Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
228z dziś
3110z ostatnich 7 dni
12105z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa Plant Jana Pawła II w Rawiczu wraz z infrastrukturą - remont murka oporowego...

Przedmiot:

Przebudowa Plant Jana Pawła II w Rawiczu wraz z infrastrukturą - remont murka oporowego oraz zejść

Data zamieszczenia: 2018-06-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz
ul. ul. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz
powiat: rawicki
tel. 65 5465400, faks 65 5464167
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Rawicz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa Plant Jana Pawła II w Rawiczu wraz z infrastrukturą - remont murka oporowego oraz zejść, w ramach zadania określonego w uchwale budżetowej ,,Zachowanie dziedzictwa kulturowego Plant Jana Pawła II w Rawiczu" zgodnie z zakresem i zapisami wynikającymi z niniejszego zaproszenia do negocjacji wraz z załącznikami. 2. Zakres zamówienia w zakresie remontu murka oporowego, likwidacji zejść, zmiany nawierzchni zejść oraz wykonania zejść nowoprojektowanych, obejmuje w szczególności roboty budowlane i prace takie jak: 1) roboty demontażowe: burzenie murów z kamienia, 2) montaż elementów prefabrykowanych żelbetowych stopni schodów wraz z wykonaniem stopnic schodów, 3) rozebranie ław i stóp fundamentowych spod murów, 4) wykonanie balustrad, 5) wykonanie murka oporowego na odcinku od ul. Lipowej w kierunku ul. Grunwaldzkiej, 6) dostawa donic, 7) inne prace towarzyszące wykonaniu niniejszego zamówienia. 3. Szczegółowy zakres zamówienia stanowiący opis przedmiotu zamówienia określony został za pomocą: 1) dokumentacji projektowej wraz z załącznikami, w tym z pozwoleniami na budowę i pozwoleniami konserwatorskimi, 2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) przedmiaru robót wraz z kosztorysem zerowym (UWAGA: przedmiar robót / kosztorys zerowy mają charakter orientacyjny - stanowią jedynie dokumenty pomocnicze w celu ustalenia ceny ofertowej. Wykonawca sam dokona oceny ostatecznego zakresu w oparciu o dokumentacje projektowe i wizję w terenie), stanowiących integralną część niniejszego zaproszenia do negocjacji. Wymienione dokumenty są także dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.rawicz.pl, (zakładka: zamówienia publiczne - Nr postępowania BZPF.2710.7.2018). 4. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane niżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 roku poz. 1666 ze zm.): - roboty polegające na wykonaniu robót brukarskich. 1) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 2) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej umowie. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 3) Zamawiający w przypadku uzasadnionych wątpliwości uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: o żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, o żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, o przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy lub wezwać Wykonawcę do przedłożenia: a) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i stanowisko powinny być możliwe do zidentyfikowania; b) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; c) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 5. Wykonawca przy realizacji zadania, w ramach zaoferowanej ceny ofertowej, zobowiązany będzie do: 1) stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1570), 2) prowadzenia robót budowlanych zgodnie z wydanymi decyzjami, uzgodnieniami, zatwierdzonymi dokumentacjami projektowymi oraz obowiązującymi przepisami, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia, przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu, 3) załatwienia wszelkich formalności w imieniu Zamawiającego wynikających z wydanych decyzji, uzgodnień itp., 4) obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej - 3 egz. (do zdania Zamawiającemu), jak również zgłoszenie jej w ośrodku geodezyjnym, 5) ubezpieczenia terenu objętego zamówieniem z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, ponoszenia kosztów szkód wynikłych w czasie wykonywania robót lub dostaw, jak również ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny (posiadanie ważnej i opłaconej polisy ubezpieczeniowej w okresie realizacji zamówienia i przedstawienie jej Zamawiającemu na każde jego wezwanie w terminie 2 dni od dnia wezwania) 6) właściwego zabezpieczenia i oznakowania terenu objętego zamówieniem, 7) organizacji i zagospodarowania terenu objętego zamówieniem oraz w razie potrzeby wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), 8) ustanowienie kierownika robót / kierowników robót dla poszczególnych branż (jeżeli zajdzie taka potrzeba) posiadających odpowiednie i wymagane kwalifikacje, Uwaga: Dla wszystkich części zamówienia powołany zostanie przez Zamawiającego kierownik budowy. 9) zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, pomiarów, badań i odbiorów oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, 10) powstałe podczas prowadzenia robót lub dostaw odpady zagospodaruje Wykonawca, a utylizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) a jej koszt uwzględnić w cenie ofertowej, 11) utrzymania terenu objętego zamówieniem (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy itd), 12) po zakończeniu robót doprowadzenia terenu objętego zamówieniem do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowania całego terenu zajętego na prowadzenie robót lub dostaw, 13) udzielenia rękojmi i gwarancji jakości na wykonane roboty i wbudowane materiały i urządzenia, zgodnie ze złożoną deklaracją (od 36 - 60 miesięcy), 14) opracowania i zatwierdzenia projektu zmiany organizacji ruchu na odcinku wykonywanych prac zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.20103 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz odpowiedniego oznakowania terenu na czas prowadzenia robót lub dostaw wg projektu i zgodnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie (jeżeli zajdzie taka potrzeba), 15) uczestnictwa Wykonawcy w naradach organizowanych przez Zamawiającego, w szczególności ustanowionego kierownika budowy. 6. Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej w celu zapoznania się z terenem przeznaczonym pod inwestycję. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 7. Dokumenty będące podstawą realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego powinny być traktowane jak wzajemnie się objaśniające, z zachowaniem wymienionych poniżej kolejności, w celach interpretacji ważności zapisów: 1) Umowa i zaproszenie do negocjacji, 2) Dokumentacja projektowa wraz z załącznikami, 3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 4) Przedmiar robót / kosztorys, 5) Protokół z negocjacji. 8. Przy wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania dotyczące określonych w: 1) Dokumentacji projektowej wraz z załącznikami, 2) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 3) Zaproszeniu do negocjacji z załącznikami, 4) Obowiązujących normach, 5) Przedmiarze robót / kosztorysie. 9. Wymienione w dokumentacji projektowej, kosztorysowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane). Jeżeli jakakolwiek Polska Norma przenosząca normy europejskie nie została wymieniona w tych dokumentach, a ma zastosowanie dla wyrobu przewidzianego do wbudowania, obowiązkiem Wykonawcy jest zastosowanie tej normy. 10. Mogące występować w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub dokumentacji kosztorysowej wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań i stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. Należy każdorazowo przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny". Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie wskazanych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jednakże zachowane muszą być normy, standardy i parametry techniczne jakimi charakteryzują się wymagane przez Zamawiającego materiały, które zagwarantują realizację robót zgodnie z wydanymi uzgodnieniami itp. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. Oferowane przez Wykonawców proponujących materiały równoważne muszą mieć parametry nie gorsze niż wskazane w materiałach przetargowych. W celu potwierdzenia, że Wykonawca oferuje towar o takich samych lub lepszych parametrach w odniesieniu do wyrobu określonego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do deklaracji jej szczegółowej specyfikacji itp. Na podstawie załączonych dokumentów Zamawiający stwierdzi, czy proponowany produkt jest równoważny i odpowiada wymaganiom Zamawiającego. Zaoferowanie wyrobu sprzecznego z powyższymi wymaganiami skutkować będzie odrzuceniem oferty. W przypadku braku załączenia do deklaracji dokumentów, o których wyżej mowa, Zamawiający uznaje, że Wykonawca proponuje materiał określony zgodnie z dokumentacją projektowa, itd. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności

