Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
500z dziś
3440z ostatnich 7 dni
11859z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku

Przedmiot:

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku

Data zamieszczenia: 2018-06-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Piekary" w Legnicy
ul. Bieszczadzka 1A
59-220 Legnica
powiat: Legnica
76 855 07 61 wew. 117
piekary@sm-piekary.pllub
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Legnica
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. Opis przedmiotu zamówienia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Usługa projektowa w ramach zadania Numer 4-,,Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku SDK ,,ATRIUM" w Legnicy przy ul. Pomorskiej 19" zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie numer RPDS.03.03.01-02-0012/17. Rodzaj zamówienia Usługi projektowe
Szczegółowy przedmiot zamówienia Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie określonym audytem energetycznym budynku przy ul. Pomorskiej 19 w Legnicy wg wybranego wariantu optymalnego,w szczególności obejmującym: ? docieplenie ściany zewnętrznej budynku wraz z robotami towarzyszącymi, ? docieplenie ściany zewnętrznej cokołowej budynku wraz z robotami towarzyszącymi, ? docieplenie stropodachu nad salą widowiskową, ? wymianę drzwi wejściowych do budynku, ? wymianę systemu ogrzewania sali widowiskowej na aparaty grzewcze, ? montaż centrali wentylacyjnej (elementy systemu wentylacji), ? wymianę części magistrali przewodów rozdzielczych instalacji c.o. wraz izolacją, ? wymianę źródeł światła i opraw oświetleniowych w technologii LED, ? instalacja OZE, ponadto w zakresie określonym przez zamawiającego w szczególności obejmującym: ? montaż klimatyzacji - sala widowiskowa. W ofercie należy uwzględnić w szczególności: a) inwentaryzację budynku z oceną stanu technicznego w niezbędnym zakresie do wykonania prac projektowych oraz kosztorysowych, b) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z kolorystyką budynku zawierającego: termomodernizację ścian zewnętrznych styropianem wraz z robotami towarzyszącymi, termomodernizację cokołu zewnętrznego styropianem wraz z robotami towarzyszącymi (m.in. wyrównanie terenu dookoła budynku) c) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego zawierającego: termomodernizację stropodachu nad salą widowiskową przy użyciu styropapy, wymianę drzwi metalowych wejściowych, d) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego zawierającego: wymianę części magistralnych przewodów rozdzielczych centralnego ogrzewania w obrębie budynku wraz z ich zaizolowaniem, wymianę systemu ogrzewania sali widowiskowej z nagrzewnicy zlokalizowanej w wentylatorowni na aparaty grzewcze zlokalizowane bezpośrednio w obsługiwanej strefie (aparaty grzewcze zasilane z centralnego ogrzewania), rozbiórkę istniejących kanałów wentylacyjnych sali widowiskowej oraz rozbiórkę centrali wentylacyjnej, montaż centrali wentylacyjnej dla sali widowiskowej z rekuperacją powietrza oraz nowymi przewodami, e) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego zawierającego:montaż klimatyzacji na sali widowiskowej typu

