Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
516z dziś
3397z ostatnich 7 dni
12392z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sprzęt chłodniczy

Przedmiot:

Sprzęt chłodniczy

Data zamieszczenia: 2018-06-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. A.Pawińskiego 5a
02-106 Warszawa
powiat: Warszawa
telefon: 22 592 21 45
bip@ibb.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wytwornica lodu płatkowego Scotsman Ice Systems AF 124 AS (nr kat.AF 124, Scotsman Ice Systems) - 1 szt.

Dokument nr: 7|SCH|2018

Składanie ofert:
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: bip@ibb.waw.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia:
14 czerwca 2018 r. do godziny 10:00

Miejsce i termin realizacji:
7. Termin wykonania zamówienia
do 8 tygodni
8. Miejsce realizacji zamówienia
Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. A.Pawińskiego 5a
02-106 Warszawa

Wymagania:
4. Gwarancja producenta
24 miesiące
5. Rękojmia
-
6. Czas wykonania realizacji obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi
-
2. Informacje dotyczące przygotowania oferty

a) Oferent może złożyć jedną ofertę. Jeżeli Oferent złoży kilka ofert, za wiążącą uznaje się ofertę złożoną
najpóźniej, chyba że przed terminem składania ofert Oferent wskaże, którą ofertę uznaje za wiążącą.
b) Oferta musi być sporządzona jest w języku polskim lub angielskim.
c) Oferta musi być czytelna.
d) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.
e) Oferta oraz formularze składane wraz z ofertą powinny być podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania Oferenta w obrocie gospodarczym.
f) Oferta może być złożona wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego (załącznik nr 1 - Formularz ofertowy)
albo w inny równoważny sposób.
g) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób
podpisującej/podpisujących ofertę.
h) Oferty kierowane do Zamawiającego powinny w temacie zawierać numer referencyjny Ogłoszenia.
3. Wybór najkorzystniejszej oferty
a) Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli będą
spełniały wymagania określone niniejszym Ogłoszeniem i zostaną złożone w wymaganym terminie.
b) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
c) Oferty będą oceniane według kryterium najniższej ceny.
d) Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów
i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.
e) W przypadku, gdy Oferty nie można wybrać z powodu wskazania, przez co najmniej dwóch Oferentów tej samej
ceny, Zamawiający wyśle, na adresy poczt elektronicznych wskazanych w Ofertach, powtórne zapytanie
dotyczące Przedmiotu Zamówienia. Oferenci zobowiązani będą w przeciągu 24 godzin od momentu otrzymania
ww. wiadomości do złożenia nowej Oferty.
f) W sytuacji opisanej w lit. e) powyżej, jeżeli powtórnie wskazana zostanie ta sama cena do realizacji
Zamówienia wybrany zostanie Oferent, który jako pierwszy wysłał Ofertę podstawową.
4. Wymagania dotyczące ceny
a) Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia
(w szczególności podatki, koszt transportu, ubezpieczenia i dostawy) oraz warunkami stawianymi przez
Zamawiającego.
b) Jeżeli cena oferty określona jest w innej walucie niż PLN to w celu wyboru najkorzystniejszej oferty
Zamawiający dokona przeliczenia jej na PLN wg średnich kursów walut obcych ogłaszanych przez NBP z dnia
publikacji Ogłoszenia.
c) Cena powinna mieć wyodrębniony należny podatek VAT (o ile występuje).
d) Może być tylko jedna cena za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości ceny.
IV. INFORMACJE PRAWNE
1. Podstawa prawna
a) Podstawą prawną niniejszego ogłoszenia jest art. 4d ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 t.j. z pózn. zm.) (dalej: ,,Ustawa") zgodnie z którym, nie
stosuje się Ustawy do zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac
badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez
zamawiającego produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów
badań lub rozwoju, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8.
b) Podstawą prawną niniejszego ogłoszenia są art. 30a - 30d pkt ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowaniu nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 t.j. z pózn. zm.).
c) Postępowanie o zamówienie z dziedziny nauki odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej.
d) Oferta wybrana jako najkorzystniejsza jest jawna i na żądanie podlega upublicznieniu.
e) Realizację zamówienia poprzedza przygotowanie przez Zamawiającego w formie elektronicznej ogłoszenia o
udzielonym zamówieniu. Ogłoszenie to zostanie zamieszczone stronie podmiotowej Zamawiającego
(http://ibbpan.bip.gov.pl/) w zakładce ,,zamówienia z dziedziny nauki".
2. Zastrzeżenia prawne

a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w dowolnym czasie bez podawania przyczyny:
o modyfikacji warunków udziału w postępowaniu;
o zmiany przedmiotu zamówienia;
o unieważnienia postępowania.
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej oferty bez podawania przyczyny.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.