Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wykonanie remontu elewacji

Przedmiot:

Wykonanie remontu elewacji

Data zamieszczenia: 2018-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Koneck
Koneck 30
87-702 Koneck
powiat: aleksandrowski
tel: 54 272 23 02 fax: 54 272 23 02
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Koneck
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2018-06-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
. Opis przedmiotu zamówienia
2.1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie remontu elewacji Zespołu Szkól w Konecku - Szkoła Podstawowa, polegającego na malowaniu elewacji i pracach towarzyszących.
2.2. Szczegółowy zakres obowiązków określa §1 wzoru umowy - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Dokument nr: GKM.7021.2.2018

Składanie ofert:
1) Oferta powinna być przesłana za pomocą poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres:
Gmina Koneck Koneck 30 87-702 Koneck
pokój nr 13 (sekretariat) do dnia 13.06.2018 r. do godziny 11.00.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia
Od daty podpisania umowy z wykonawcą robót (przewidywany termin - do 20 czerwca 2018 r.) do dnia 30 czerwca 2018 r.

Wymagania:
4. Inne istotne warunki zamówienia
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy należność za przedmiot umowy w wartości oferowanej podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. Wartość podana przez Wykonawcę na formularzu oferty zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy i nie może ulec zwiększeniu.
6. Wybór najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej zamawiającego znajdującej się pod adresem: www.bip.koneck.eu w zakładce zamówienia publiczne - zapytania ofertowe i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Konecku oraz wyśle zawiadomienie o wyborze pocztą do wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
7. Sposób przygotowania oferty.
Oferta powinna zawierać:
- wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
- wykaz osób stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
- oświadczenie dot. art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;
- podstawa prowadzenia działalności w zakresie zamówienia np. odpis z rejestru itp. Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
2) Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
3) Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie i niniejszego zapytania ofertowego i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
Oferta na wykonanie remontu elewacji Zespołu Szkół w Konecku - Szkoła Podstawowa, polegającego na malowaniu elewacji i pracach towarzyszących.
Nie otwierać przed 13.06.2018 r. - godz. 11.00
4) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
6) Wszystkie oferty złożone niezgodnie z punktem 8 zapytania ofertowego zostaną odrzucone z postępowania.
7) Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego pod adresem www.bip.koneck.eu w zakładce zamówienia publiczne - zapytania ofertowe i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Konecku.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.