kasetonowego, czterostronnego, f) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego zawierającego:wymianę źródeł światła i opraw oświetleniowych na wykonane w technologii LED, z niezbędną przebudową instalacji oświetleniowej, w celu uzyskania wymaganego natężenia oświetlenia w pomieszczeniach wraz z badaniem natężenia oświetlenia, g) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego zawierającego:montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 5kW na dachu budynku z wykonaniem ekspertyzy dachu i określenia najlepszego położenia baterii fotowoltaicznych i wyliczeniem produktywności instalacji (nie mniejsza niż 950 kWh/kW) wraz z niezbędnymi instalacjami przyłączeniowymi do sieci energetycznej, h) wykonanie przedmiarów robót opracowanych wg KNR, i) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wszystkich robót, j) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, k) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, l) sporządzenie kosztorysów,,ślepych"w wersji papierowej i elektronicznej w formacie ,,Excel" wg załączonego wzoru i w rozbiciu na następujące kosztorysy: -Ściany zewnętrzne budynku - docieplenie ścian metodą SETICS wraz z robotami towarzyszącymi (etap 1). -Ściany zewnętrzne usług - docieplenie ścian metodą SETICS wraz z robotami towarzyszącymi (etap 1a). - Ściany zewnętrzne (cokołowe) budynku - docieplenie ścian metodą SETICS wraz z robotami towarzyszącymi (etap 2). - Ściany zewnętrzne (cokołowe) usług - docieplenie ścian metodą SETICS wraz z robotami towarzyszącymi(etap 2a) - Ściany zewnętrzne sali widowiskowej - docieplenie ścian metodą SETICS wraz z robotami towarzyszącymi (etap 3). - Ściany zewnętrzne (cokołowe) sali widowiskowej - docieplenie ścian metodą SETICS wraz z robotami towarzyszącymi (etap 4). - Stropodach nad salą widowiskową - docieplenie stropodachu styropapą (etap 5). - Drzwi budynku metalowe - wymiana drzwi wejściowych (etap 6). - System ogrzewania - wymiana części magistrali przewodów rozdzielczych instalacji c.o. wraz z izolacją(etap 7a). - System ogrzewania - wymiana systemu ogrzewania sali widowiskowej na aparaty grzewcze(etap 7b). - System ogrzewania - wymiana części magistrali przewodów rozdzielczych instalacji c.o. wraz z izolacją(etap 7c). - Sala widowiskowa - montaż centrali wentylacyjnej (elementy systemu wentylacji) (etap 8). - Sala widowiskowa - montaż klimatyzacji (etap 8a). - Wymiana oświetlenia - wymiana źródeł światła i opraw

oświetleniowych w technologii LED (etap 9). - Instalacja OZE. m) uzyskanie w imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Piekary" w Legnicy wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań - projektowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa, n) przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych. Opracowania określone w pkt. od a) do l) powinny spełniać odpowiednio wymogi przepisów prawa: ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 ze zmianami), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 poz. 1422 ze zmianami), rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, z uwzględnieniem § 11 ust. 1 pkt 10. (Dz. U. z 2012r. poz. 462), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz U. z 2003r., nr 120 poz. 1126 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013r. poz. 1129), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 130 poz. 1389). Podczas opracowywania Dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania na bieżąco projektowanych rozwiązań z Działem Specjalistów Branżowych Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Piekary" w Legnicy. Dokumentację projektową wraz z wnioskami, o której mowa w pkt. a) do n) należy wykonaćw terminie do dnia 20.08.2018r., w tym uzyskać uzgodnienie przyjętych rozwiązań z Działem Specjalistów Branżowych Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Piekary" w Legnicy do dnia 25.07.2018r.

Zamawiającemu należy dostarczyć w wersji papierowej: Projekt budowlany i wykonawczy w 4 egz.; specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót w 2 egz.; plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 4 egz.; przedmiary robóti kosztorys inwestorski, kosztorysy ,,ślepe" wraz z wnioskami o pozwolenie na budowę lub zgłoszeniem w 2 egz.;oraz wszystkie opracowania projektowe w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD w formacje pdf i edytowalnej. Dodatkowe uwagi W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia jak i załącznikach użyto nazw własnych - oferent może zaproponować inne rozwiązania o równoważnych parametrach technicznych, jakościowych i użytkowych. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest zapoznać się w sposób szczegółowy z opisem przedmiotu zamówienia, dokonać w przypadku konieczności wizji lokalnej w celu ujęcia w swojej ofercie wszystkich niezbędnych kosztów realizacji zamówienia. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu. Zamawiający udostępnia do wglądu (z możliwością kopiowania) dokumentację inwestycyjną. Wizja lokalna możliwa po wcześniejszym umówieniu się. Obowiązki Wykonawcy - Wykonanie przedmiotu zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej - Uzyskanie wszelkich danych i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia - Wykonanie zadania z dołożeniem należytej staranności - Konsultowanie z Zamawiającym założeń oraz postępów prac w ramach zadania Obowiązki Zamawiającego - Zamawiający umożliwi wgląd w całą dokumentację projektową w której jest w posiadaniu celem lepszego zapoznania się z uwarunkowaniami przedmiotu

zamówienia wyłącznie na prośbę Wykonawcy - Dokonania odbioru przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia Warunki płatności Warunki płatności określa umowa z Wykonawcą. Oferty wariantowe i cząstkowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych i wariantowych.

