Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2881z ostatnich 7 dni
11876z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2018-06-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Dzierzgoń
ul. Plac Wolności 1
82-440 Dzierzgoń
powiat: sztumski
telefon: 55 276 25 01 fax: 55 276 22 57
jerzy.sulim@dzierzgon.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Dzierzgoń
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego
, dla
przygotowywanego do realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i wyposażenie targowiska
stałego w Dzierzgoniu.
Zakres robót budowlanych przewidywanych do wykonania w ramach w/w zadania inwestycyjnego - zgodnie
z załączoną kopią dokumentacji projektowej.
W odpowiedzi proszę określić oferowaną cenę usługi nadzoru inwestorskiego (netto/brutto), z
uwzględnieniem w/w oczekiwanego terminu jej realizacji.

Dokument nr: TI.271.35.2018

Składanie ofert:
Proszę o odpowiedź najdalej do 12 czerwca 2018r. - pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu
lub drogą elektroniczną na adres e-mail: jerzy.sulim@dzierzgon.pl

Miejsce i termin realizacji:
Oczekiwany termin wykonania usługi (zgodnie z planowanym terminem wykonania i zakończenia robót
budowlanych) - do 30 września 2018r.

Wymagania:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej RODO - informuję, Se:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Dzierzgoń, ul. Plac Wolności 1, 82-440
Dzierzgoń; adres e-mail: sekretariat@dzierzgon.pl; telefon: 55 276 25 01; fax: 55 276 22 57;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Dzierzgoń jest Pan Dariusz Klimowski; adres
e-mail: IOD@fioi.org; telefon: 55 239 48 74;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego, w
trakcie realizowanego zadania pn. Przebudowa i wyposaSenie targowiska stałego w Dzierzgoniu, nr
sprawy: TI.271.35.2018, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp);
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 i 2018), dalej ustawa Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeSeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo Sądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeSeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
Se przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyS
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Zgodnie z przytoczonymi jw. przepisami RODO, po stronie Wykonawcy takSe powstaje obowiązek
informacyjny w przypadku pozyskiwania danych osobowych bezpośrednio od wykonawców, gdy
zamawiający uzyska od Wykonawcy dane osobowe dotyczące innych osób (np. osób, których dane słuSą do
wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, osób kierowanych do realizacji
zamówienia, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zostaną wskazane jako
podwykonawca). Obowiązek ten jest uregulowany w art. 14 RODO.
W związku z powySszym, dla uzyskania przez Zamawiającego potwierdzenia, Se osoby, których dane
osobowe są przekazywane Zamawiającemu, dysponują juS wskazanymi informacjami, jak równieS w celu
właściwego zabezpieczenia i ochrony danych tych osób, z których Wykonawca będzie korzystał,
przekazanych przez Wykonawcę w ofercie celem uzyskania danego zamówienia publicznego, a
dotyczącego pozyskania przez Wykonawcę danych osobowych od osób trzecich dla przedmiotowego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego niniejszym informuję, Se wraz ze składaną ofertą
Wykonawca winien przedłoSyć stosowne oświadczenie w tej sprawie (przykładowy wzór oświadczenia - w
załączeniu).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.