Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
516z dziś
3397z ostatnich 7 dni
12392z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup infrastruktury sprzętowej na potrzeby projektu

Przedmiot:

Zakup infrastruktury sprzętowej na potrzeby projektu

Data zamieszczenia: 2018-06-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nowoczesna Firma S.A.
ul. Puławska 457
02-844 Warszawa
powiat: Warszawa
223141469
zamowienia@nf.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1117022
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup infrastruktury sprzętowej do potrzeb realizowanego projektu obejmującej następujące grupy sprzętu:
a) komputery przenośne (5 szt.)
b) sprzęt studyjny (1 zestaw) złożony z wyszczególnionych szczegółowo podzespołów
Szczegółowy opis wymagań dla przedmiotu zamówienia opisano w załączniku nr 3 - Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienie jest dostawa sprzętu IT i sprzętu studyjnego na potrzeby projektu.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup infrastruktury sprzętowej do potrzeb realizowanego projektu obejmującej następujące grupy sprzętu:
a) komputery przenośne (5 szt.)
b) sprzęt studyjny (1 zestaw) złożony z wyszczególnionych szczegółowo podzespołów
Szczegółowy opis wymagań dla przedmiotu zamówienia opisano w załączniku nr 3 - Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 Zadania:
ZADANIE 1 - sprzęt komputerowy - komputery przenośne wg charakterystyki minimalnej - 5 szt.
ZADANIE 2 - sprzęt studyjny - sprzęt studyjny wg charakterystyki minimalnej - 1 komplet / zestaw
1. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną z części lub ich wielokrotność (opisanych jako Zadanie 1 lub 2), wg możliwości własnych wykonania zamówienia. Wybór wykonawcy będzie dokonany indywidualnie do każdego z wymienionych Zadań wg ustalonych kryteriów wyboru.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Specyfikacji Przedmiotu Zamówienia (SPZ) stanowiącym Załącznik nr 3 do treści przedmiotowego zapytania

CPV: 30230000-0

Dokument nr: 1117022, NF/1-062018/SMART

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 14-06-2018
Miejsce i sposób składania ofert
a) pisemnie na adres:
Nowoczesna Firma S.A.
ul. Puławska 457, 02-844 Warszawa
b) mailowo na adres:
zamowienia@nf.pl
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
zamowienia@nf.pl

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: do 30.06.2018

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie precyzuje sposobu spełnienia tego warunku.
Wiedza i doświadczenie
Zamawiający nie precyzuje sposobu spełnienia tego warunku.
Potencjał techniczny
Zamawiający nie precyzuje sposobu spełnienia tego warunku.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie precyzuje sposobu spełnienia tego warunku.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie precyzuje sposobu spełnienia tego warunku.
Dodatkowe warunki
brak
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z zamawiającym wg treści załącznika nr 2 do zamówienia
Zamówienia uzupełniające
nie przewiduje się zamówień uzupełniających

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przy wyborze najkorzystniejszej ofert zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Kryterium Zadanie 1 - sprzęt komputerowy Zadanie 2 - sprzęt studyjny
Cena brutto 80 % (80 pkt.) 80 % (80 pkt.)
Parametry techniczne 20 % (20 pkt.) 20 % (20 pkt.)
Suma 100 % (100 pkt.) 100 % (100 pkt.)
Metoda oceny:
Każde zadanie jest oceniane indywidualnie - ocena jest dokonywana odpowiednio dla Zadania 1 i Zadania 2.
W kryterium "Cena brutto" ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób:
Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę całkowitą oferty otrzyma od każdego oceniającego członka Komisji maksymalną liczbę punktów dla danego kryterium cenowego. Punkty następnych Wykonawców obliczone będą przy zastosowaniu następującego wzoru:
cena najniższa
liczba punktów = ------------------------------ x maks. liczba punktów (80)
cena oferty ocenianej
W kryterium "Parametry techniczne" ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób:
Produkty o renomowanej i uznanej marce*: 5 pkt. (jak: HP, Asus, Samsung etc. - Zad. 1;
Parametry techniczne wyższe od oczekiwanych: max. 15 punktów, po 5 punktów za każdy jeden zwiększający wydajność urządzenia
(Zamawiający dokonana oceny na podstawie karty technicznej produktu dostępnej z ofertą lub online, testów wydajności publikowanych w Internecie lub na podstawie oceny własnej)
Maksimum punktowe: 20 pkt.
Wykluczenia
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który:
a) jest powiązany osobowo lub kapitałowo w Zamawiającym przy czym przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
NOWOCZESNA FIRMA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres
Puławska 465
02-844 Warszawa
mazowieckie , Warszawa
Numer telefonu
+48 22 314 14 8
Fax
+48 22 314 14 1
NIP
5262843736
Tytuł projektu
Wprowadzenie innowacyjnej usługi SMART LEARNING poprzez wdrożenie wyników projektu badawczo-rozwojowego Nowoczesna Firma S.A.
Numer projektu
POIR.03.02.01-06-0002/15-00
Inne źródła finansowania
środki własne wnioskodawcy

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Piotr Bądarczuk
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
223141469

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.