Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
521z dziś
3460z ostatnich 7 dni
11880z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa wykonania remontu dachu budynku

Przedmiot:

Usługa wykonania remontu dachu budynku

Data zamieszczenia: 2018-06-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
tel. (52) 34-19-132
zampub@ukw.edu.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zapytania jest usługa wykonanie remontu dachu budynku przy ul. Poniatowskiego 12 w Bydgoszczy polegającego na ułożeniu na istniejącym pokryciu z papy termozgrzewalnej ułożonej na styropianie o grubości 20 cm nowej papy termozgrzewalnej.
Szczegóły zamówienia:
Powierzchnia budynku ok. 590 m2
Należy zastosować papę o parametrach PYE250 S52 SBS S o zakresie stosowania do -25° C
Wszelkie uzgodnienia formalne w zakresie przedmiotu umowy leżą po stronie Wykonawcy.

Dokument nr: UKW/DZP-282-ZO-95/2018

Składanie ofert:
8.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, Kancelaria Główna, pokój 108, blok ,,C" w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia:
14.06.2018 r.
do godz.
12:00

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia: od 09.07.2018 r. maksymalnie do 54 dni kalendarzowych.
maksymalny termin realizacji to 54 dni kalendarzowych

Wymagania:
5. Opis sposobu obliczania ceny: Cena musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia w tym koszt robocizny, sprzętu oraz materiału niezbędnego do wykonania wyżej wymienionych prac.
6. Kryteria wyboru oferty:
6.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,
b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego
6.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Lp.
KRYTERIUM
WAGA
1.
Cena
60%
2.
Gwarancja
20%
3
Termin realizacji
20%
RAZEM:

100%

I. dla kryterium ,,cena": C= Cn / Co x 100 pkt x 60%
gdzie:
C = przyznane punkty za cenę
Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert
Co = cena oferty ocenianej
Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za dostawę. W cenie uwzględnia się podatek VAT oraz podatek akcyzowy jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż podlega obciążeniu podatkiem VAT lub podatkiem akcyzowym.
W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt.

II. dla kryterium ,,okres gwarancji"- ocena dokonana zostanie na podstawie informacji o okresie udzielonej gwarancji na wykonane prace wskazanym w ,,formularzu ofertowym", stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego i przeliczona według wzoru:

Okres gwarancji w badanej ofercie
T = ( ----------------------------------------------------------- x 100) x waga kryterium tj. 20%
Najdłuższy zaoferowany okres gwarancji

gdzie: T - wartość punktowa badanej oferty

Oferta z najwyższą ilością punktów przyznanych za parametr podlegający ocenie otrzyma maksymalną liczbę punktów w kryterium okres gwarancji, a pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Minimalny przyjęty do wyliczenia punktów okres gwarancji to 24 miesiące natomiast maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.
Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty informację o oferowanym okresie gwarancji (dokładna ilość miesięcy).
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże oferowanego okresu gwarancji lub wskaże krótszy niż wymagany okres gwarancji oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

III. dla kryterium ,,termin realizacji zamówienia":

T = Tn/ Tb x 100 pkt x 20%
gdzie:
T- przyznane punkty za termin realizacji zamówienia
Tn- najkrótszy termin realizacji zamówienia
Tb- czas realizacji badanej oferty

Opis kryterium:
Oceniając ofertę wg kryterium związanym z terminem realizacji Zamawiający będzie oceniał czas realizacji zamówienia, licząc od dnia zawarcia umowy do dnia zrealizowania przedmiotu zamówienia.
W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt.
Termin realizacji liczony od dnia zawarcia umowy (dni kalendarzowe)
Do 14 dni
14 do 21 dni
22 Do 28 dni
29 do 35 dni
36 do 42 dni
43 do 49 dni
50 do 54 dni
Liczba punktów
10
8
6
4
3
2
1
oferta nie może być opatrzona terminem realizacji innym niż z tego zakresu, gdyż będzie niezgodna z treścią zapytania ofertowego i zostanie odrzucona.

Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów uzyskanych w kryteriach określonych w pkt. 6.1., obliczona wg wzoru:

O = C + G + T- ostateczna ocena danej oferty
C - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena
G - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium gwarancja
T - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium termin realizacji

7. Sposób przygotowania oferty:
7.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7.2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
7.3. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim w 1 egzemplarzu.
7.4 Zamawiający nie wyraża zgody na przesłanie oferty w wersji elektronicznej.
7.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Za termin złożenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia jej pod wskazany wyżej adres.
8.2. Ofertę należy złożyć lub przesłać w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.
Kopertę należy opisać następująco:

Nazwa i adres Wykonawcy: ....................................................................
Tytuł zamówienia:
,,Usługa wykonania remontu dachu budynku przy ul. Poniatowskiego 12"
nr sprawy: UKW/DZP-282-ZO-95 /2018,
nie otwierać przed 14.06.2018 r., godz. 12:15

9. Opis warunków udziału w postępowaniu:
Wykonawcy ubiegający się o zamówienia muszą spełniać łącznie niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolności technicznej lub zawodowej.

10. Oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu:
1) Aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) lub wypis z KRS.
2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego załączonego do oferty. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
3) Formularz Ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

11. Termin i warunki płatności: Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po przelewem w terminie do 30 dni licząc od daty wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty o cenie wyższej, przy czym w takim wypadku uzasadni dokonanie wyboru.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, jak również prawo unieważnienia ogłoszenia o zamówieniu bez podania przyczyny.
14. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi z uwzględnieniem niniejszych postanowień:
a) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie całości zamówienia.
b) Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na podstawie oględzin obiektów.
15. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", zamawiający informuje, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z siedzibą przy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz;
administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ukw.edu.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. UKW/DZP-282-ZO-95/2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

W przypadku przekazywania przez Wykonawcę przy składaniu oferty danych osobowych innych osób, Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania wobec tych osób, w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO i złożenia stosownego oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym.

Kontakt:
16. W sprawie przedmiotu zamówienia należy kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego:
w sprawach merytorycznych: Monika Andrearczyk, tel. (52) 34-19-132
w sprawach formalno-prawnych: Beata Smoczyk, tel. (52) 34-19-163, zampub@ukw.edu.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.