Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
516z dziś
3397z ostatnich 7 dni
12392z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa ścian zewnętrznych budynku handlowo-usługowego

Przedmiot:

Przebudowa ścian zewnętrznych budynku handlowo-usługowego

Data zamieszczenia: 2018-06-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnie Mieszkaniowa ,,ZGODA" w Brzegu
Robotnicza 5
49-300 Brzeg
powiat: brzeski (opolski)
77 448 20 00
Województwo: opolskie
Miasto: Brzeg
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-06-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,ZGODA" w Brzegu ul. Robotnicza 5
w trybie art. 66-70 kodeksu cywilnego, zaprasza do złożenia oferty na zadanie: ,,Przebudowa ścian zewnętrznych budynku handlowo-usługowego w Brzegu przy ul. Ofiar Katynia 11-13" obejmująca docieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont zadaszenia tarasu " zgodnie z projektem technicznym i warunkami zamówienia

Otwarcie ofert: Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2018 r. o godz. 12 15

Składanie ofert:
IV.
1. Przy wykonywaniu robót remontowych należy stosować wyroby wprowadzone do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych( Dz.U 2004r. nr 92 poz. 38 i.
2. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty (załącznik nr 1)
3. Ofertę cenową należy złożyć do dnia 14.06.2018r. do godziny 1200 w Sekretariacie Zamawiającego z napisem:
Oferta- ,, Przebudowa ścian zewnętrznych budynku handlowo-usługowego w Brzegu przy ul.
Ofiar Katynia 11-13 "- nie otwierać do godz. 1200
5. Oferent składający ofertę musi wykazać się, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, Zamawiający uzna za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 2 roboty polegające na dociepleniu ścian w ilości ponad 1 000m2. Do oferty należy załączyć w formie oryginałów albo kserokopii referencje, bezpośrednio od Zamawiających ogłaszających przetargi ( z dopiskiem na referencjach ,,wykonawca wyłoniony w przetargu"). Dopisek w referencjach wykonawca wyłoniony w przetargu nie dotyczy wykonawców, którzy już wykonywali roboty na rzecz Spółdzielni ,,ZGODA' Referencje muszą dotyczyć robót dociepleniowych ścian budynków. Kserokopie referencji muszą być poświadczone przez Wykonawcę ,,za zgodność z oryginałem" Punktacja liczona będzie od wartości wykonanych robót, zgodnie z załączonymi referencjami. Dla spółki z ograniczaną odpowiedzialnością wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (przy czym kapitał założycielski spółki musi wynosić pięćdziesiąt tysięcy).

Wymagania:
I. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
Podana w ofercie uśredniona cena docieplenia ścian budynku, wymiany stolarki okiennej i
drzwiowej, remontu zadaszenia tarasu wraz ze wszystkimi kosztami i czynnikami
cenotwórczymi, bez podatku VAT musi uwzględniać zakres robót określony w Szczegółowych
Warunkach Zamówienia i projekcie technicznym.
Przyjmujący zamówienie w trakcie realizacji umowy nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia.
W związku z powyższym oferowana wycena zadania musi zawierać wszelkie koszty
niezbędne do zrealizowania zamówienia uwzględniające wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien zapoznać się z przyszłym placem budowy oraz jego otoczeniem w celu oceny, na własną odpowiedzialność kosztów i czynników koniecznych do przygotowania jego oferty i podpisania umowy na roboty objęte zadaniem. Podstawą obliczenia ceny oferty są: dokumentacja techniczna, warunki zamówienia oraz warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (bez przedmiaru robót kosztorysowych).
II. Szczegółowe Warunki Zamówienia docieplenia ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi określone zostały w pkt 6 projektu technicznego - rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe.
Planowana realizacja zadania w dwóch etapach: pierwszy etap rok 2018- wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę PCV w kolorze zewnętrznym antracytowym, wewnętrznym białym - ściana frontowa i szczyty, docielenie ściany fronowej i szczytów, remont zadaszenia tarasu. Etap drugi rok 2019- wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę PCV w kolorze zewnętrznym antracytowym, wewnętrznym białym ściany tylnej budynku, docieplenie ściany tylniej.
Przy dociepleniu ścian powierzchnie nie ocieplone powyżej 0,5m? i powierzchnie docieplenia ościeży nie będą wliczane do powierzchni docieplenia. Przy wymianie stolarki ściany tylnej uwzglęnić rozebranie przemurowań otworów okiennych od wewnątrz pomieszczeń. Kolorystykę elewacji wykonać w wersji nr 2.
Ponadto musi zawierać następujący zakres robót
1. Montaż rusztowania, praca rusztowania w okresie wykonywania robót oraz rozbiórka rusztowania po wykonaniu robót
2. Zabezpieczenie stolarki przed uszkodzeniem.
3. Oczyszczenie powierzchni ścian docieplanych z kurzu i brudu,.
4. Sprawdzenie stanu istniejących tynków elewacji pod kątem czystości i przyczepności. W przypadku stwierdzenia odparzeń tynku, roboty te traktowane będą jako roboty dodatkowe.
5. Przygotowanie podłoża zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robót a polegające na jego wyrównaniu.

III. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje:
- odszkodowania wynikłe w trakcie prowadzenia robót,
- zapewnienie stałego porządku i czystości na placu budowy
- zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy
- koszty związane z wywozem i utylizacją materiałów z demontażu
- uporządkowanie terenu po robotach i przywrócenie do stanu pierwotnego

Uwagi:
V. Kryteria oceny złożonych ofert.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryteriów:
- Cena oferty - 90%
- Wiarygodność techniczna - 10%
Lp. Kryterium oceny Parametr oceny Waga oceny Maksymalna ilość pkt
kryterium za kryterium
1 Cena ofert 90 90
2 Wiarygodność techniczna 10 10
Razem 100 100
Sposób oceny ofert. W przypadku złożenia kompletnych ofert przez oferentów, u których wiarygodność techniczna jest wystarczająca do zrealizowania zadania, komisja może przyjąć, że jedynym kryterium branym pod uwagę przy wyborze oferentów będzie proponowana cena.
1. Cena oferty.
Ilość uzyskanych punktów dla oferty ocenianej będzie liczona według wzoru:
An= cena oferty najniższej
cena ofert ocenianej x 100pkx90%
Łącznie maksymalna ilość punktów za kryterium cena oferty 90 pkt.
2. Wiarygodność techniczna.
Ilość uzyskanych punktów dla oferty ocenianej będzie liczona wg wzoru:
B= bb x 100pkt x 10%
bm

bb - wartość wykonanych robót w ofercie badanej, potwierdzonych
referencjami,
największa wartość wykonanych robót spośród wszystkich badanych ofert,
Przy ocenie oferty uwzględniane będą referencje dotyczące tylko oferenta i tylko takie, które posiadają stwierdzenie wartości wykonanych robót ( bez podatku VAT).
Łącznie maksymalna ilość punktów za kryterium wiarygodności technicznej 10 pkt.
1. Dla każdej oferty będzie wyznaczony wskaźnik oceny oferty ,,Wn" stanowiący sumę punktów za poszczególne kryteria oceny,

An - liczba punktów za kryterium ceny oferty
Bn - liczba punktów za kryterium wiarygodności technicznej
2. Uzyskana punktacja zostanie zastosowana do wyznaczenia wskaźnika oceny oferty ,,Wn" i porównana ze wskaźnikiem uzyskanym przez pozostałe oferty.
VI. Informacje o trybie oceny ofert.
1. Oferty, które nie zostaną odrzucone, zostaną poddane ocenie, zgodnie z kryteriami oceny ofert określonych w niniejszych warunkach.
2. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert, zamawiający może żądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
VII. Uwagi końcowe
1. Obecność oferentów nie jest obowiązkowa.
2. Oferent o przyjęciu lub odrzuceniu oferty cenowej zostanie powiadomiony telefonicznie
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub alternatywnych.
4. Niespełnienie jednego z warunków wymienionych w cz. III pkt. 5, spowoduje odrzucenie oferty, bez dalszego rozpatrywania.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, bez podania przyczyn.
6. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o UZP
7. Dokumentacja do pobrania w dziale inwestycji i remontów SM Zgoda przy ul. Robotniczej 5 pok. 211

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.