Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2881z ostatnich 7 dni
11876z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja aparatury kontrolno-pomiarowej stacji wentylatorów głównych przy szybie SW-3

Przedmiot:

Modernizacja aparatury kontrolno-pomiarowej stacji wentylatorów głównych przy szybie SW-3

Data zamieszczenia: 2018-06-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Polska Miedź S.A w Polkowicach
Kaźmierzów
59-101 Polkowice
powiat: polkowicki
76 748 4244
Jakub.Fraszczak@kghm.com
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=391309
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Polkowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja aparatury kontrolno-pomiarowej stacji wentylatorów głównych przy szybie SW-3.
Opis postępowania Modernizacja aparatury kontrolno-pomiarowej stacji wentylatorów głównych przy szybie SW-3:
Zabudowa systemu w celu kontroli pracy wentylatorów głównych przy szybie SW-3.
Grupa asortymentowa O0450 - Przyrządy kontrolno pomiarowe, pozostałe
Czy umowa ramowa? Nie

Dokument nr: JGKP/DF/18/50931

Składanie ofert:
Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2018-06-12 08:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2018-06-19 08:00
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=391309

Wymagania:
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu 1. Posiadanie przez Wykonawcę odpowiedniej kadry technicznej - struktura zakładu górniczego - wymagani KDEM oraz osoba dozoru wyższego specjalności elektrycznej:
a) Do oferty dołączyć schemat struktury organizacyjnej wraz z dokumentami potwierdzającymi stosowne kwalifikacje.
2. Posiadanie doświadczenia w realizacji zadań związanych z zabudową aparatury kontrolno-pomiarowej i/lub automatyzacji oraz sterowania urządzeń. Do oferty dołączyć min. 2 referencje na realizację podobnych zadań w okresie ostatnich 5 lat.
3. Oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
4. Wykonawca nie będzie zlecać podwykonawstwa innym podmiotom lub osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Wykonawca nie będzie zatrudniał pracowników Zamawiającego.
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
d) nie są w sporze sądowym ze Spółką oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że Spółce przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy,
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie §11 Zasad wyboru wykonawców robót i usług, dostawców wyrobów oraz trybu zawierania umów na rzecz KGHM Polska Miedź S.A.
Postanowienia umowy/ zlecenia Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu wystawienia faktury VAT. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty realizacji niniejszego zadania. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść swoich wierzytelności powstałych na mocy niniejszego zlecenia.
a) Miejsce realizacji prac: Szyb SW-3
b) Warunki odbioru:
Zlecenie należy wykonać do dnia 30.08.2018 r.
c) Warunki płatności:
Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonane zlecenie, płatne będzie przez Zamawiającego, na podstawie prawidłowo sporządzonej faktury VAT w terminie 60 dni od dnia otrzymania oraz. na podstawie protokołu odbioru robót.
d) Kary:
Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu następujące kary umowne:
Za odstąpienie od zlecenia przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego netto.
Za odstąpienie od zlecenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego netto.
Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne:
Za odstąpienie od zlecenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego netto.
Za odstąpienie od zlecenia przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego netto.
Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zlecenia w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego netto
za każdy dzień opóźnienia.
Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego netto, za każdy dzień opóźnienia.
Wejście/wjazd/przebywanie na terenie Zamawiającego osób, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu umowy w stanie po spożyciu lub pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, traktowane będzie jako naruszenie obowiązków wynikających z Umowy, skutkujące możliwością naliczenia przez Zamawiającego kary umownej, w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każdy stwierdzony przypadek.
W przypadku nie wywiązywania się Stron z innych obowiązków wynikających z zapisów umowy Stronie poszkodowanej przysługuje roszczenie odszkodowawcze w wysokości poniesionej szkody.
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 1,0000

Kontakt:
KGHM Polska Miedź S.A
Imię: Jakub
Nazwisko: Frąszczak
Miejscowość: Polkowice Kaźmierzów
Kod pocztowy: 59-101
Email: Jakub.Fraszczak@kghm.com
Telefon: 76 748 4244

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.