CPV: 71.22.00.00-6

Dokument nr: ZO/0012/4/06/2018-DP

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi 15.06.2018r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego. Miejsce i sposób składania

Składanie ofert:
Termin składania ofert 14.06.2018r. do godz. 14:00(liczy się data wpływu kompletu dokumentów do Zamawiającego )
1. Oferty należy złożyć pocztą e-mail na adres piekary@sm-piekary.pllub pisemnie w siedzibie Zamawiającego: ul. Bieszczadzka 1a w Legnicy, pok. 1 (sekretariat) 2. Oferta powinna być dostarczona osobiście, przesłana za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź

kurierskiej na w/w adreslub wysłana pocztą e-mail na adres piekary@sm-piekary.pl Liczy się data i godzina dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia - 18.06.2018 r. Termin zakończenia realizacji zamówienia - 20.08.2018 r. Miejsce realizacji zamówienia - ul. Pomorska 19 w Legnicy

Wymagania:
II. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia : Warunki udziału w postępowaniu Wykonawca musi spełnić następujące warunki : 1.W zakresie posiadanych uprawnień Posiadać uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Posiadać aktualny (nie starszy niż 3 m-ce od daty złożenia Oferty) odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej uprawniające do wykonywania przedmiotu zamówienia. Na potwierdzenie spełniania ww. wymogówZamawiający żąda uzupełnienia wykazu znajdującego się w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) oraz dołączenie odpisu lub zaświadczenia do załączników Formularza ofertowego. 2.W zakresie wiedzy i doświadczenia W okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie: wykonał co najmniej 2 projektów budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku o

podobnej skali, charakterystyce i stopniu złożoności jak przedmiot zamówienia. Na potwierdzenie wykonania ww. prac Zamawiający żąda uzupełnienia wykazu znajdującego się w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) oraz dołączenia do Formularza ofertowego referencji/ potwierdzenia wykonania robót w formie załącznika. Zasady spełnienia i weryfikacji udziału w postępowaniu Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w Załączniku nr 1 - Formularz ofertowy oraz w przedkładanych wymaganych dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Ocena dokonywana 0-1 (nie spełnia/ spełnia) Na potwierdzenie spełnienia opisanych warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany złożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: 1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wraz z dokumentacją 2. Załącznik nr 5 - Oświadczenie oferenta
III. Kryterium, jego znaczenie i sposób oceny ofert Kryterium wyboru Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich rangą : 1. Cena brutto - waga 100% Zasady spełnienia i weryfikacji kryteriów wyboru 1.Oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów: Kryterium nr 1 - Cena brutto W kryterium CENA BRUTTO kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty wg następującego

wzoru : C = [Cmin/Cbad] x 100 pkt Gdzie: C - ilość punktów oferty badanej Cmin - cena brutto minimalna spośród wszystkich ważnych ofert Cbad - cena brutto oferty badanej Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku Podsumowanie : Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, spełniająca wszystkie warunki dostępu, złożona przez niewykluczonego z postępowania Wykonawcę, która uzyska największą ilość punktów. Kryteria weryfikowane będą na podstawie informacji przedstawionych przez Wykonawcę, a określone zadeklarowane warunki będą przepisane do właściwej umowy dotyczącej wykonania przedmiotu zamówienia. Informacje na temat zakresu wykluczenia : Wykonawcą zamówienia nie może być Wykonawca, z którym Zamawiający jest powiązany osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Nie istnieje inne powiązanie, które powodowałoby faktyczne naruszenie zasady konkurencyjności. Weryfikacja na podstawie Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Dopuszczalne warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy, wraz ze skutkami wprowadzania takich zmian lub jeżeli wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności: 1. Terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy 2. Sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy 3. Formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy - jeżeli dotyczy 4. Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uznawane będą zdarzenia takie jak wojna, atak terrorystyczny, katastrofa, stan klęski żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar na które strony nie mają wpływu 5. Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy 6. Zmiany osoby lub osób uprawnionych do kontaktów Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadkach wymagających uzyskania zgody instytucji finansującej projekt, wprowadzenie zmian możliwe jest po uzyskaniu zgody. Opis sposobu ustalania ceny 1. Cena podana w ofercie jest ceną całkowitą/ryczałtową brutto, musi uwzględniać

