Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2881z ostatnich 7 dni
11876z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu istniejącego pomnika

Przedmiot:

Wykonanie remontu istniejącego pomnika

Data zamieszczenia: 2018-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Olesno
ul. Władysława Jagiełły 1
33-210 Olesno
powiat: dąbrowski
Tel/fax 14 687 00 87, 14 641 24 41
sekretariat@gminaolesno.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Olesno
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
REMONT POMNIKA POLEGŁYCH W LATACH 1914-1921 i 1939-1945
MIESZKAŃCÓW ĆWIKOWA
II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie remontu istniejącego pomnika poległych
zlokalizowanego w m. Ćwików na dz. nr 247 - polegającego na:
- wykonaniu robót rozbiórkowych i demontażowych,
- odnowieniu cokołu pomnika,
- wykonaniu chodników i innych powierzchni poziomych,
- wykonaniu ogrodzenia, wykonaniu robót kamieniarskich,
- renowacji i montażu ,,detali" pomnika.
DANE SŁUŻĄCE DO WYCENY OFERTY:
Szczegółowy opis oraz zakres rzeczowy zamówienia zawarto:
- w przedmiarze robót stanowiącym dodatek nr 3 - do Zapytania ofertowego,
- w wizualizacji zagospodarowania stanowiącej dodatek nr 4 - do Zapytania ofertowego.
Przed dokonaniem wyceny oferty wskazana jest wizja lokalna na terenie w/w obiektu.

Dokument nr: ZO/1- GBP/18

Otwarcie ofert: VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Oleśnie w dniu: 12.06.2018r.
o godz. 10:15.

Specyfikacja:
Informacje dotyczące szczegółowego opisu przyjętych rozwiązań - uzyskać można - w Urzędzie
Gminy w Oleśnie, pok. nr 3, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 - do 15:30, tel:14 641 24 41.

Składanie ofert:
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście
na adres: Urząd Gminy Olesno, ul. Władysława Jagiełły 1, 33-210 Olesno- do dnia
12.06.2018r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
III.TERMIN REALIZACJI - WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
w terminie do 20.08.2018r.

Wymagania:
Zamawiający w niniejszym postępowaniu :
- nie dopuszcza/ dopuszcza* możliwości składania ofert częściowych.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki
udziału w postępowaniu:
1. posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
2. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępniania osób zdolnych do wykonywania zamówienia;
V. ISTOTNE POSTANOWIENIA KTÓRE ZOSTANĄ WPROWZDZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY
Warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z przyszłym Wykonawcą zostały określone
w projekcie umowy stanowiącym dodatek nr 2 do zapytania ofertowego - (termin wykonania
warunki płatności,).
VI. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna:
- być opatrzona pieczęcią firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- zawierać wartość oferty ( neto oraz brutto),
- zawierać termin ważności oferty,
- być podpisana czytelnie przez wykonawcę.
Oferta winna zawierać:
1. wypełniony formularz oferty - wg dodatku nr 1 do Zapytania ofertowego,
2. wypełniony kosztorys ofertowy zawierający szczegółową wycenę oferty - wg przedmiaru
robót stanowiącego dodatek nr 3 do Zapytania ofertowego,
W kosztorysie ofertowym muszą być wyszczególnione wszystkie nośniki cenotwórcze, na
podstawie których został on sporządzony tj.
a) wysokość stawki roboczogodziny kosztorysowej, b) cena materiałów ,c) koszty pracy
sprzętu ,d) narzuty kosztów pośrednich, e) zysk,
3. aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców - wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej - dokonany w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed
datą złożenia oferty.
Ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie. Na kopercie muszą znajdować się następujące
oznaczenia; nazwa i adres Zamawiającego: Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie, 33-210
Olesno, ul. Leśna 11A; tytuł: REMONT POMNIKA POLEGŁYCH MIESZKAŃCÓW ĆWIKOWA,
oraz napis: NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT tj. 12.06.2018r. godz.
10:15.
2. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny brutto .
3. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.
4. Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie z postanowieniami Zapytania
ofertowego przez Zamawiającego.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronach: www.gminaolesno.pl; www.gbpolesno.nazwa.pl;
IX. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - CENA - 100%,
I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, ORAZ
PRZESŁANEK UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA I ODRZUCENIA OFERT
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi za pośrednictwem strony
internetowej, na której zamieszczono Zapytanie ofertowe.
2.Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
- jej treść nie odpowiada wymaganiom określonym w treści zapytania ofertowego,
3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w sprawie Zapytania ofertowego,
w szczególności w przypadku gdy oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
XII. UWAGI KOŃCOWE
Zgodnie z art.4 pk. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z
2017r. poz. 1579 t.j.) wobec zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro
nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Z uwagi na powyższe niniejsze zaproszenie do składania

ofert nie jest zamówieniem w rozumieniu przywołanych przepisów.

Kontakt:
XI. DODATKOWE INFORMACJE
Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Arkadiusz Morawiec pod numerem telefonu
14 641 24 41 , oraz adresem email: sekretariat@gminaolesno.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.