Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2881z ostatnich 7 dni
11876z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zagospodarowanie wyschniętego stawu

Przedmiot:

Zagospodarowanie wyschniętego stawu

Data zamieszczenia: 2018-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
ul. Świętochowskiego 14
11-100 Lidzbark Warmiński
powiat: lidzbarski
tel. +48 89 767 85 00 fax +48 89 767 23 03, - tel.: 89 767 85 50
um@lidzbarkw.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Lidzbark Warmiński
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

,,Zagospodarowanie wyschniętego stawu na Park osiedlowy - Budżet Obywatelski".
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: ,,Zagospodarowanie wyschniętego stawu
na Park osiedlowy - Budżet Obywatelski", zgodnie z opracowanym projektem
zagospodarowania terenu, na dz. Nr 27/50 obr. 12 w Lidzbarku Warmińskim oraz wykonanie
wszystkich innych robót zgodnie z przedmiarami, które załączono do niniejszego zapytania
ofertowego, a także wykonanie robót tymczasowych i towarzyszących niezbędnych do
prawidłowej realizacji niniejszego zamówienia.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, z aktualną,
posiadaną najnowszą wiedzą techniczną oraz z zasadami doświadczenia zawodowego.

Dokument nr: GKI.273.144.2018

Składanie ofert:
7. Termin i miejsce złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 13.06.2018 roku do godz.
12:00.
Ofertę prosimy wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres: Urząd Miejski w Lidzbarku
Warmińskim, 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Świętochowskiego 14, pok. nr 11.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: do 31.08.2018r.

Wymagania:
3. Warunki jakie musi spełnić Wykonawca:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli Wykonawca złoży
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli Wykonawca złoży
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, wydane na podstawie aktualnych
przepisów ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w zakresie niezbędnym do
wykonania przedmiotu zamówienia oraz doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika
budowy lub kierownika robót w realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych
Osoba, o której mowa wyżej i która uzyskała kwalifikacje do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w Rzeczypospolitej Polskiej, musi być wpisana na listę członków właściwej izby
samorządu zawodowego i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej, co daje prawo
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia
15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U.
z 2016 r., poz. 1725)
Oprócz osób, o których mowa wyżej, w wykonaniu zamówienia mogą wziąć udział również osoby,
będące obywatelami innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej,
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zwanych dalej
,,państwami członkowskimi", spełniający wymagania zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1332), a w szczególności w art. 12a oraz w ustawie
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).
Wymienione w ust. 3 pkt 3 osoby nie wyczerpuje wymagań dla rzetelnego wypełnienia
zobowiązań Wykonawcy i powinny być traktowane jako minimalne wymagania Zamawiającego.
Wykonawca uwzględni w ofercie każdą konieczność uzupełnienia zespołu specjalistów wynikającą
z przepisów prawa, decyzji, uzgodnień i porozumień, które są niezbędne do kompleksowej
realizacji zamówienia. Kompletne wynagrodzenie całego personelu oraz wszelkie koszty związane
z obsługą muszą być zawarte w cenie oferty Wykonawcy.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli Wykonawca złoży
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
4. Wymagane dokumenty (oświadczenia):
1) Wypełniony formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego;
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi oraz nadzór przyrodniczy, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacja o podstawie do
dysponowania tymi osobami, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
niniejszego zapytania ofertowego;
5) Oświadczenie dotyczące osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,
sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania
ofertowego;
6) Kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową;
5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena - 100%,
Oferty złożone po upływie terminu wyznaczonego na składanie ofert, zostaną zwrócone bez
otwierania.

Kontakt:
6. Osoby prowadzące zamówienie (kontakt): Elwira Borkowska - tel.: 89 767 85 50, Anna Jasiun
- tel. 89 767 85 20.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.