Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2881z ostatnich 7 dni
11876z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa ogrodzenia boiska

Przedmiot:

Budowa ogrodzenia boiska

Data zamieszczenia: 2018-06-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kamionka
ul. Lubartowska 1
21-132 Kamionka
powiat: lubartowski
tel. (081) 85-26-550 faks (081) 852-70-58
sekretariat@ugkamionka.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Kamionka
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa ogrodzenia boiska w ramach Funduszu Sołeckiego
we wsi Ciemno
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 240 mb ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej stalowej
ocynkowanej na fundamencie betonowym.
Zakres prac w ramach wykonania ogrodzenia obejmuje:
a) przygotowanie terenu w wyznaczenie trasy ogrodzenia,
b) wbudowanie słupków poprzez obetonowanie, słupki ogrodzenia z rur stalowych
0 50 mm, o wysokości 2,0 m i grubości ścianki 2,5 - 3,0 mm,
c) obsadzenie prefabrykowanej podmurówki o wysokości 20 - 30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
d) montaż siatki stalowej ocynkowanej z drutu 0 3,5 mm, wysokość 1,5 m na słupkach z
rur stalowych 0 50 mm, wysokość 2,0 m wraz z pozostałymi elementami niezbędnymi
do montażu ogrodzenia,
e) montaż 2 szt. furtek wejściowych (światło każdej furtki - Im) oraz bramy wjazdowej
(światło bramy wjazdowej, dwustronnej, skrzydłowej - 4,5 m) wraz z elementami
niezbędnymi do montażu furtek oraz bramy.
Informacje dodatkowe:
a) elementy takie jak słupki, furtki, bramy wymaga się aby były ocynkowane oraz
malowane proszkowo,
b) wymaga się aby słupki były zabezpieczone przed dostaniem się wody do ich wnętrza,
c) nie wyraża się zgody na zastosowanie słupków o przekroju kwadratowym.

Dokument nr: RI.271.24.2018

Otwarcie ofert: Zamawiający otworzy koperty z ofertami w swojej siedzibie w pok. nr 13 w dniu 14 czerwca
2018 roku, o godz. 10;15.

