Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3732z ostatnich 7 dni
15417z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i przykanalikami

Przedmiot:

Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i przykanalikami

Data zamieszczenia: 2018-07-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Łubowo
ul. Łubowo 1
62-260 Łubowo
powiat: gnieźnieński
tel. 614 275 930, faks 614 275 858
tomek@lubowo.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Łubowo
Wadium: 10.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i przykanalikami w m. Wierzyce, Gmina Łubowo
1. Przedmiotem zadania jest wykonanie kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i przykanalikami w m. Wierzyce, Gmina Łubowo. W wyniku realizacji inwestycji wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej w m. Wierzyce, na którą składają się w szczególności: kolektory sanitarne (PVC 200mm, 925,5m), przykanaliki (PVC 160mm, 180m, 33szt.), kanalizacja ciśnieniowa (PE90, 540,5m) oraz przepompownia ścieków z monitoringiem, w ilości 1 szt wraz z przyłączem elektroenergetycznym do już istniejącego złącza kablowo - pomiarowego ZK1x1P. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac zgodnie z dokumentacją techniczną z wyłączeniem części wodociągowej. Z uwagi na rozliczenie ryczałtowe, przy szacowaniu ceny Wykonawca winien uwzględnić wszelkie elementy procesu wykonawczego w tym: zorganizowanie na swój koszt placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż., zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej, oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy, przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem zamówienia, wykonanie operatu powykonawczego projektu wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót najpóźniej do dnia odbioru końcowego itd. Szczegóły zamówienia określa dokumentacja techniczna, która znajduje się w zał. nr 7 do SIWZ. Przedmiary należy traktować jako ułatwienie a nie podstawę wyceny i rozliczenia robót - cena ryczałtowa. Jeśli zaistnieje potrzeba, należy skalkulować roboty konieczne do wykonania, wynikające z dokumentacji i SIWZ, pomimo ich ewentualnego braku w przedmiarach. Zamawiający zastrzega sobie prawo uzgadniania z Wykonawcą terminów rozpoczęcia prac poszczególnych etapów realizacji zamówienia. UWAGA! Jeżeli w dokumentacji, o której mowa wyżej zastosowano nazwy producentów lub inne nazwy własne, należy przyjąć, że służą one wyłącznie doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia a zamówienie należy wykonać z materiałów wskazanych w dokumentacji lub równoważnych (o parametrach nie gorszych) (ewentualne roboty zamienne wynikłe w trakcie realizacji umowy - na etapie projektowania muszą być uzgodnione z Zamawiającym, zasadność ich wykonania potwierdzona protokołem konieczności i kosztorysem zamiennym zaakceptowanym przez strony umowy, mogą to być jedynie zmiany, które ulepszają realizowane zamówienie, usprawniają proces budowy, nie mogą zmieniać zakresu zamówienia). Użyte materiały i urządzenia winny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty materiałowe do stosowania w budownictwie a także zapewniać sprawność eksploatacyjną

CPV: 45231300-8

Dokument nr: 582399-N-2018, 271.7.2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.lubowo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma papierowa
Adres:
Urząd Gminy Łubowo, 62-260 Łubowo 1

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-17, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-10-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VII ust. 1 SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VII ust. 1 SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VII ust. 1 SIWZ
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, złożone w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, formularz ofertowy, stanowiący zał. nr do SIWZ, dokumenty dotyczące podwykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, pozostałe zgodnie ze SIWZ, oświadczenie RODO, zgodnie z zał. do SIWZ
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja - długość 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.