Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2881z ostatnich 7 dni
11876z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2018-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Rudziniec
ul. Gliwicka 26,
44-160 Rudziniec
powiat: gliwicki
telefon: 32 4000 723
gmina@rudziniec.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Rudziniec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie
zamówienia publicznego polegającego na: Pełnieniu kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego
nad realizacją zadania pn.: ,,Remont elewacji budynku ,,A" Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Pławniowicach przy ul. Gliwickiej 107"

Dokument nr: IZP-I.271 /ZP.013.2018

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć na załączonym do zapytania formularzu ofertowym (załącznik nr 1) do dnia
12.06.2018 r. do godz. 15;30 na adres : Urząd Gminy Rudziniec ul. Gliwicka 26,
44-160 Rudziniec lub pocztą elektroniczną na adres: gmina@rudziniec.pl ( skan podpisanego
przez upoważnioną osobę formularza ofertowego)

Wymagania:
1. Realizacja zamówienia zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego
Zapytania ofertowego.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Cena ofertowa zamówienia -100%
Ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe, obliczona przez Wykonawcę ryczałtowa cena oferty
powinna zawierać koszty bezpośrednie i pośrednie jakie Wykonawca uważa za niezbędne do
poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk wykonawcy
oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT. Wykonawca
winien uwzględnić przy określeniu ceny wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a
w szczególności informacje, wymagania i warunki podane w niniejszym przedmiocie zamówienia.
Wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z art. 632 § 1 k. c. - oznacza wynagrodzenie za całość dzieła w
jednej sumie pieniężnej lub wartości globalnej, a jego istotę stanowi określenie wynagrodzenia z góry,
bez przeprowadzenia szczegółowej analizy kosztów dzieła, a więc przedmiotu zamówienia.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO",
informuję, że:
o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Rudziniec ul. Gliwicka 26; 44 - 160
Rudziniec, kontakt mailowy pod adresem: gmina@rudziniec.pl;
wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach
ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw e-mail: oc@rudziniec.pl; telefon: 32
4000 723; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Pełnienie kompleksowego
nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.Termomodernizacja budynku Gminnego
Ośrodka Kultury w Rudzińcu z siedzibą w Poniszowicach" prowadzonym w trybie art. 4 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede
wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania
archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej oraz w przypadku gdy
czas trwania umowy przekracza 5 lat, to okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.