Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2881z ostatnich 7 dni
11876z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót remontowych

Przedmiot:

Wykonanie robót remontowych

Data zamieszczenia: 2018-06-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Mszana
ul. 1 Maja 81
44-325 Mszana
powiat: wodzisławski
tel. : 32 475 97 40 tel. 32 475 97 57, 697 687 844
marek.malek@mszana.ug.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Mszana
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Wykonanie robót remontowych urządzeń skateparku w Gogołowej przy ul. Okrężnej. W skład urządzeń objętych remontem wchodzą:
2.1. Quarter pipę
2.2. Minirampa
2.3. Grindbox 3
2.4. Grindbox 14
2.5. Grindbox 12
2.6. Ławka 4
Remont urządzeń obejmować będzie wymianę płyt ze sklejki laminowanej i sklejek antypoślizgowych, wymianę uszkodzonych kratek wentylacyjnych, wymianę uszkodzonych kantówek konstrukcji nośnej, wyminę mat bocznych z wentylacjami, wypełnienie szczelin pomiędzy płytami masą K+D. Przekrój wymienianych elementów musi być zgodny z istniejącym. Dla Ławki 4 należy wykonać naprawy mocowania urządzenia w płycie betonowej.
Zakres robót powinien ponadto obejmować inne czynności konieczne do wykonania a nie ujęte w zapytaniu. Urządzenia i ich uszkodzenia przedstawiono na dołączonej dokumentacji fotograficznej.

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 14 czerwca 2018 r. do godz. 12:00:
1). pocztą na adres:
Urząd Gminy Mszana
ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana
2) elektronicznie za pomocą platformy przetargowej Gminy Mszana pod adresem:
https://mszana.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html
Oferta nie musi zawierać kosztorysu.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Termin wykonania: 31 lipiec 2018 r.

Wymagania:
Cena ofertowa:
Cenę ofertową należy obliczyć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich czynności związanych z realizacją robót, jak również w oparciu o zapoznanie się z terenem robót. Do ceny ofertowej należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.
5. Wynagrodzenie i sposób płatności
1) Wynagrodzenie określone w cenie ofertowej musi obejmować wszystkie czynności związane z wykonaniem przedmiotowych robót określonych w zapytaniu oraz przedmiarze robót.
2) Za wykonaną robotę Wykonawca wystawi fakturę VAT lub rachunek, płatny przelewem na jego konto w terminie do 14 dni od wpływu faktury wraz z protokołem końcowego odbioru robót bez wad lub usterek.
6. Kryteria wyboru wykonawcy robót: najniższa kwota brutto. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego w przypadku gdy wartość oferty przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie robót. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty
najkorzystniejszej ze względu na to że dwie lub więcej ofert zostanie złożonych w takiej samej cenie. Zamawiający wezwie Wykonawców którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych.
7. Gwarancja:
Okres gwarancji 12 miesięcy na elementy objęte wymianie.
Termin usunięcia usterek: do 14 dni od potwierdzonego terminu zawiadomienia o usterkach lub spisania protokołu odbioru, przeglądu.
8 Kary umowne:
a. za opóźnienie w przekazaniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w umowie, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego do dnia zgłoszenia do odbioru (dzień zgłoszenia do odbioru nie jest liczony do biegu okresu opóźnienia), o ile odbiór został dokonany,
b. za opóźnienie w usunięciu wad wynikających z protokołu odbioru robót w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia,
c. za opóźnienie w usunięciu usterek wynikających z pisemnego wezwania do usunięcia usterek, protokołu odbioru robót lub protokołu przeglądu gwarancyjnego, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia.
Wykonawca za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.
Niezależnie od kar umownych, wyszczególnionych powyżej Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
Umowa na wykonanie robót budowlanych z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie w terminie do 14 dni od rozstrzygnięcia zapytania. Załącznikiem do umowy będzie kosztorys szczegółowy przedłożony przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy, zgodny z złożoną ofertą z wyszczególnieniem wszystkich czynników cenotwórczych (robocizna, materiały, sprzęt, narzuty). Rozliczenie kosztorysowe.

Kontakt:
Szczegółowych informacji udziela Pan Marek Małek tel. 32 475 97 57, 697 687 844, email: marek.malek@mszana.ug.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.