Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
456z dziś
2876z ostatnich 7 dni
10740z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wyposażenie miejsca pracy dla stażysty

Przedmiot:

Wyposażenie miejsca pracy dla stażysty

Data zamieszczenia: 2018-07-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego ,,Morro"
ul. Szosowa 2
74-320 Barlinek
powiat: myśliborski
tel. 95 746 10 64
zspnr1barlinek@wp.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Barlinek
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wyposażenie miejsca pracy dla stażysty na potrzeby projektu pn. ,,Praktyka i kwalifikacje
gwarancją pracy w zawodzie" w zakresie zadań realizowanych przez Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego ,,Morro" w Barlinku
współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Tytuł projektu: ,,Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie"
Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia i zakres opisano w specyfikacji stanowiącej
załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
5. Wspólny słownik Zamówień (CPV)
44500000-5 - Narzędzia, zamki, klucze, zawiasy, mocowania, łańcuchy i sprężyny
44510000-8 - Narzędzia
44512900-1 - Końcówki wierteł, końcówki śrubokrętów i inne akcesoria
6. Wymagane dokumenty i oświadczenia, jakie powinni dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków
Dla potwierdzenia spełnienia wymienionych kryteriów Oferent:
a) przedstawi Formularz ofertowy cenowej (załącznik nr 1)
Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Oferentów wymogów określonych w
zapytaniu ofertowym w zakresie kompletności i jakości oferty, a mianowicie pod uwagę
będą brane oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierające komplet ważnych
dokumentów wymaganych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z
przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie
Oferenta do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów.
Niespełnienie jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

CPV: 44500000-5, 44510000-8, 44512900-1

Składanie ofert:
8. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy złożyć w terminie do 12.07.2018 r. do godz. 12:00, w Sekretariacie Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Kpt. hm. Andrzeja Romockiego ,,Morro", ul. Szosowa 2;
74-320 Barlinek.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi od 3 do 7 dni od złożenia zamówienia
częściowego. Oferta dotyczy wyposażenia miejsca pracy stażysty w okresie od dnia
podpisania umowy z oferentem do 31.12.2018 r.

Wymagania:
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Zapytanie ofertowe - zgodnie z wymaganiami zasady konkurencyjności, o której mowa w
Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020 wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia:
a) nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami). W
niniejszym postępowaniu przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio, o ile Zapytanie
ofertowe zawiera odesłanie do tych uregulowań, jak również w celu ustalenia
definicji pojęć występujących w Zapytaniu ofertowym,
b) uwzględnia Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanych przez Ministra Infrastruktury i
Rozwoju., w szczególności dotyczące przejrzystości i konkurencyjności wydatków oraz
zasady konkurencyjności.3. Przedmiot zamówienia:
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata
2014-2020
Priorytet: 8 Edukacja
Działanie: 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów
uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w
pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów
Samorządowych
7. Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty:
2Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Kryterium
cena: 100%.
Punkty przyznane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C (przyznana liczba punktów) = (Cmin : C0) x 100
Gdzie:
C0 - cena Wykonawcy,
Cmin - minimalna cena spośród ważnych ofert
Maksymalna ostateczna ocena punktowa oferty (Cena oferty): 100 pkt.
Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych zostanie zaokrąglona do dwóch
miejsc po przecinku.
Wymaga się, aby oferta została zamieszczona w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które
będą zaadresowane na adres jednostki prowadzącej postępowania oraz będą posiadać
oznaczenie:
OFERTA
Wyposażenie miejsca pracy stażysty na potrzeby projektu ,,Praktyka i kwalifikacje
gwarancją pracy w zawodzie"
nie otwierać przed 12.07.2018 r. godz. 12.00
Koperta wewnętrzna będzie opatrzona dodatkowo nazwą i adresem wykonawcy w celu
odesłania oferty w przypadku złożenia oferty po terminie.
W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca pełnomocnictwo musi ono zawierać
zakres upełnomocnienia, natomiast w przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa - musi ono
być potwierdzone ,,za zgodnością z oryginałem" przez notariusza.
Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania
zobowiązań w imieniu Wykonawcy, a wszystkie strony oferty parafowane przez te osoby.
Zaleca się aby:
a) oferta była trwale spięta.
b) strony oferty były ponumerowane.
c) Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo
opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę
39.
Informacja o możliwości odstąpienia od wyboru oferty:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez podania
przyczyny.
11. Termin związania ofertą
14 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Określenie warunków zmian umowy
Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia znajdują się zapisy
przewidujące możliwość dokonywania istotnych zmiany postanowień treści umowy w
stosunku do treści oferty, Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
13. Informacje o formalnościach:
a) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszych ofert, zamawiający zawiadomi
Wykonawców, którzy ubiegali się ? o udzielenie zamówienia, o wynikach
postepowania, poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej.
b) Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy.
c) Umowa w sprawie realizacji niniejszego zamówienia zawarta zostanie z
uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania oraz
danych zawartych w ofercie.
d) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź wycofania niniejszego zapytania
ofertowego bez podania przyczyn.
e) Zamawiający informuje, że terminy płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależnione
będą ? od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na
pokrycie wydatków związanych realizacją umowy na etapie, w którym uczestniczył
Wykonawca i mogą ? ulegać opóźnieniom.

Uwagi:
ZAMAWIAJĄCY:
Powiat Myśliborski
ul. Spokojna 13
74-300 Myślibórz

Kontakt:
10. Osoba uprawniona do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami:
Kazimierz Siarkiewicz tel. 95 746 10 64 w godz. 8 00 - 15 00 , e-mail: zspnr1barlinek@wp.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.