wszystkie wymagania związane z zamówieniem oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i nie może ulec zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. 2. Wszelkie koszty dodatkowe, które wystąpią w okresie realizacji zamówienia, a które Wykonawca mógł przewidzieć na etapie składania oferty, a nie zawarł ich w cenie oferty, będą ponoszone w ramach wynagrodzenia Wykonawcy, co oznacza, iż Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot tego rodzaju kosztów dodatkowych przewyższających wynagrodzenie Wykonawcy. 3. Podana w ofercie cena brutto jest ceną całkowitą wraz z podatkiem Vat za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi kosztami. 4. W formularzu ofertowym należy podać cenę netto oraz jako osobną pozycję - należny podatek VAT i cenę brutto. 5. Cenę należy podać w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (z dokładnością do 1 grosza). 6. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny ofertowej w kilku wariantach. Zasady podwykonawstwa Zamawiający nie zastrzega, że Wykonawca ma obowiązek
osobistego wykonania kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcy. Za działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.
Na kopercielub w tytule e-maila musi znajdować się pełna nazwa Oferenta oraz numer Zapytania ofertowego. 3. Otwarcie ofert jest jawne, ocena nie jawna 4. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści informację na stronie internetowej Spółdzielni (http://www.sm-piekary.pl/ ). Opis sposobu przygotowania oferty : - Wykonawcy mają obowiązek zapoznać się dokładnie z treścią zapytania ofertowego wraz z załącznikami. - Wykonawcy przygotują i przedstawią swoje oferty zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wraz z załącznikami. - Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny (dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego) - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu - Oferta nie powinna zawierać żadnych nieczytelnych lub nieautoryzowanych poprawek i skreśleń. Ewentualne poprawki lub korekty błędów należy nanieść czytelnie oraz datować i zaopatrzyć podpisem co najmniej jednej z osób podpisujących ofertę.

- Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana (podpis i pieczątka) przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu. - Składana oferta wraz z załącznikami w postaci oświadczeń powinna być złożona w formie oryginału. Inne dokumenty mogą być złożone jako kopie potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. - Zamawiający nie zwraca Wykonawcom dokumentów zawartych w ofercie. - Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca. - Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek, modyfikacji i uzupełnień przed upływem terminu składania ofert. - Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta tj. odpowiednio oznakowana z dopiskiem ,,ZMIANA". - Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia - według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian, poprawek,

modyfikacji i uzupełnień - z dopiskiem ,,WYCOFANE". - Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. - Oferty oznaczone napisem ,,ZMIENIONE" będą otwierane w pierwszej kolejności. - Oferty wycofane nie będą otwierane. Termin związania ofertą : Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Podstawa i tryb postępowania Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020: Rozeznanie rynku, zamówienie powyżej 20 tys. zł netto, a poniżej 50 tys. zł netto włącznie. Wartość zamówienia poniżej progu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) Pozostałe informacje 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył w oparciu o przyjęte kryteria najkorzystniejszą ofertę. Negocjacje cenowe zostaną podjęte w szczególności w przypadku, gdy zaoferowana cena będzie wyższa od założonej przez Zamawiającego. 3. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zaoferują przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym. 4. Istnieje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień publicznych dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia publicznego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od

zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Zamówienie dodatkowe zostaną udzielone po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą. 5. Oferty niespełniające któregokolwiek z wymagań zostaną odrzucone. 6. W przypadku oczywistych omyłek, braku podpisu, braku załącznika innego niż formularz ofertowy Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia braków. Wezwanie dokonywane jest w formie e-mail na adres wskazany w formularzu ofertowym. Wykonawca ma możliwość uzupełnienia wskazanych braków w terminie do 7 dni roboczych od daty wysłania wezwania. Dla spełnienia terminu liczy się data wpływu uzupełnień do Wnioskodawcy na adres, o którym mowa w części powyżej niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku braku uzupełnień, oferta zostanie odrzucona bez dalszego rozpatrzenia. 7. Zleceniodawca powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożą oferty o wynikach postępowania. 8. Z wybranym Oferentem zostanie podpisana umowa na zasadach określonych w formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. Załączniki 1. Załącznik nr 1- Formularz oferty, 2. Załącznik nr 2 -Wzórkosztorysu ,,ślepego", 3. Załącznik nr 3 -Wzór umowy z Wykonawcą, 4. Załącznik nr 4 - Audyt energetyczny budynku 5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie oferenta

Kontakt:
Osoba do kontaktów:
Mieczysław Pakuła
Telefon kontaktowy:
76 855 07 61 wew. 117

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.