Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
516z dziś
3397z ostatnich 7 dni
12392z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sprzedaż z dostawa podsypki tłuczniowej

Przedmiot:

Sprzedaż z dostawa podsypki tłuczniowej

Data zamieszczenia: 2018-06-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej sp. z o.o.
Ul. Prokocimska 4
30-556 Kraków
powiat: Kraków
oferty.kruszywa1@pnuik.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
sprzedaż z dostawą (do miejsc wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszego Ogłoszenia o Zamówieniu - Warunków Zamówienia)podsypki tłuczniowej frakcji 31,50 mm-50,0 mm gat.1,kl.I na rzecz Zamawiającego na podstawie umowy zakupowej na podsypkę tłuczniową, o której mowa w podpunkcie 4 poniżej w ilościach i terminach określonych w załączniku nr 1 do niniejszego Ogłoszenia o Zamówieniu - Warunków Zamówienia.
2) ilość materiału stanowiącego przedmiot Zamówienia w rozbiciu na terminy poszczególnych dostaw(miesiące: czerwiec - wrzesień 2018) zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia o Zamówieniu - Warunków Zamówienia:
,,Zapotrzebowanie na dostawę podsypki tłuczniowej frakcji 31,5 mm-50,0 mm w gat.1 ,kl.I".

Otwarcie ofert: Miejsce i termin rozpoczęcia negocjacji - siedziba Zamawiającego, 13 czerwca 2018
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego dnia: 12 czerwca 2018, godzina: 11.15. Otwarcie ofert nie jest jawne.

Specyfikacja:
Sposób porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:
Korespondencję w zakresie niniejszego ogłoszenia należy przesłać na następujące dane kontaktowe :
- e-mail :oferty.kruszywa1@pnuik.pl
Integralną część Ogłoszenia o Zamówieniu - Warunków Zamówienia stanowią jego załączniki.
1. Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia ,,Zapotrzebowanie -na dostawę podsypki tłuczniowej frakcji 31,5 mm - 50,0 mm w gat.1 , kl.I ,,
2. Wzór umowy zakupowej podsypki tłuczniowej frakcji 31,5 -50mm

Składanie ofert:
Zamawiający w celu przystąpienia przez Wykonawców do postępowania zakupowego zobowiązuje Wykonawców do przedłożenia oferty w formie elektronicznej (tj. skan podpisanej oferty zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy w formacie o rozszerzeniu pdf.) na adres mailowy oferty.kruszywa1@pnuik.pl do dnia 12.06.2018r. do godziny11.00 (termin składania ofert).

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania Zamówienia:
Przedmiot zamówienia będzie podlegał dostawie w ilościach i terminach szczegółowo określonych w załączniku nr 1 do Ogłoszenia o Zamówieniu - Warunków Zamówienia.

Wymagania:
2. Tryb zamówienia:
1) Zapytanie ofertowe - określone w §13 ust.1 pkt 1w zw. z § 14Regulaminu udzielenia zamówień przez Spółkę Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie sp. z o.o.(zwanego dalej : Regulaminem). Pełna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem www.pnuik.pl pod linkiem www.zakupy.pnuik.pl
2) Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z treścią przedmiotowego Regulaminu i stosować jego zapisy w niniejszym postępowaniu, a także zapoznać się z treścią załączników do niniejszego Ogłoszenia o Zamówieniu - Warunków Zamówienia, w tym w szczególności ze wzorem umowy zakupowej na podsypkę tłuczniową wraz z załącznikami.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4) Wzór umowy sprzedaży podsypki tłuczniowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia o Zamówieniu - Warunków Zamówienia.
Przesłany plik powinien być zabezpieczony hasłem uniemożliwiającym otwarcie i odczytanie pliku przed upływem terminu wskazanego w podpunkcie 1), które to hasło zostanie przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę po upływie przedmiotowego terminu na żądanie Zamawiającego. Z otwarcia ofert zostanie sporządzony protokół.
3) Oferta w celu dopuszczenia do udziału w postępowaniu powinna zawierać wskazanie łącznej ceny brutto podsypki tłuczniowej w ilości i na warunkach dostawy określonych w załączniku nr 1 do niniejszego Ogłoszenia o Zamówieniu -Warunków Zamówienia.
4) Oferty otrzymane po terminie oznaczonym w podpunkcie 1, oferty niezabezpieczone odpowiednio przed możliwością ich otwarcia lub niezawierające wskazania wszystkich wymaganych w Ogłoszeniu o Zamówieniu - Warunkach Zamówienia danych podlegają odrzuceniu.
5) Przystępując do niniejszego postępowania zakupowego Wykonawca zobowiązuje się do złożenia po przeprowadzeniu negocjacji handlowych, o których mowa w pkt.4,oferty ostatecznej z terminem związania ofertą nie krótszym niż 45 dni od daty złożenia oferty ostatecznej.
Kryterium wyboru Wykonawcy:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium ceny całego przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 1 do Ogłoszenia o Zamówieniu - Warunków Zamówienia

