Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
156z dziś
2605z ostatnich 7 dni
11777z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa placu zabaw dla maluchów

Przedmiot:

Budowa placu zabaw dla maluchów

Data zamieszczenia: 2018-07-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy w Celestynowie.
Regucka 3
05-430 Celestynów
powiat: otwocki
22 789 70 60 Fax 22 789 70 11, 22 789-70-60 wew. 114
a.pacek@celestynow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Celestynów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-07-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Celestynów zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę budowy placu zabaw dla maluchów przy Przedszkolu Samorządowym w Celestynowie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Samorządowego w Celestynowie".
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw przy przedszkolu samorządowych w Celestynowie w część dla dzieci najmłodszych, zgodnie z dokumentacją projektową.
2. Opis przedsięwzięcia został przedstawiony w projekcie zagospodarowania terenu -oznaczony numerem 06, oraz w projekcie budowlano-wykonawczym w rozdziale 7.7 i obejmuje dostawę
i montaż 7 zabawek i 9 ławek.

Dokument nr: RIZPIFZ.271.46.2018

Składanie ofert:
Ofertę w postaci załącznika nr 1 do zapytania ofertowego (formularz oferty) wraz z pozostałymi załącznikami należy złożyć do dnia 11.07.2018r. do godz. 11:00 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy w Celestynowie. Oferta musi być złożona w trwale zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres zamawiającego z napisem na kopercie: ,,Budowa placu zabaw" oraz nazwą i dokładnym adresem wykonawcy wraz z numerami telefonów wykonawcy (dopuszcza się pieczątkę wykonawcy).

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 30.08.2018 r.

Wymagania:
ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
1. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem załącznika nr 1 - formularz oferty do niniejszego zapytania ofertowego oraz podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji wykonawcy/ów.
2. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena brutto.
3. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w tym upusty i rabaty.
4. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko jedna cena.
5. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. W cenie zaproponowanej przez Wykonawcę w formularzu oferty (załącznik nr 1) należy uwzględnić także koszty poniesione w celu prawidłowego wykonania umowy.
7. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
8. Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy.
9. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze lub rachunku w ciągu 21 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku przez wykonawcę, na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego podpisanego przez Wykonawcą i Zamawiającego.
10. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym.
11. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
12. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe lub zgłosili się do zamawiającego oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
13. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
14. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Uwagi:
Zamawiający może wezwać wykonawcę do wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty w zakresie dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia.
17. W przypadku niekompletności oferty bądź rażąco niskiej ceny Zamawiający wezwie w powyższym zakresie Wykonawcę najwyżej ocenionej oferty.
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
19. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej zamawiającego, zaś wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie/ mailowo.
20. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda załączenia do oferty:
20.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
20.2 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
20.3 wykazanie przez wykonawcę, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwóch (2) usług polegających na budowie placów zabaw , o wartości zamówienia minimum 50.000,00 zł brutto każda, (załącznik nr 3).
V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
Informujemy, że
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Celestynów, 05-430 Celestynów, ul. Regucka 3 telefon: 00 48 22 789 70 60, faks: 00 48 22 789 70 11
Gmina Celestynów wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl lub na wskazany powyżej adres Administratora Danych Osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych należy kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z korzystaniem przez Panią/Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia zamówienia publicznego w związku z koniecznością przestrzegania zasady wynikającej z przepisów ustawy o finansach publicznych, tj. w celu dokonywania wydatków w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz po udzieleniu zamówienia w celu realizacji umowy.
Pani/Pana dane osobowe:
- będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz
- nie będą wykorzystywane w celu profilowania.
Gmina Celestynów nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że takie zobowiązanie będzie wynikać z przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania w zakresie udzielenia zamówienia publicznego oraz realizacji umowy do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa. Następnie dane osobowe zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących archiwizacji.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania. Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych oraz po udzieleniu zamówienia w celu realizacji umowy.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są:
Katarzyna Bojanowska-Niewczas tel.22 789-70-60 wew. 103, e-mail: k.bojanowska-niewczas@celestynow.pl,
Dorota Włastowska tel. 22 789-70-60 wew. 119, e-mail: d.wlastowska@celestynow.pl,
Anna Pacek tel. 22 789-70-60 wew. 114, e-mail: a.pacek@celestynow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.