Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2881z ostatnich 7 dni
11876z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana stolarki okiennej

Przedmiot:

Wymiana stolarki okiennej

Data zamieszczenia: 2018-06-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Biała Podlaska
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
powiat: Biała Podlaska
tel. 83 341 61 77
teresa.staszewska@bialapodlaska.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Biała Podlaska
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego przy ul.
Kraszewskiego 1 w Białej Podlaskiej.
1. Szczegółowy opis przedmiot zamówienia:
1) wymiana okien drewnianych na okna drewniane ( z drewna sosnowego,
warstwowo klejonego o przekroju 68 mm),
2) wywiezienie okien z rozbiórki na odległość do 1 km,
3) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót stanowiący
załącznik nr 1 do siwz.
4) Wykonawca przed wymianą uzgodni i zatwierdzi u Konserwatora Zabytków
parametry i wygląd okien.
Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą kosztorys ofertowy sporządzony
metodą uproszczoną (przygotowany zgodnie z przedmiarami robót stanowiącymi załącznik
nr 1 do SIWZ).
1. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji jakości wykonania przedmiotu
umowy na okres 5 lat od dnia bezusterkowego odbioru końcowego.
2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach
opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

CPV: 4545421135-9

Dokument nr: ZP.271.6.10.2018.TST2

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Ogólnej pok. nr 8
w zamkniętej kopercie z napisem ,,Oferta na wymianę stolarki okiennej w budynku
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego przy
ul. Kraszewskiego 1 w Białej Podlaskiej" w terminie do 14.06.2018 r. do godziny 12:00.
1. Otwarcie nastąpi w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, pok. 116 o godzinie 12:15.

Miejsce i termin realizacji:
1. rozpoczęcie robót: po podpisaniu umowy
2. zakończenie robót: 20 sierpnia 2018 r.

Wymagania:
V. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
1. formularz oferty - załącznik nr 4,
2. kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną.
VI. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie
z niniejszym SIWZ.
2. Wykonawca ma prawo przesłać tylko jedną ofertę.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
VIII. Opis sposobu obliczania ceny oferty
1. Wykonawca może podać tylko jedną cenę.
2. Cena brutto oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji całego
przedmiotu zamówienia.
IX. Kryterium oceny oferty.
1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteriumprzypisując
mu odpowiednio wagę procentową:
cena oferty brutto - 100%
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
X. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.
O wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomimy oferentów e-mailem.

Kontakt:
IV. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
Nazwisko i imię
Stanowisko służbowe
Tel./e-mail
Mieczysław Najdychor
Wydział Edukacji
w godz. 7:30-15:30
Tel.: 83-341-68-37
teresa.staszewska@bialapodlaska.pl
Teresa Staszewska
Referat Zamówień Publicznych
UM pok. Nr 116
w godz. 7:30-15:30
Tel.: 83-341-61-77
teresa.staszewska@bialapodlaska.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.