Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2881z ostatnich 7 dni
11876z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2018-06-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Kraśnik
ul. Lubelska 84
23-200 Kraśnik
powiat: kraśnicki
81) 825 15 59 faks: (81) 825 27 09
Województwo: lubelskie
Miasto: Kraśnik
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego".
2. Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w oparciu o opis przedmiotu zamówienia oraz dokumentację projektową wykonaną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ..PROTON" A. i A. Jakubczyk Spółka Jawna.
3. Zakres zadania: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej obejmuje nadzór nad działaniami m.in. w zakresie:
1) dostawy, montażu i uruchomienia 19 kamer wraz z zasilaniem (wewnątrz budynku - 14 sztuk do obserwacji korytarzy i klatek schodowych oraz 5 sztuk na zewnątrz budynku do obserwacji terenu).
2) zapewnienia transmisji obrazu do budynku Urzędu Miasta,
3) podłączenia kamer do istniejącego systemu monitoringu miasta tj. AXXON NEXT PROFESSIONAL w celu oglądu i zapisu obrazu,
4) rozbudowy macierzy dyskowej oraz systemu o kolejne licencje,
5) dodanie i konfiguracja kamer w systemie.

Otwarcie ofert: 7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.06.2018 r. godz. 11:30 w pokoju nr 204.

Składanie ofert:
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres Zamawiającego: Urząd Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84, 23 - 200 Kraśnik, (kancelaria - parter budynku), w terminie do dnia 13.06.2018 r. do godz. 11:00 z dopiskiem na kopercie:
Oferta na realizację zamówienia pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego w elektrycznej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego" Nie otwierać przed dniem 13.06.2018 r. przed godz. 11:30.

Miejsce i termin realizacji:
4. Miejsce wykonywania zamówienia: budynek socjalny przy ul. Armii Krajowej w Kraśniku.
Realizacja przedmiotu zamówienia winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 zc zm.) wraz z przepisami wykonawczymi pi~z.cz Wykonawcę posiadającego odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.
Termin wykonania zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do dnia protokolarnego odbioru końcowego robót budowlanych.
Przewidywany termin protokolarnego odbioru końcowego robót budowlanych przewiduje się do dnia 28 czerwca 2018 r. (termin może ulec przedłużeniu w przypadku zmiany terminu realizacji robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru).

Wymagania:
Wykonawca oświadcza, że zlecone obowiązki będzie wykonywał z należytą starannością, zgodnie z przepisami w tym techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz postanowieniami umowy.
7. Wykonawca zobowiązany będzie również do uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych i innych czynnościach związanych z egzekwowaniem praw Zamawiającego w okresie rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych.
II. Wraz z wypełnionym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1, podpisanym przez
uprawomocnionych przedstawicieli, Wykonawca złoży:
Jeżeli prawo do podpisywania oferty nic wynika z dokumentów dostępnych na stronach internetowych (odpis z KRS, wpis do CEiDG) należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisywania oferty - oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię.
III. Sposób obliczenia ceny:
1. Wykonawca w ofercie podaje cenę brutto (z podatkiem VAT).
2. Cenę ofertową należy wyliczyć na podstawie dokumentacji projektowej i projektu umowy.
3. Cenę ofertową należy podać za całość realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Cenę ofertową należy obliczyć jako cenę ryczałtową (art. 632 Kc).
5. Cena ofertowa musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia jak i ewentualne ryzyko ekonomiczne, wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie składania oferty.
6. Wiążąca dla Zamawiającego jest cena brutto podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty.
7. W przypadku podania rozbieżnie ceny ofertowej liczbowo i słownie za prawidłową uznaje sic cenę podaną słownie.
8. Cena ofertowa nie może ulec zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.
IV. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu dołączonym do zapytania w formie pisemnej w języku polskim (załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty).
2. Oferta winna być podpisana czytelnie przez Wykonawcę oraz opatrzona pieczątką firmy.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium:
Cena o wadze 100 %.
VII. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostaje zobowiązany do przekazania Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy:
1) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi.
2) zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
W przypadku braku ww. danych na kopercie Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania ofert pocztą lub pocztą kurierską -jej nieotwarcia w trakcie sesji otwarcia ofert.
3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
4. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, tj. odpowiednio oznakowanych z dopiskiem "ZMIANA".
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.
6. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie Wykonawcy, bez jej otwierania.
Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
9. O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną powiadomieni w formie pisemnej lub elektronicznej.

Kontakt:
Osoba do kontaktu: Karolina Młynarska e-mail: k.mlynarska@krasnik.eu tel. (81) 825 15 59 faks: (81) 825 27 09

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.