Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2881z ostatnich 7 dni
11876z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2018-06-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.
ul. Władysława IV nr 9
81-703 Sopot
powiat: Sopot
tel: 58 740 43 00 fax: 58 555 97 11, tel. 601-208-816,
sekretariat@strefa.gda.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Sopot
Wadium: 5 000,00 PLN.
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie robót budowlanych dla zadania: ,,Modernizacja hali nr 26"
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZAPYTANIA OFERTOWEGO):
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania:
,,Modernizacja hali nr 26"
2. W ramach realizacji niniejszego zamówienia należy wykonać:
1. Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych
2. Usuwanie z dachu porostów krzewów i drzew oraz innej roślinności
3. Rozebranie obróbek murów, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do
użytku
4. Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku
5. Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku
6. Instalacja odgromowa demontaż + wykonanie nowej ( odwzorowanie)
7. Podkład pokrycia dachu Abizol R, lub równoważnego
8. Położenie papy PYE PV 250 55,2H 7,5
9. Wykonanie obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
10. Wykonanie rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej
11. Wykonanie - zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej
12. Wykonanie rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
13. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki
14. Skucie luźnego tynku na elewacjach
15. Regeneracja powłoki tynku w strukturze istniejącej ( uzupełnienie)
16. Mycie i piaskowanie elewacji wsch. I zachodniej (renowacja)
17. Malowanie pozostałych elewacji SILANU W, lub równoważnym preparatem
18. Szklenie okien
19. Malowanie okien
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa (załącznik nr 8
do zapytania ofertowego): ,,Projekt kolorystyki elewacji obiektu budowlanego nr 26" opracowany przez
Szabłowscy Architekci Stanisław Szabłowski oraz Pracownię Projektową Konar sp. z o. o. sp. k.

Dokument nr: DOP/3/6/2018, DOP/3/6/2018

Otwarcie ofert: 2. Miejsce otwarcia ofert:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.
ul. Władysława IV 9
81-703 Sopot
Sekretariat
Termin otwarcia ofert: 14.06.2018 roku, o godz. 9:15

Specyfikacja:
Zamawiający umożliwi Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia w dni
robocze w godzinach od 7:00 do 15:00. Zgłoszenie udziału w wizji lokalnej Wykonawcy będą mogli składać
pod numerem telefonu 536 997 730

Składanie ofert:
VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT, TERMIN ZWIĄZANIA
OFERTĄ:
1. Miejsce składania ofert:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.
ul. Władysława IV 9
81-703 Sopot
Sekretariat
Termin składania ofert: do 14.06.2018 roku, do godz. 9:00

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
do 31.07.2018 r.

