Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
695z dziś
4316z ostatnich 7 dni
14612z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Administracja efektywna energetycznie" - głęboka modernizacja budynku administracyjnego

Przedmiot:

,,Administracja efektywna energetycznie" - głęboka modernizacja budynku administracyjnego

Data zamieszczenia: 2018-06-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
22-169 Rejowiec Fabryczny
powiat: chełmski
tel. 0-82 5663277, faks 0-82 5664728
wieslaw.konopka@rejowiec.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Rejowiec Fabryczny
Wadium: 15. 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Administracja efektywna energetycznie" - głęboka modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Lubelskiej w Rejowcu Fabrycznym
1.2. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku administracyjnego będącego siedzibą Urzędu Miasta Rejowiec Fabryczny i Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny. Budynek zlokalizowany jest na działce nr 260 w Rejowcu Fabrycznym. Budynek z dwiema kondygnacjami nadziemnymi, częściowo podpiwniczony. Budynek wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, odgromową i instalację centralnego ogrzewania z własną kotłownią na paliwo gazowe. Zakres zamówienia obejmuje modernizację obiektu w następującym zakresie : a) roboty ogólnobudowlane : - ocieplenie ścian zewnętrznych w technologii ETICS (dawna tzw. lekka-mokra); - ocieplenie stropodachu wraz z wymiana pokrycia dachowego; - częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; - wymianę obróbek blacharskich oraz rur spustowych i rynien; - wymianę balustrad oraz drabiny zewnętrznej - roboty towarzyszące; b) roboty instalacyjne - demontaż istniejącej i wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania. Doprowadzenie ciepła z istniejącego kotła gazowego do grzejników zlokalizowanych w pomieszczeniach ogrzewanych w całym budynku. Instalacja wodna, pompowa pracująca w układzie zamkniętym. c) roboty instalacyjne- instalacja elektryczna w tym: - instalacja oświetlenia ogólnego z zastosowaniem opraw wyposażonych w źródła LED - oświetlenie zewnętrzne - instalacja oświetlenia awaryjnego, - instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 20,64 kWp ( w tym na potrzeby Urzędu Gminy -9,72kWp i na potrzeby Urzędu Miasta - 10,92kWp, z zastosowaniem oddzielnego zasilania dla każdego z odbiorców (Pp= 11 kW) - rozdział zasilania na niezależne instalacje odbiorców na zewnętrznej ścianie budynku w sąsiedztwie istniejących układów pomiarowych energii i dostosowanie istniejącej instalacji zasilającej do współpracy z instalacją fotowoltaiczną. - sytuowanie modułów fotowoltaicznych na dachu płaskim budynku. Ogniwa w modułach fotowoltaicznych - krzemowe polikrystaliczne o mocy min.260 W.(Zamawiający dopuszcza montaż pojedynczych modułów o większej mocy). - wykonanie instalacji piorunochronnej oraz ochrony przeciwprzepięciowej

CPV: 45000000-7,45330000-9,45311000-0,45317300-5,45261215-4,45450000-6

Dokument nr: 570255-N-2018, Nie dotyczy

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://umrejowiecfabryczny.bip.lubelskie.pl/index.php?id=177

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Nie dotyczy

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
Miasto Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16 , 22-170 Rejowiec Fabryczny

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-25, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-09-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-09-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku.
Informacje dodatkowe Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku.
Informacje dodatkowe Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zamówienia polegające na robotach remontowych budynków ( w tym termomodernizacyjnych) , o wartości brutto nie mniejszej niż 300 000,00 zł każda. Dla wskazanych robót Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ (wykaz wykonanych robót) oraz dowody (referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty były wykonywane) potwierdzające że te roboty zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje do wykonania niniejszego zamówienia co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.). Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu tego warunku udziału w postępowaniu oraz stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ - wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy - według formularza stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ. 2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - według formularza stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej www.rejowiec.pl - BIP w zakładce ,,Zamówienia publiczne ,, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: dotyczącej: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekażą Zamawiającemu oświadczenie (oryginał) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych - według formularza stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ. Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin wykonania 20,00
Gwarancja 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.