraz
ewentualnych negocjacjach, Zamawiający poinformuje go o miejscu i terminie podpisania
umowy.
2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień
wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert.
4. Ustalenia i 'decyzje dotyczące wykonywania zamówienia (realizacji umowy) uzgadniane będą
przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. W tym celu Wykonawca
sporządzi po podpisaniu umowy wykaz telefonów kontaktowych, adresów e-mail oraz innych
ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

Kontakt:
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Powiat Wrocławski
reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego
50- 440 Wrocław ul. Kościuszki 131,
NIP:897-16-47-961, REGON: 931934816
tel. 071/7221700,
fax. 071/7221706
e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl
Godziny urzędowania - możliwość skutecznego porozumiewania się od 7:45 do 15:45
od poniedziałku do piątku.
VI. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI
1. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w
sprawie przedmiotu zamówienia są:
- Agata Matuszek
- Justyna Brzezińska (w sprawach dot. procedury postępowania)
e-mail: przetargi-wdit@powiatwroclawski.pl
faks: 71 72 21 706

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.