Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
421z dziś
2870z ostatnich 7 dni
12042z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług niezbędnych do...

Przedmiot:

Zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług niezbędnych do wdrożenia innowacji procesowej

Data zamieszczenia: 2018-07-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: PPUH "Torys" sp. z o .o.
. Anny Walentynowicz 16
20-328 Lublin.
powiat: Lublin
81 7443178 Fax 81 7443178
torys@wp.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1123408
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin.
Wadium: 8 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług niezbędnych do wdrożenia innowacji procesowej w przedsiębiorstwie PPHU Torys sp. z o. o. w ramach realizowanego projektu pt. "Wsparcie przedsiębiorstwa PPHU Torys sp. z o.o. w procesie opracowania i wdrożenia innowacji procesowej poprzez usługi doradcze proinnowacyjne"
w ramach Osi Priorytetowej- 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zakup środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych oraz usług niezbędnych do wdrożenia innowacji procesowej w przedsiębiorstwie PPHU Torys sp. z o. o. w ramach realizowanego projektu pt. "Wsparcie przedsiębiorstwa PPHU Torys sp. z o.o. w procesie opracowania i wdrożenia innowacji procesowej poprzez usługi doradcze proinnowacyjne"
w ramach Osi Priorytetowej- 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP
Przedmiot zamówienia
1. Serwer- 1 szt.
2. Drukarka przemysłowa do etykiet- 1 szt.
3. UPS- 1 szt.
4. QNAP- 1 szt.
5. Drukarka biurowa laserowa A4 - 1 szt.
6. Zakup komputerów- 7 zestawów
7. Licencja na moduł OBD lub równoważny- 1 szt.
8. Licencja na moduł CRM lub równoważny- 1 szt.
9. Licencja na moduł BI lub równoważny- 1 szt.
10. Aplikacja do integracji systemu z istniejącego systemu ERP- 1 szt.
11. Licencje dostępowe- 10 szt.
12. Usługa wdrożenia systemu w przedsiębiorstwie (750 rbg.)- 1 szt.
13. Asysta 3-letnia- 1 szt.

CPV: 48000000-8

Dokument nr: 1123408, 1/07/2018/2.3.1

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 12-07-2018
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: torys@wp.pl lub dostarczona osobiście lub za pośrednictwem poczty albo kuriera do siedziby PPUH "Torys" sp. z o .o. ul. Anny Walentynowicz 16, 20-328 Lublin.
2. Oferta powinna być sporządzona na druku "Formularz ofertowy" (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).
? Ofertę należy sporządzić w sposób czytelny i przejrzysty, w formie pisemnej.
? Oferta winna być zgodna ze opisem przedmiotu zamówienia.
? Oferta powinna zawierać:
o wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, wraz z załącznikami: kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków dostępowych;
o wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
z Zamawiającym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;
o wersję demonstracyjną z próbką wszystkich oferowanych funkcji zawartych w Opisie przedmiotu zamówienia niniejszego zapytania.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
torys@wp.pl