CPV: 45212120-3

Dokument nr: 500130098-N-2018, BZPF.2712.3.2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Przedmiotem zamówienia jest remont murka oporowego oraz zejść na rawickich Plantach Jana Pawła II w Rawiczu. Zamawiający zamierzał udzielić tego zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. Dlatego w dniu 26 stycznia 2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony Nr BZPF.2710.51.2017 (ogłoszenie o zamówieniu nr 508943-N-2018) pn. Przebudowa Plant Jana Pawła II w Rawiczu wraz z infrastrukturą z możliwością składania ofert częściowych. Na część 3 zamówienia w zakresie remontu murka oporowego oraz zejść nie została złożona żadna oferta. Ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe Nr BZPF.2710.7.2018 w dniu 05 marca 2018 r. (ogłoszenie o zamówieniu nr 526281-N-2018) pn. Przebudowa Plant Jana Pawła II w Rawiczu wraz z infrastrukturą - etap II również z możliwością składania ofert częściowych. Na część 1 zamówienia w zakresie remontu murka oporowego oraz zejść również nie została złożona żadna oferta. Jak wynika z powyższego oba postępowania w zakresie części zamówienia pn. ,,Remont murka oporowego i zejść" zostały unieważnione. Mając na uwadze powyższe oraz potrzebę udzielenia tego zamówienia Zamawiający postanowił udzielić zamówienia pn. Remont murka oporowego oraz zejść w trybie zamówienia ,,z wolnej ręki" na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w brzmieniu: Art. 67. 1. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 4) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. W celu uznania że są spełnione przesłanki do zastosowania ww. przepisu, Zamawiający musi wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Wobec tego sprawdzono, czy spełnione zostały wymagane przesłanki : ? postępowanie prowadzone uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego 1. postępowanie Nr BZPF.2710.51.2017 - ogłoszenie o zamówieniu nr 508943-N-2018 z dnia 26 stycznia 2018 roku, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, 2. postępowanie Nr BZPF.2710.7.2018 - ogłoszenie o zamówieniu nr 526281-N-2018 z dnia 05 marca 2018 roku, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego co oznacza, że warunek spełniony, ? i nie zostały złożone żadne oferty; w postępowaniu Nr BZPF.2710.51.2017 oraz w postępowaniu Nr BZPF.2710.7.2018 - nie złożono żadnej oferty, a postępowania dla tych części zostały unieważnione, co oznacza, że warunek spełniony, ? a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione; Zamawiający w celu udzielenia zamówienia w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp przyjął, że warunki zamówienia określone w postępowaniu Nr BZPF.2710.51.2017 oraz w postępowaniu Nr BZPF.2710.7.2018 nie zostaną w istotny sposób zmienione, co oznacza, że warunek spełniony. W tym celu przygotował zaproszenie do negocjacji wraz z załącznikami. W załączniku nr 1 pn. ,,Instrukcja dla Wykonawcy" zostały określone warunki udziału w postępowaniu w trybie zamówienia ,,z wolnej ręki". Warunki te odpowiadają warunkom udziału określonym dla unieważnionych postępowań. Mając na uwadze powyższe stwierdzono, że spełnione są wszystkie przesłanki wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Wobec tego po potwierdzeniu spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, po przeprowadzonych negocjacjach Zamawiający będzie miał podstawę do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. Wobec tego zaproszono wykonawcę do negocjacji.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
BRUKPOL spółka z o.o. , brukpolbiuro@gazeta.pl , Strzelce Wielkie 81c, 63-820, Piaski, kraj/woj. wielkopolskie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.