Składanie ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: w sekretariacie Urzędu Gminy Kamionka,
ul. Lubartowska 1, 21-132 Kamionka, pok. nr 8, osobiście lub za pośrednictwem poczty.
Oferty należy złożyć do dnia 14 czerwca 2018 roku, do godz. 10;00. Decyduje data i godzina
wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po ww. terminie
nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin wykonania zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania
w szczególności w przypadku gdy:
1] nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
2] cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty;
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć;
4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje
Zamawiający i wykonawcy przekazują, poza wyjątkami przewidzianymi w treści niniejszego
zapytania, drogą elektroniczną lub faksem.
IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
1. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki,
o których mowa w treści niniejszym zaproszeniu do składnia ofert:
1) formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez upoważnione osoby przez Wykonawcę
- według wzoru który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego niniejszym zaproszenia do
składnia ofert,
2) dokumenty rejestrowe - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
3) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej
czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, złożone w formie
oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
2. Przygotowanie oferty:
2.1. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszym Zaproszeniu do
składania ofert.
2.2. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę
i tylko w jednym egzemplarzu.
2.3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym lub inną trwałą
techniką.
2.4. Oferta musi być opatrzona własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby
przez niego upoważnionej. Podpis musi być czytelny, pozwalający na identyfikację osoby
podpisującej ofertę. W przypadku złożenia nieczytelnego podpisu powinna być
przystawiona pieczątka zawierająca imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę.
2.5. Zaleca się, aby każda strona oferty była parafowana przez osobę uprawnioną
do reprezentacji Wykonawcy.
2.6. Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe
zdekompletowanie oferty.
2.7. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów albo
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii, z wyłączeniem
pełnomocnictw. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów, musi być
potwierdzona przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.
2.8. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu w sytuacji, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie
nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości.
2.9. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej
przez siebie treści powinny być parafowane przez osobę/y uprawnione do reprezentacji.
2.10. Wzory formularzy należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w niniejszym
zaproszeniu do składania ofert. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania
w treści załączonych formularzy jakichkolwiek zmian. W przypadku złożenia
przez Wykonawcę własnych formularzy ich treść musi być tożsama z treścią formularzy
załączonych do niniejszego zaproszenia do składania ofert.
2.11. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie
oryginałów, nie podlegają zwrotowi.
3. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie (opakowaniu), w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność
do terminu otwarcia ofert. Koperta zawierająca ofertę winna być zaadresowana do
Zamawiającego na adres podany w pkt I niniejszego zaproszenia oraz oznaczona w sposób
następujący:
Oferta na Budowę ogrodzenia boiska w ramach Funduszu Sołeckiego
we wsi Ciemno
Znak sprawy: RI.271.24.2018
Nie otwierać przed godz.10;15 dnia 14.06.2018 r.
4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego
oznakowania koperty (opakowania) lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
5. W przypadku wysłania oferty drogą pocztową, jako termin złożenia oferty Zamawiający
uzna termin, w jakim oferta znalazła się w posiadaniu Zamawiającego.
6. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
7. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
8. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
9. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane
i opatrzone dopiskiem ,,Zmiana".
10. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu
składania ofert.
11. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca
zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być
opatrzone klauzulą ,,Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa" i dołączone
odrębnie do oferty.
4. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. Podczas otwarcia ofert
Zamawiający ogłosi nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące
ceny. Zamawiający zamieści informację z sesji otwarcia ofert na swojej stronie internetowej.
5. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.
4. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą
zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub, jeśli przy zastosowaniu
wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów, z większą
dokładnością.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszym zaproszeniu do składania ofert i została
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
VIII. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - OCENA OFERT I SPEŁNIENIA WARUNKÓW PRZEZ
WYKONAWCĘ.
1. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych
przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw,
albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające
błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie,
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
2. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów.
3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
4. Zamawiający może żądać od wykonawców sprecyzowania i dopracowania treści ofert oraz
przedstawienia informacji dodatkowych.
5. Z postępowania o udzielenie zamówienia zostaną wykluczeni Wykonawcy którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi
w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie
utrudni uczciwej konkurencji;
2) nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania;
6. Poprawianie omyłek w treści oferty
1) Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie;
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek;
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty;
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2) Za oczywistą omyłkę rachunkową, Zamawiający uzna w szczególności:
a) wszystkie omyłki popełnione przez Wykonawcę w działaniach arytmetycznych na
liczbach, z uwzględnieniem ich konsekwencji,
b) omyłki polegające na rozbieżności w cenie oferty wpisanej liczbowo i słownie,
przyjmując za poprawny ten zapis, który wynika z poprawnie wykonanych obliczeń
arytmetycznych,
c) omyłka w obliczeniu kwoty podatku przy prawidłowo podanej w Formularzu oferty
stawce podatku od towarów i usług, wówczas poprawiona zostanie kwota podatku,
3) W przypadku omyłek rachunkowych [tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego)
podlegających poprawieniu, oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa
netto została podana prawidłowo. Zamawiający dokonując poprawienia omyłek
przyjmie, że prawidłowo podano cenę jednostkową netto i poprawi pozostałe wartości
liczbowe zgodnie ze sposobem obliczenia ceny oferty.
7. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi
wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie
zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę
wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz
z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia.
8. jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
9. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt.
1) ppkt. c) niniejszego rozdziału
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
3) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
4) zawiera rażąco niską cenę;
5) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
6) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 6 pkt. 1) ppkt. c) niniejszego rozdziału,
7) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
IX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali
się o udzielenie zamówienia, a także zamieści stosowną informację na stronie internetowej
oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
2. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił
w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze
spośród pozostałych ofert tę, która uzyskała najwyższą ocenę, chyba że w postępowaniu
złożona była tylko jedna oferta lub upłynie termin związania ofertą.
| X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
XI. OGÓLNE WARUNKI UMOWY.
1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
2. Wzór umowy przedstawiony został w załączniku nr 2.
2. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta przed upływem terminu związania ofertą
w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego.
3. Zamawiający, w przypadku wybrania oferty Wykonawców występujących wspólnie
(konsorcjum, spółka cywilna), może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.