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie uzgodniony indywidualnie z Oferentem, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zgodnie z przedstawiona ofertą, maksymalnie do 31.08.2018 r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Dodatkowe warunki
1. W postępowaniu mogą brać udział wszystkie podmioty posiadające odpowiednią wiedzę oraz zasoby techniczne, kadrowe i finansowe umożliwiające realizację przedmiotu zapytania ofertowego.
2. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w formie pieniężnej w kwocie 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) przelewem na konto bankowe nr 76 2490 0005 0000 4530 2786 5747 prowadzone w Alior Banku tytułem "Wadium - postępowanie o udzielenie zamówienia z dnia 05.07.2018r." lub gotówką w kasie Zamawiającego pod adresem: 20-328 Lublin, ul. Anny Walentynowicz 16.
Za moment wpłaty uznaje się moment uznania rachunku bankowego Zamawiającego lub moment przyjęcia gotówki do kasy Zamawiającego.
3. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Oferentom, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza (temu Oferentowi Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz po wniesieniu kaucji gwarancyjnej, przy czym za porozumiem z wybranym Wykonawcą wpłacone wadium może zostać zatrzymane na poczet kaucji gwarancyjnej). Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Oferenta, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert.
4.Najpóźniej w dniu podpisania umowy wybrany Oferent przekaże Zamawiającemu kaucję gwarancyjną w formie pieniężnej w wysokości 8 000,00 złotych (słownie: osiem tysięcy złotych) będącą zabezpieczeniem należytego wykonania umowy oraz terminowego usuwania wad i usterek. Kaucja gwarancyjna będzie zachowana przez okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia od podpisania ostatniego protokołu zdawczo-odbiorczego. Zwrot kaucji nastąpi na wniosek Wykonawcy nie wcześniej niż po upływie okresu gwarancji
w wysokości wpłaconej kaucji lub po potrąceniu roszczeń z tytułu gwarancji.
5.Kaucja gwarancyjna wnoszona w formie pieniężnej może zostać wpłacona przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego na konto bankowe nr 76 2490 0005 0000 4530 2786 5747 prowadzone w Alior Banku tytułem "Kaucja gwarancyjna - postępowanie o udzielenie zamówienia z dnia 05.07.2018 r" lub gotówką w kasie Zamawiającego pod adresem: 20-328 Lublin, ul. Anny Walentynowicz 16. Za moment wpłaty uznaje się moment uznania rachunku bankowego Zamawiającego lub przyjęcia gotówki do kasy Zamawiającego.
6.Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą wersję demonstracyjną do uruchomienia na maszynie wirtualnej z próbką wszystkich oferowanych funkcji opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia niniejszego zapytania. Uruchomienie prezentacji musi być możliwe na komputerze Zamawiającego bez konieczności połączenia z Internetem. Oferenci, którzy złożą ofertę lecz nie dołączą próbki oferowanych funkcji systemu, będą podlegać odrzuceniu.
7.Zamawiający nie dopuszcza możliwości podwykonawstwa podmiotów trzecich w zakresie realizacji zamówienia.
8.Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i/lub wariantowych. Złożenie przez Oferenta więcej niż jednej oferty i/lub oferty częściowej i/lub wariantowej spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich złożonych ofert przez Oferenta.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy:
1. nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian umów podpisanych przez Zamawiającego z Instytucjami Pośredniczącymi.
2. nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego
3. nastąpi zmiana adresu siedziby Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych
4. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
5. nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy
6. dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieniu nie wpłynęłaby na krąg Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostały uznane za zgodne z zapisami zapytania ofertowego i były dopuszczone do rozpatrywania przez Zamawiającego (Oferent nie został wykluczony, a oferta nie została odrzucona).
2. Oferty dopuszczone do udziału w postepowaniu będą podlegać dalszej ocenie zgodnie
z poniższymi kryteriami:
a) Cena brutto- 90%:
W kryterium "Cena brutto" (C) najwyższą liczbę punktów (90,00 punktów) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto( z podatkiem VAT) , a każda następna zgodnie ze wzorem:
Liczba punktów oferty = (najniższa oferowana cena brutto x 90) : cena oferty ocenianej.
b) Termin płatności - 10%:
W kryterium "Termin płatności" (T) oferta może uzyskać maksymalnie 10,00 punktów.
Najwyższą liczbę punktów tj. 10,00 otrzyma oferta/y zawierająca/ce najdłuższy termin płatności, pozostali odpowiednio mniej zgodnie z poniższym opisem
Termin płatności do 7 dni: 1,00 punkt.
Termin płatności od 8 do 14 dni: 5,00 punktów.
Termin płatności powyżej 15 dni: 10,00 punktów.
3. Zamawiający wybierze tego Wykonawcę, którego oferta uzyska największą ilości punktów obliczoną według wzoru:
K = C + T, gdzie
K - łączna liczba punktów za ocenianą ofertę,
C - liczba punktów za cenę brutto,
T - liczba punktów za termin płatności liczony od dnia wystawienia faktury podany w dniach.
4. Ogólna ilość uzyskanych punktów (K) nie może przekroczyć 100,00 punktów. Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje suma punktów jaką otrzyma oferta. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów określoną w oparciu o wskazane w niniejszym zapytaniu kryteria.
6. Z Oferentem, który uzyskał najwyższą liczbę punktów podpisana zostanie umowa.
Wykluczenia
Oferent może zostać wykluczony z postępowania jeśli poda rażąco niską cenę. Rażąco niską cenę uznaje się jest cena oferty jest niższa o 30% od szacownej przez Zamawiającego wartości zmówienia lub o 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. W takiej sytuacji Zamawiający może zwrócić się do Oferenta o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
PPHU TORYS SP. Z O.O.
Adres
Anny Walentynowicz 16
20-328 Lublin
lubelskie , Lublin
Numer telefonu
81 7443178
Fax
81 7443178
NIP
9462333226
Tytuł projektu
Wsparcie przedsiębiorstwa PPHU Torys sp. z o.o. w procesie opracowania i wdrożenia innowacji procesowej poprzez usługi doradcze proinnowacyjne
Numer projektu
POIR.02.03.01-06-0014/17-00
Załączniki

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Ryszard Biesak

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.