Zamawiający oceni oferty zgodnie z poniższym kryterium:
Kryterium Cena - waga 100%.
Punkty przyznawane za podane wyżej kryterium będą liczone według następującego wzoru:

Kc= Knc/Kbc x 100
Gdzie:
Kc - liczba punktów w Kryterium cena,
Knc - najniższa ofertowana cena brutto,
Kbc- cena brutto badanej oferty.

W kryterium tym będzie oceniania cena, przez którą należy rozumieć całkowitą cenę brutto należną Wykonawcy za dostarczenie Przedmiotu umowy w całości. Znaczenie Kryterium ,,cena" - 100% (najlepsza spośród ofert może otrzymać max 100 pkt w tym kryterium).
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta niepodlegająca odrzuceniu z najwyższą liczbą punktów. Maksymalna ilość punktów, jaką może zdobyć wykonawca wynosi 100 pkt. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

8. Opis warunków udziału w Postępowaniu zakupowym oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków :
1) W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy złożą ofertę zgodnie z punktem 5 i punktem 9 Ogłoszenia o Zamówieniu - Warunków Zamówienia, z uwzględnieniem wymogów Regulaminu.
2) W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do odrzucenia oferty zgodnie z § 23 Regulaminu.
3) W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie w dostawie materiałów stanowiących przedmiot niniejszego Zamówienia.
4) Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia (zgodnie z pkt. 9).

9. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Postępowaniu zakupowym:
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Postępowaniu zakupowym następujących dokumentów:
1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
2) oświadczenia(podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentacji lub na podstawie przedłożonego pełnomocnictwa) o spełnieniu warunków udziału w Postępowaniu zgodnie z Regulaminem Ogłoszeniem o Zamówieniu - Warunkami Zamówienia wraz z oświadczeniem, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.
3) Zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.
4) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne - wystawionego nie wcześniej niż 3-m-ce przed upływem terminu składania ofert.
wzór Deklaracji Właściwości Użytkowych - w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego i spełniają wymagania określone w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Podsypki tłuczniowej Naturalnej i z Recyklingu Stosowanej w Nawierzchni Kolejowej ID-110 z 13.12.2016 r.
10. Zamawiający po przeprowadzeniu negocjacji handlowych, o których mowa w pkt 4 powyżej oraz w § 17 Regulaminu zaprosi Wykonawców spełniających warunki udziału w Postępowaniu zakupowym do składania ofert ostatecznych - informując ich jednocześnie o miejscu i terminie składania i otwarcia ofert ostatecznych.
W przypadku dokonania przez Zamawiającego po przeprowadzonych negocjacjach handlowych zmian w zakresie przedmiotu Zamówienia lub warunków jego realizacji Zamawiający przekazuje Wykonawcom wykaz zmian wynikających z tych negocjacji wraz z zaproszeniem do składania ofert ostatecznych.

11. Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 45 dni . Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

12. Opis sposobu obliczenia Ceny:
Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN, określona do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszych Warunków Zamówienia oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia.
W cenie należy ująć zysk Wykonawcy, a także wszelkie koszty związane z zakresem przedmiotu zamówienia oraz inne koszty, jakie są w ocenie Wykonawcy konieczne do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia.
W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.
Sposób obliczenia ceny oferty:
Ilość podsypki tłuczniowej(w tonach) x cena jednostkowa brutto jednej tony tłucznia (cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla wszystkich lokalizacji dostaw) = wartość brutto oferty / po zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku/.

Zamawiający poprawi w ofercie omyłki zgodnie z § 21 ust. 4-5 Regulaminu.
Do porównania przy ocenie oferty brana będzie całkowita wartość (cena) brutto oferty.
Zamawiający kontaktuje się z Wykonawcą zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w ofercie w tym w szczególności za pośrednictwem wskazanego adresu e - mail.
Oferty wariantowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

16. Zamawiający uprawniony jest do zamknięcia Postępowania zakupowego na zasadach określonych w § 25 Regulaminu, co Wykonawca akceptuje przystępując do postępowania.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.