Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2881z ostatnich 7 dni
11876z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie zabudowy wewnętrznej do dwóch samochodów Peugeot Boxer

Przedmiot:

Wykonanie zabudowy wewnętrznej do dwóch samochodów Peugeot Boxer

Data zamieszczenia: 2018-06-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Dozoru Technicznego w Krakowie
Rydla 50
30-087 Kraków
powiat: Kraków
Telefon: +48 22 101 02 02
zapytania@opennexus.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/138516
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie zabudowy wewnętrznej do dwóch samochodów Peugeot Boxer
1 Wykonanie zabudowy Zabudowa pojazdu Peugeot Boxer L4H2, w celu dostosowania dla mobilnego laboratorium emisji akustycznej
1 szt.
2 Wykonanie zabudowy Zabudowa pojazdu Peugeot Boxer L4H2 dla celów laboratorium mobilnego - warsztatowa
1 szt.

Dokument nr: ID 138516

Składanie ofert:
Rozpoczęcie transakcji: 2018-06-08 17:20:05
Zakończenie transakcji: 2018-06-14 23:59:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/prepare-xls-for-adding-offers/138516

Miejsce i termin realizacji:
Najwcześniejszy termin dostawy:
Najpóźniejszy termin dostawy:
Miejsca dostaw

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja:
Wymagania i specyfikacja
W imieniu Urzędu Dozoru Technicznego zapraszamy wykonawców do składania ofert na wykonanie zabudowy wewnętrznej do dwóch samochodów Peugeot Boxer, zgodnie z opisami przedmiotuzamówienia, posiadanymi szkicami oraz wymaganiami, które zawierają załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do nn. zapytania ofertowego.
Do oferty prosimy dołączyćświadectwo homologacji/autoryzacji Peugeot.
Istotne warunki realizacji zamówienia:
Zamówienierealizowane będzie w formie pisemnej umowy;
Zamawiający wymaga, wypełnienia załączonego Formularza cenowego - załącznik nr 3 (wpliku Excel) oraz jego załączenie do złożonej oferty
Termin realizacji zamówienia:do50 dni od dnia podpisania umowy - termin obwarowany karą umowną w wysokości0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w realizacji zamówienia.
Dwa etapy realizacji umowy:EtapI - Projekt zabudowy - do akceptacji Zamawiającego
EtapII - Wykonanie zabudowy
Termin płatności:28dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktury z podpisanym przez obiestrony protokołem zdawczo - odbiorczym
Okres gwarancji na wykonaną zabudowę:minimum24 miesiące
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
Kryteria oceny ofert:
Cena (C) - waga kryterium 90%
Zamawiający przyzna punkty wyliczając cenę wgponiższego wzoru:Pkt = (cena oferty najniższej nie podlegającejodrzuceniu/cena badanej oferty) x 90
Okres gwarancji na wykonaną zabudowę (G) - wagakryterium 10%
Zamawiający przyzna punkty za okres gwarancji wnastępujący sposób:
Gwarancja 24 miesiące (minimalna) 0 pkt
Gwarancja 36 miesięcy 10 pkt
Punkty przyznane ofercie w ramach kryteriów ocenyofert będą stanowić końcową ocenę oferty. Zamawiający dokona obliczeń ww. punktów zdokładnością do dwóch miejsc po przecinku wg zasad matematycznych.
Osoby do kontaktów z ramienia UDT: Marcin Szczerbiński,tel. 22 57 22 315; email: marcin.szczerbinski@udt.gov.plMichał Rędzio, tel. 22 57 22 261; kom. 504 207 687,email: michal.redzio@udt.gov.pl
Informacje o RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej ,,RODO", informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie ul. Szczęśliwicka 34, kod pocztowy 02-353,
Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych - Inspektorem Ochrony Danych, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: iod@udt.gov.pl), oraz strony internetowej (www.udt.gov.pl),
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie i realizacją zamówienia publicznego nr zapytania ofertowego 138516 na wykonanie zabudowy w dwóch samochodach dostawczych Peugeot Boxer (dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer) prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku pytań:
- technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym dolnym rogu "Pytania do specyfikacji" lub pod nr tel. 22 57 22 315
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Wymagania dodatkowe
Dodatkowe koszty (wszelkie dodatkowe koszty, po stronie Wykonawcy, proszę potwierdzić)
Gwarancja (min. 24 miesięcy, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy)
Termin realizacji (60 dni od podpisania umowy, proszę potwierdzić)
Warunki płatności (28 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić)
RODO (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa, w tym przypadku w polu ,,Twoja propozycja lub komentarz" proszę wpisać ,,Nie dotyczy".)
offer_value (Wartość oferty)
Preferowany termin płatności w dniach:

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/ 2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus. 3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus. 4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie. 5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
UDT
Rydla 50
30-087 Kraków
E-mail: zapytania@opennexus.pl
Telefon: +48 22 101 02 02
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.