Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2881z ostatnich 7 dni
11876z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup 30 l impregnatu do drewna ogrodowego

Przedmiot:

Zakup 30 l impregnatu do drewna ogrodowego

Data zamieszczenia: 2018-06-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Góra
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
powiat: górowski
tel: 0 65 544 36 00, fax: 065 543 26 58
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Góra
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw z przeznaczeniem dla sołectwa Szedziec
2.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup 30 l impregnatu do drewna ogrodowego w kolorze PALISANDER

Dokument nr: BO. 331.30.2018 08.06.2018r.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 czerwca 2018 r. godz. 1115 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 205.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego (Góra, ul. Mickiewicza 1) w pok. nr 101 w terminie do dnia 14 czerwca 2018 roku do godz. 11 00.

Kopertę należy zaadresować jak niżej:

Urząd Miasta i Gminy w Górze

Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw z przeznaczeniem dla sołectwa Szedziec.

ul. Mickiewicza 1 56-200 Góra

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w ogłoszeniu) ponosi Wykonawca.

Miejsce i termin realizacji:
Przedmiot zamówienia winien być zrealizowany zgodnie z terminem wskazanym w zleceniu.

Wymagania:
2.2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
4. Warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w. sytuacji technicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

5. Oświadczenia i dokumenty, które winni załączyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru Zamawiającego (załącznik nr 2),

b) wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,

Uwaga: Wykonawca nie ma obowiązku załączyć do oferty odpisu z KRS lub informacji

z centralnej informacji o działalności gospodarczej. Wykonawca w treści formularza ofertowego zawiera informację z odesłaniem do strony, z której Zamawiający może pobrać wydruk.

Jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, wskazane w pkt. 5 w niewłaściwej formie lub złoży dokument zawierający błędy, Zamawiający wezwie wykonawcę do usunięcia braku we wskazanym terminie. W przypadku nie uzupełnienia dokumentów lub w sytuacji, gdy uzupełnione dokumenty nadal będą zawierały błędy Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.

Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem ich konsekwencji oraz inne omyłki nie powodujące istotnych zmian w treści oferty.

UWAGA: Jeżeli Wykonawca składa kopie dokumentów - winny być one poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

6 . Sposób obliczenia ceny.

Cena winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do poniesienia w celu realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i wszystkie składniki cenotwórcze, które są konieczne do uwzględnienia aby zamawiany przedmiot zamówienia realizowany był w sposób należyty, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zamawiającego.

7. Kryteria oceny ofert.

- cena - 100 %

8. Zawartość oferty.

Oferta winna zawierać:

1.wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1)

2. wypełnione oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2),

Oferta winna być podpisana przez osobę właściwie umocowaną. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentu rejestrowego do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo. Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (każda strona oferty parafowana).
10. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty.

11. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli:

nie złożono żadnej ważnej oferty,
cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Kontakt:
Osobą upoważnioną do kontaktu w zakresie przedmiotowego zamówienia są:

- Weronika Mazur - podinspektor ds. funduszu sołeckiego, tel. 65/544 36 37

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.