Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
520z dziś
3459z ostatnich 7 dni
11878z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej

Data zamieszczenia: 2018-06-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
Ul. Powstańców 52
40-024 Katowice
powiat: Katowice
tel. 32 609-31-40 fax. 32 609-31-54, faksem na nr 32 609-31-54.
techniczny@wpr.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
_PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA_
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego całego procesu inwestycyjnego w branży elektrycznej, nad realizacją trwającej budowy budynku Stacji Pogotowia Ratunkowego w Jastrzębiu Zdroju, przy ul. Jana Pawła II wraz z drogami dojazdowymi i infrastruktura towarzyszącą
2. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru budowy o której mowa w pkt 1 w zakresie poprawnej realizacji całości prac wykonywanych w ramach budowy (branża elektryczna), w szczególności polegających na:
1.Nadzór nad robotami elektrycznymi zewnętrznymi :
- wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku.
- budowa kanalizacji teletechnicznej,
- wykonanie głównej linii zasilającej,
- zabezpieczenie istniejących linii kablowych,
2. Nadzór nad robotami elektrycznymi wewnętrznymi :
- wykonanie instalacji elektrycznej w budynku wraz z montażem opraw i osprzętu elektroinstalacyjnego.
- montaż rozdzielnic elektrycznych.
- wykonanie okablowania strukturalnego, -wykonanie instalacji alarmowej,
- wykonanie instalacji monitoringu.
- wykonanie instalacji RTWSAT,
- wykonanie instalacji odgromowej i uziemienia

CPV: 71247000

Dokument nr: l/AT/2018

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.06.2018 r. o godz. 12:15 w Sali Konferencyjnej Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, ul. Powstańców 52.
PUBLICZNE OTWARCIE OFERT
1. Otwarcie ofert jest jawne.

Specyfikacja:
Dokumentacja dotycząca realizacji robót budowalnych objętych nadzorowaniem znajduje się pod
adresem strony internetowej B1P Zamawiającego:
http://bip.w-pr.pl/index.ph p?app=przeta r>>i&nid=396&v=2018&status=3

Składanie ofert:
. Ofertę należy złożyć w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice,, w terminie do 12.06.2018 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: z dniem podpisania umowy do czasu zakończenia montażów instalacji w ramach przedmiotu zamówienia oraz sporządzenia wszelkiej dokumentacji związanej z odbiorami robót zgodnie z wymogami przewidzianymi dla zadania tj. zakończenie następuje z dniem podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego robót budowlanych objętych umową z Wykonawcą robót, lecz nie później niż do dnia 30.11.2018 roku. W przypadku wydłużenia się okresu wykonywania robót przez Wykonawcę termin ulega przedłużeniu o wymagany czas zgodnie z ustaleniami.

Wymagania:
Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem (dysponuje lub będzie dysponował) min 1 osobą zdolną do wykonania zamówienia tj. posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych, lub odpowiadające im ważne
uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną/ymi we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 z późn. zm.) lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) tj. min 1 osobą której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (,,świadczenie usług transgranicznych").
wartość ofertowa Wykonawcy , z którym została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych wynosi:
roboty elektryczne zewnętrzne: 71 908,51 zł brutto roboty elektryczne wewnętrzne: 559 796,03 zł brutto
stpoień zaawansowania wykonania prac w ww branżach na dzień wszczęcia niniejszego postępowania wynosi: 62 425,18 zł brutto ( 92% roboty zewnętrzne i 2 % roboty wewnętrzne)
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
6. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia i jego zakres określono we wzorze umowy stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem "Zmiana". Koperty oznaczone
"Zmiana" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
3. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące wartości brutto oferty.
Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Powyższa zasada nie dotyczy dokumentów i oświadczeń wymaganych w części IV oraz oferty, w stosunku do których zastrzeżona jest forma pisemna.
5. Zamawiający zaleca, aby każde pismo/faks/email dotyczące niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia oznaczone były nazwą oraz znakiem postępowania.
6. Wyjaśnienia, modyfikacje i informacje dotyczące postępowania Zamawiający będzie zamieszczał na swojej stronie B1P (Biuletyn Informacji Publicznej)

Kontakt:
Kontakt z Zamawiającym wyłącznie w dni robocze w godz. 7.00-14.35. Jeżeli przesłanie faksu, otrzymanie pisma lub listu nastąpi po godzinie 14:35, Zamawiający przyjmie jako datę wpływu pisma następny dzień roboczy.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.