Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2881z ostatnich 7 dni
11876z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Kompleksowa dostawa paliwa gazowego

Przedmiot:

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego

Data zamieszczenia: 2018-06-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Skarb Państwa - Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu
ul. 11 Listopada 37/59
26-600 Radom
powiat: Radom
tel. (48) 345-29-24; (48) 345-29-02 fax 048 345 21 03; 048 345 35 39
wir.kwp@ra.policja.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Radom
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego dla potrzeb jednostek, na których zlokalizowane są obiekty Policji garnizonu mazowieckiego. Przedmiot zamówienia obejmuje 2 zadania: Zadanie nr 1: KP Mszczonów - powiat żyrardowski
Zadanie nr 2: KWP Radom, ul. Pawia 5/21 - lokal mieszkalny/ kwatera - powiat radomski
Czas trwania umów 01.07.2018 r.- 30.06.2020 r. (tj. 24 miesiące)
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w ramach tych Zadań.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załącznikach tj. formularzach
ofertowych
- stanowiących wykazy cenniki asortymentowo ilościowe.

Dokument nr: 44 /WIR/2018

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia ofert:
Oferty cenowe proszę przesłać na numer fax-u 048 345 21 03; 048 345 35 39 lub adres e-mail: wir.kwp@ra.policja.gov.pl do dnia 13.06.2018 r. do godz. 12.00

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia:
Umowa zostanie zawarta na czas określony tj. 01.07.2018 r. do dnia 30.06.2020r. (2 lata).

Wymagania:
5. Kryteria wyboru ofert:
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie kryterium 100 % wartości brutto oferty.
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia, w zakresie wymaganych dokumentów i oświadczeń(np. posiadanie koncesji, zezwolenia) *:
a. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - załącznik/formularz ofertowy (czytelna nazwa firmy wraz z adresem Wykonawcy);
b. Podpisane Oświadczenia stanowiące załączniki do zaproszenia
c. Koncesję na obrót paliwami gazowymi poświadczoną za zgodność z oryginałem;
d. Oświadczenie o posiadaniu umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego umożliwiającą zawieranie umów kompleksowych
e. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w terminie umożliwiającym realizacje umowy (tj. określonym w punkcie 3 zaproszenia);
7. Projekt umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści*:
W załączeniu projekt istotnych postanowień umowy

8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego wniesienia*: brak
9. Warunki gwarancji i rękojmi (o ile nie zawiera ich projekt umowy) *:brak
10. Sposób przygotowania oferty:
1. Zamawiający wyraża zgodę na składanie ofert w postaci elektronicznej i droga faksową.
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie składniki i koszty związane z wykonaniem zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie pozycje w wykazie-cenniku asortymentowo ilościowym, stanowiącym formularz ofertowy.
4. Formularz ofertowy stanowiący ofertę Wykonawcy musi być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem, lub opatrzone parafą na pieczęci imiennej przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
5. Zaleca się, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany były parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
ó.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
7. Zamawiający w toku badania oferty poprawi oczywiste omyłki rachunkowe.
13. Dopuszcza się negocjacje z przynajmniej trzema Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty. W przypadku braku takiej ilości ofert Zamawiający podejmie negocjacje ze wszystkimi Wykonawcami, którzy złożyli oferty. W przypadku postępowań powyżej 60 000 zł brutto negocjacje są obligatoryjne i przeprowadzane w formie pisemnej lub osobistego stawiennictwa Wykonawców. Negocjacje przeprowadza się jednokrotnie.
14. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej RODO), Zamawiający informuje, iż dane osobowe Wykonawców przesyłających oferty handlowe będą przetwarzane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu ul. 11-lisopada 37/59, 26-600 Radom dla potrzeb niezbędnych do udzielania zamówienia publicznego, a dane osobowe/zakupowe najkorzystniejszego pod względem złożonych ofert Wykonawcy do celów realizacji umowy.

Kontakt:
4. Osoba wyznaczona do kontaktów z wykonawcami: Karolina Nówek tel. (48) 345-29-24; (48) 345-29-02.

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.