Wymagania:
4. Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 8 do zapytania ofertowego i na warunkach określonych we wzorze umowy,
stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. W przypadku, gdy Zamawiający w opisie przedmiotu niniejszego zamówienia wskazał pochodzenie
(markę, znak towarowy, producenta, dostawcę) produktów, patenty, źródła, szczególne procesy lub
normy, aprobaty, specyfikacje i systemy - Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów lub
rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót budowlanych w zgodzie
z dokumentacją składającą się na opis przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów
technicznych nie gorszych, od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
8. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do dokonania wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia,
przed złożeniem oferty, celem uzyskania informacji, które mogą być niezbędne do przygotowania oferty
oraz do zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
Wymagane jest zgłoszenie chęci dokonania wizji najpóźniej w dzień
roboczy poprzedzający dzień przeprowadzenia wizji. Wykonawca winien potwierdzić odbycie wizji
poprzez złożenie wraz z ofertą protokołu z odbycia wizji lokalnej zgodnego z załącznikiem nr 7. Oferta
Wykonawcy, który nie odbył wizji lokalnej przed upływem terminu składania ofert podlega odrzuceniu.
V. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY:
1. Ofertę (na FORMULARZU OFERTY, stanowiącym załącznik numer 2 do zapytania ofertowego) wraz
z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej (osobiście lub listownie).
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnie.
3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy
zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego) lub jego upełnomocnionego
przedstawiciela (pełnomocnictwo winno zostać złożone wraz z oferta - w formie oryginału, kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawce lub kopii poświadczonej notarialnie).
4. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej następującymi
napisami:
ZAPYTANIE OFERTOWE-znak: DOP/3/6/2018
Wykonanie robót budowlanych dla zadania: ,,Modernizacja hali nr 26"
Nazwa i siedziba Wykonawcy:.......................
Nie otwierać przed: ....2018 ROKU GODZ. 10:00
W PRZYPADKU UMIESZCZENIA OFERTY W KOPERCIE NIE ZAWIERAJĄCEJ WYŻEJ WYMIENIONYCH
OZNACZEŃ - ZAMAWIAJĄCY NIE BĘDZIE PONOSIŁ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU OTWARCIA
KOPERTY PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT.
3. Termin związania ofertą - 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni od upływu terminu składania ofert.
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1.1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów,
1.2. sytuacji ekonomicznej i finansowej,
1.3. zdolności technicznej lub zawodowej,
opisane w pkt 2 przez Zamawiającego.
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków.
Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 1, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
2.1. w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł.
2.2. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał:
- co najmniej jedno zamówienie, które polegało na regeneracji powłok betonowych,
o wartości robót nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto,
- co najmniej jedno zamówienie, które polegało na budowie, przebudowie, remoncie lub
wymianie poszycia dachu w obiektach typu magazyny, hale, budynki przemysłowe,
o wartości robót nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto,
b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował
przez cały okres realizacji zamówienia co najmniej następującymi **osobami, które będą brały
udział w realizacji zamówienia:
-jedną osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia jako kierownik robót, posiadającą
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjnej oraz doświadczenie
zawodowe w pełnieniu tożsamej funkcji przez łączny okres nie krótszy niż 5 lat;
-jedną osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia jako kierownik robót, posiadającą
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży antykorozyjnej oraz doświadczenie
zawodowe w pełnieniu tożsamej funkcji przez łączny okres nie krótszy niż 5 lat.
* Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy wykażą spełnianie
warunków udziału w postępowaniu poprzez powołanie się na zasoby udostępnione przez swoich
podwykonawców, którzy będą brali udział w realizacji przedmiotowego zamówienia.
**Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania przez Wykonawcę jednej lub kliku osób, które
będą spełniały łącznie wymogi określone przez Zamawiającego dla poszczególnych stanowisk
niezbędnych w trakcie realizacji zamówienia.
VIII. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE WYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ WRAZ Z
OFERTĄ:
Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą:
1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2. oświadczeń (na załączniku numer 2 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTY) potwierdzających,
że Wykonawca:
2.1. zapoznał się z zapytaniem ofertowym dotyczącym postępowania - numer sprawy: DOP/3/6/2018
(w tym - opisem przedmiotu zamówienia) i nie wnosi do niego zastrzeżeń;
2.2. dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia;
2.3. jest związany ofertą przez okres 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni od upływu terminu składania ofert;
2.4. zobowiązuje się do zawarcia umowy zgodnej ze wzorem umowy stanowiącym załącznik numer 1 do
zapytania ofertowego, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
3. wypełnionego FORMULARZA OFERTY, stanowiącego załącznik numer 2 do zapytania ofertowego;
4. wypełnionego FORMULARZA CENOWEGO, stanowiącego załącznik numer 3 do zapytania ofertowego;
5. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
Zamawiającego;
6. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy
roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (załącznik nr 5);
7. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 6);
8. Protokół z odbycia wizji lokalnej (załącznik nr 7).
Każdy z Wykonawców jest zobowiązany do złożenia dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w
jednej z następujących form:
- oryginały
- kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
X. WADIUM
1.1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:
5 000,00 PLN.
1.2. Wadium musi być wniesione w formie pieniężnej.
1.3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, wskazanym w Rozdziale VI
pkt 1 zaproszenia ofertowego.
1.4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w postaci:
Oryginału lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii polecenia przelewu na
konto Zamawiającego. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający
uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego
przed upływem terminu składania ofert.
1.5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na następujący rachunek Zamawiającego
w BZ WBK SA: 62 1500 1706 1217 0004 0779 0000.
W tytule przelewu należy podać:
,,Wadium - DOP/3/6/2018"
1.6. Wykonawca jest zobowiązany podać w treści przelewu bankowego numer referencyjny
Zamówienia.
1.7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po podpisaniu umowy w
sprawie udzjelenia niniejszego zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 1.8.
1.8. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli:
Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w
ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
XI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitego
wynagrodzenia ryczałtowego brutto, ustalonego na podstawie złożonej oferty.
2. Zamawiający pozostawi tytułem zabezpieczenia roszczeń wynikających z rękojmi za wady 30% wartości
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a pozostałą część zwróci w terminie 30 dni od dnia Odbioru
Przedmiotu Umowy. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie
zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących
formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia
na jedną lub kilka form.
5. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5
lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

Kontakt:
XII. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
Pan Dominik Boratyński - Specjalista ds. zamówień publicznych, tel. 601-208-816,
e-mail: d.boratynski@strefa.gda.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.