Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
578z dziś
2938z ostatnich 7 dni
11360z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa ulicy

Przedmiot:

Przebudowa ulicy

Data zamieszczenia: 2018-06-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, Szczecin
Klonowica 5,
71-241 Szczecin
powiat: Szczecin
91 48 00 510
zditm@zditm.szczecin.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie zaprasza do złożenia
oferty cenowej na wykonanie zamówienia pn. ,,Przebudowa ulicy Rymarskiej
i Spadzistej w Szczecinie poprzez budowę chodnika wraz z ogrodzeniem.
Budowa chodnika będzie realizowana na działkach o numerach
ewidencyjnych 21 i 77/1 z obrębu 4180, w dzielnicy Prawobrzeże, na osiedlu
Żydowce-Klucz".
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został we wzorze umowy
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Składanie ofert:
Do oferty należy dołączyć:
1) ofertę cenową stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego,
2) wykaz osób według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego
zapytania ofertowego,
3) wykaz robót budowlanych według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do
niniejszego zapytania ofertowego,
4) dokument wskazujący osobę upoważnioną do złożenia oferty cenowej
i podpisania umowy (np. aktualny odpis z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej).
Pisemną ofertę w zamkniętej kopercie zawierającej oznaczenie oferta na
,,Przebudowa ulicy Rymarskiej i Spadzistej w Szczecinie poprzez budowę
chodnika wraz z ogrodzeniem. Budowa chodnika będzie realizowana na
działkach o numerach ewidencyjnych 21 i 77/1 z obrębu 4180, w dzielnicy
Prawobrzeże, na osiedlu Żydowce-Klucz", proszę złożyć do dnia
14.06.2018 r,, do godziny 12:00, w Sekretariacie Zarządu Dróg i Transportu
Miejskiego w Szczecinie, ul. S. Klonowica 5, 71-241 Szczecin, piętro III.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji niniejszego zamówienia: 50 dni kalendarzowych liczonych od
dnia przekazania placu budowy.

Wymagania:
Oferta cenowa powinna zawierać cenę ryczałtową brutto obejmującą
wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia.
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełnić następujące
warunki:
1) dysponować osobą zdolną do wykonania zamówienia, posiadającą
wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz spełniającą
wymagania Zamawiającego. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia
niniejszy warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:
Kierownikiem budowy: posiadającym uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez
ograniczeń, co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu
samodzielnej funkcji technicznej na stanowisku kierownika budowy lub
kierownika robót drogowych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., póz. 1332), na zadaniach polegających
na przebudowie lub budowie - w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., póz. 1332) drogi publicznej - w
rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2016 r., póz. 1440 z późn. zm.),
2) wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, minimum jedną robotę budowlaną, o wartości nie
mniejszej niż 100 000,00 zł brutto, polegające na przebudowie bądź
budowie - w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2017 r., póz. 1332) drogi publicznej - w rozumieniu ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., póz. 1440
z późn. zm.).
5. Przed podpisaniem umowy wykonawca ma obowiązek przedstawić
zamawiającemu dowód zawarcia, na własny koszt, ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej (zwanej dalej: Polisą OC) obejmującej ochroną
szkody na mieniu lub osobie wyrządzone przez Wykonawcę w związku
z realizacją prac określonych w umowie. Suma gwarancyjna nie może być
mniejsza niż 100 000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy i 00/100) na jedno
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Uwagi:
Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.
Zapytanie ofertowe
zamówienie o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.