Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
516z dziś
3397z ostatnich 7 dni
12392z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie elewacji ściany budynku

Przedmiot:

Wykonanie elewacji ściany budynku

Data zamieszczenia: 2018-06-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Zamość
ul. Rynek Wielki 13
22-400 Zamość
powiat: Zamość
tel. 84 677 23 37, faks 846 393 054
Województwo: lubelskie
Miasto: Zamość
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie elewacji ściany budynku od strony północnej Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu przy ul. Szczebrzeskiej 41
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące wykonana elewacji północnej ściany budynku Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu przy ul. Szczebrzeskiej 41 w ramach zadania ,,Bursa Międzyszkolna Nr 2, wykonanie elewacji budynku Bursy". 2. Zakres zamówienia obejmuje: - rozebranie rur spustowych, - rozebranie obróbek blacharskich murów od strony północnej, - odbicie luźnych i zniszczonych tynków ze ściany od strony północnej, - przygotowanie podłoża pod ocieplenie, - ocieplenie ściany płytami styropianowymi grub. 18 cm, - montaż wsporników pod obróbki blacharskie, - wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku, - wykonanie tynku elewacyjnego cienkowarstwowego silikonowego, - wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej, - wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (Zwód pionowy) na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie. Uwaga: powyższe roboty do wykonania dotyczą wyłącznie ściany budynku od strony północnej. 3. Szczegółowy opis wykonania i zakres robót zawarty jest w projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki do zaproszenia do negocjacji oraz w Polskich Normach lub aprobatach technicznych, warunkach technicznych wykonawstwa i odbioru robót. 4. Występujące w dokumentacji nazwy własne producentów lub wyrobów zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w zaproszeniu i w załącznikach do zaproszenia. Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego. 5. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawarł w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do zaproszenia do negocjacji. 6. Zamawiający informuje na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, że rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik do zaproszenia, uwzględniają określone w przepisach prawa wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. 7. Lokalizacja robót budowlanych: Zamość, ulica Szczebrzeska 41. 8. Zamawiający wymaga udzielenia rękojmi i gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu umowy na okres co najmniej 60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. 9. Zamawiający określa termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 31.07.2018 r. Jednocześnie Zamawiający określa termin rozpoczęcia robót na dzień 25.06.2018 r. i zastrzega, że roboty budowlane nie mogą być prowadzone wcześniej

Dokument nr: 500129632-N-2018, IM-ZP.272.38.2018.MS

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 66 w zw. z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 66 w zw. z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Uzasadnienie prawne: Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Uzasadnienie faktyczne: W odpowiedzi na ogłoszenie o ww. zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowane w dniu 02.05.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 553027-N-2018, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.bip.zamosc.um.gov.pl, nie została złożona żadna oferta, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Zatem spełniona jest przesłanka określona w art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.